Skip to content

Hovrätten ändrar sig efter bakläxa från HD - solidariskt skadestånd i barnvåldtäktsmål

Två av männen våldtog pojken tillsammans medan den tredje mannen våldtog pojken vid ett separat tillfälle. Hovrätten ansåg därför att de inte skulle dömas att betala solidariskt skadestånd. Dessutom ledde skadestånden till matematiskt kaos hos hovrätten. Högsta domstolen rev upp domen och återförvisade målet till hovrätten - som nu ändrar sig.

 

De tre männen dömdes våren 2016 i Falu tingsrätt för flera fall av våldtäkt mot barn. Alla brotten hade riktats mot en och samma pojke, som tilldömdes 280 000 kronor i skadestånd - enligt vad som framgick av domslutet.

En av de tilltalade - som dömdes för fyra av våldtäkterna - dömdes att betala hela skadeståndet medan en av de andra männen - som dömdes för tre av våldtäkterna - skulle svara solidariskt för skadeståndet upp till 230 000 av de 280 000 kronorna.

Domskäl och domslut
Den tredje mannen - som "bara" dömdes för en av våldtäkterna - skulle svara solidariskt för skadeståndet upp till 130 000 kronor.

Enligt domskälen avsåg 40 000 kronor sveda och värk och 250 000 kränkning – alltså totalt 290 000 kronor - vilket alltså innebar att det fanns en differens på 10 000 kronor mellan domskäl och domslut.

En av männen - han som hade dömts för en av våldtäkterna - överklagade till Svea hovrätt som ändrade domen.

Avvikelse på 10 000
Mannen skulle inte längre svara solidariskt för skadeståndsskyldigheten utan ålades i stället att självständigt betala 115 000 kronor till pojken - där 100 000 avsåg kränkning och 15 000 sveda och värk.

Avvikelsen på 10 000 kronor i tingsrättens dom kommenterades överhuvudtaget inte av hovrätten.

Mannen överklagade till Högsta domstolen som rev upp hovrättens dom och återförvisade målet till hovrätten för ny prövning i skadeståndsdelen.

Solidariskt skadestånd
Hovrätten har på fråga från HD till att börja med konstaterat att man utgått ifrån att de belopp som tingsrätten redovisat i sina domskäl – alltså totalt 290 000 kronor – var de riktiga.

Det främsta problemet med hovrättens bedömning har dock att göra med den solidariska skadeståndsskyldigheten.

I och med att en av männen har fått ett eget skadestånd att betala - som alltså inte är solidariskt med de andras - har pojkens skadestånd kommit att höjas med motsvarande belopp, det vill säga 115 000 kronor.

Mer än MÄ begärde
Enligt hovrättens redovisning till HD hade detta berott på ett "förbiseende" och tanken har inte varit att höja det totala skadeståndet.

Pojken har totalt krävt männen på 40 000 kronor för sveda och värk men med hovrättens bedömning har beloppet bestämts till 40 000 kronor solidariskt från två av männen - plus 15 000 kronor från den tredje.

Målsäganden hade alltså blivit tilldömd ett högre skadestånd än han begärt - någonting som innebar ett rättegångsfel.

Materiell processledning
Det totala skadeståndet hade samtidigt – utan motivering –höjts av hovrätten.

HD skrev dessutom:

"En ytterligare konsekvens är att regressrätten mellan de skadeståndsskyldiga påverkats i motsvarande mån. Såvitt framgår har hovrätten inte tagit upp frågan om att upphäva det solidariska ansvaret med parterna, något som mot bakgrund av frågans betydelse får anses ha legat på hovrätten inom ramen för den materiella processledningen."

Målet återförvisades till hovrätten för ny handläggning.

Hovrätten ändrar sin egen dom
Hovrätten ändrar nu sin tidigare dom och fastställer i stort tingsrättens avgörande så att de dömda männen svarar solidariskt för skadeståndet.

Hovrätten river samtidigt – med hänsyn till ett medgivande från målsäganden – upp två av männens skyldighet att betala ränta för tiden mellan hovrättens båda avgöranden.

Utgångspunkten är att flera personer som orsakat samma skada ska ersätta denna solidariskt – oavsett om de samverkat eller ens känt till varandras handlande, enligt hovrätten.

Tveklöst en enda skada
Pojkens krav på ersättning för sveda och värk avser psykiskt lidande av övergående natur – något som enligt hovrätten "tveklöst" måste ses som en enda skada även om den orsakats av flera olika skadegörande handlingar. Att en av männen gjort sig skyldig till våldtäkt mot barn "självständigt" från de andra gör därför inte att det solidariska skadeståndsansvaret ska upplösas.

När det gäller kränkningsersättningen skulle man, enligt hovrätten, kunna argumentera för att varje brott i sig grundat en särskild kränkning och skada. Starka skäl talar dock mot att särskilja skadebegreppet vid kränkning och vid personskada – åtminstone när den samlade kränkningen på grund av gärningarnas samband inte går att dela upp "på något naturligt sätt".

Den kränkning som pojken har utsatts för ska därför också ses som en enda skada, anser hovrätten, och det saknas därför skäl att upplösa det solidariska skadeståndsansvaret mellan de båda män som tillsammans och i samförstånd har våldtagit pojken.

Nära samband mellan brotten
Det finns dessutom "ett nära tidsmässigt och sakligt samband" mellan våldtäkterna och därför ska också den man som har våldtagit pojken på egen hand omfattas av den solidariska skadeståndsskyldigheten.

Hovrätten pekar på att skadestånd i sådana här fall i stor utsträckning bestäms utifrån en schablon. Det finns därför inte skäl att sätta ned de belopp som tingsrätten har dömt ut och domen ska därför fastställas både när det gäller belopp och inbördes betalningsskyldighet.

 

 

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt