Skip to content

Inga rättsliga hinder mot signalspaning under pågående förundersökning - nytt lagförslag

Foto: Christine Olsson/TT

Säkerhetspolisen och Polisens nationella operativa avdelning (Noa) ska få rätt att ta del av signalspaningsuppgifter från försvarsunderättelse-verksamhet vid FRA - trots att en förundersökning redan har inletts. Det föreslår regeringens utredare i en ny utredning. 

 

Säpo och Noa idag får använda signal­­spaning inom ramen för den över­gripande in­riktning för försvarsunderrättelseverk­sam­heten som beslutas av regeringen.

Signal­spaning­en utf­örs av För­svarets radioanstalt, FRA, som ska rappor­tera sina under­rättelser och de upp­gifter som har hämtats in till myn­dig­heterna.

Rätten upphör
Med nuvarande lagstiftning upphör såväl Säpos som Noas rätt att ta del av signalspaningsuppgifter i samma stund som en förundersökning inleds. Skälet till detta är att den brottsuredande verksamheten inte ska blandas ihop med försvarsunderrättelseverksamhet.

Denna begränsning har dock lett till kritik från regeringen som anser att den begränsar möjligheten att motverka hot mot rikets säkerhet. 

Därför tillsattens en utredning som skulle föreslå lagändringar som gör det möjligt för polisen att behålla rätten att ta del av signalspaning trots att en förundersökning har inletts. 

Inte i utredningssyfte
Utredaren, chefsrådmannen Mikael Forsgren, har nu föreslagit en förändrad lagstiftning som ger polisen befogenhet att ta del av underättelser - så länge det utesluts att uppgifterna inte används i utredningssyfte.

Utredningen skriver:

"Om det införs en reglering som utesluter att uppgifterna används för att utreda brott, finns det inte längre några rättsliga hinder mot en rapportering av underrättelser när det pågår en förundersökning. Med en sådan reglering skulle Försvarets radioanstalts grundläggande skyldighet att rapportera underrättelser till berörda myndigheter gälla även i den situationen".

Begränsning
Enligt utredningen kommer förbudet mot att använda uppgifterna i utredningssyfte även att innebära begränsningar för vilka anställda inom myndigheterna som får ta del av signalspaningsuppgifter. En sådan begränsning kommer enligt utredningen innebära att risken för spridning av de känsliga uppgifterna inom de brottsbekämpande myndigheterna kraftigt minskar.

Därmed anses även att risken för att uppgifterna används i utredningssyfte minskas. 

Allmänhetens förtroende
Utredningen konstaterar slutligen att det är viktigt för allmänhetens förtroende att det "särskilt beaktas" att uppgifterna inte är tillåtna att använda i utredningssyfte. 

Därför föreslås att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska utöva tillsyn över Säkerhetspolisens och Polismyndighetens tillämpning av den nya lagen.

De nya lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år.

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt