Skip to content

HD säger nej till riksåklagaren - fängelse nära straffminimum tillräckligt för 775 kilo knark

Mannen hade 775 kilo narkotika i lastbilen, värt 90 miljoner kronor i missbrukarleden. Foto: från förundersökningen

Högsta domstolen anser inte att det finns anledning att pröva om smuggling av 775 kilo narkotika för 90 miljoner kronor borde leda till ett strängare straff. Hovrätten ansåg att det räckte med ett år över straffminimum. Riksåklagaren försökte få upp målet i HD som dock säger nej.

 

Knarkkuriren - som är i 60-årsåldern - åtalades vid Malmö tingsrätt för synnerligen grov narkotikasmuggling. Enligt åtalet hade han gripits när han förra året försökte smuggla in 775 kilo narkotika till i Sverige i en lastbil via Öresundsbron. 

640 kilo av narkotikan var cannabis, 130 kilo var amfetamin, sex kilo var kokain och fem kilo ecstasy. Totalt var narkotikan värd cirka 90 miljoner kronor i missbrukarleden.

Synnerligen grov narkotikasmuggling
Enligt åklagaren handlade det om "synnerligen grov" narkotikasmuggling - ett brott som har en straffskala på sex till tio års fängelse.

Mannen nekade till brott och hävdade att han inte hade känt till vad lasten innehöll - någonting som dock avfärdades helt av tingsrätten som gick på åklagarens linje och dömde mannen för synnerligen grov narkotikasmuggling.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Mängden narkotika överstiger med marginal den mängd som ensamt motiverar att brottet är att bedöma som synnerligen grovt...  Med hänsyn till värdet samt till hur narkotikan varit förpackad står det klart att brottet måste ha ingått som ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika." 

Ett år över straffminimum
När det gällde straffet ansåg åklagaren att brottet hade ett straffvärde på "upp emot" maxstraffet - alltså tio års fängelse. Tingsrätten höll dock inte med om detta utan valde i stället att lägga sig ett år över straffminimum för synnerligen grov narkotikasmuggling och dömde mannen till sju års fängelse.

Tingsrätten skrev:

"Som åklagaren har påpekat föranleder redan det införda partiet av amfetamin ett straffvärde motsvarande fängelse i sju år. Faktorn mängd narkotika har emellertid en avtagande betydelse för straffvärdet ju större kvantiteter det rör sig om."

"Det har inte framkommit att X (den tilltalade) skulle ha någon närmare insikt i eller mer central roll i den brottsliga organisation som ligger bakom narkotikasmugglingen eller att han, utöver kontanter till täckande av omkostnader i samband med transporten mottagit någon ersättning för brottets fullgörande."

Åklagaren överklagade
Enligt tingsrätten fanns det därför varken några försvårande eller förmildrande omständigheter och mannen dömdes alltså därför till sju års fängelse.

Åklagaren överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge och begärde att fängelsestraffet skulle höjas. 

Även hovrätten slog fast att mannen är skyldig:

"Omständigheterna är sammantaget sådana att X måste ha förstått att han hade narkotika i lasten vid inresan till Sverige och att han utförde transportuppdraget inom ramen för en organiserad verksamhet av stor omfattning."

HD säger nej
Hovrätten gick dock emot åklagarens begäran om skärpt straff och fastställde i stället tingsrättens straff på sju års fängelse.

Riksåklagaren överklagade domen till Högsta domstolen och krävde att straffet skulle skärpas.

RÅ skrev:

"Mål med stora mängder narkotika förekommer relativt ofta. Enligt riksåklagaren råder det oenighet i domstolarna om hur stor mängd narkotika som ska kunna ge mer än sju års fängelse. En prövning av Högsta domstolen av påföljdsfrågan i detta mål vore därför av stor vikt för en rättvis och enhetlig rättstillämpning."

Högsta domstolen delar dock inte RÅ:s uppfattning utan slår fast att det inte finns någon anledning att pröva hovrättens dom.

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

11 comments

Ingenting förvånar längre. Det hjälper inte med flera poliser då domstolarna saboterar. Den grova brottsligheten har fritt fram !

"Fritt fram"? Han fick sju års fängelse?

I praktiken fick han två tredjedelar dvs. 4 år och ca 7 månader. Förutom cannabis var det rejäla mängder av tyngre narkotika och då bör man vara restriktiv vid bedömningen av förmildrande omständigheter.

Vill man begränsa smugglingen till Sverige måste HD ändra sin praxis och lagstiftaren höja såväl minimi- som maxstraff. Ta bort obligatorisk villkorlig frigivning, slopa straffrabatter för dem som fyllt 18 år och hårdare påföljder för dem som är mellan 15 och 18 år. Det ska vara tufft att begå brott i Sverige!

7 år är inngenting gentemot den skada och kostnader ett samhälle får från 775kilo knark begriper du väll? Så pass måste du väll begripa att snubben visste mycket väl vad han pysslade med.

Trams. Grov brottslighet har inte fritt fram, vilket domen i sig förklarar med all önskvärd tydlighet.
Hade det varit fritt fram hade ingen dömts alls, eller hur.

Straffvärdet motsvarar vad en mellanhand bör få och inget i lagstiftningens förarbeten visar att just denne ska ha motsvarande straff som huvudmännen, som vid dom varit närmare maxstraffet.

Det som borde prövats av HD är om en person som hanterar en så stor mängd verkligen ska klassas som "mellanhand". De riktigt stora aktörerna finns troligen aldrig i Sverige då skulle det i praktiken innebära att max-straffet aldrig kan dömas ut.

Under mina år som nämndeman förekom det att afrikanska kvinnor svalde stora mängder narkotika i bl.a. Nederländerna och sedan flög till Skavsta via Paris.

En av dessa kvinnor dömdes 2011 till 7 års fängelse av tingsrätten samt med förbud att återvända inom 15 år, vilket hovrätten fastställde. Hon hade med viss möda lyckats svälja 74 kapslar med 1,1 kg kokain (!) Veckan innan detta mål hade tingsrätten dömt en annan kvinna med liknande ursprung till ett likvärdigt straff. Brottsrubriceringen var Grov narkotikasmuggling.

Det var inte första resan hon gjorde till Sverige, dessutom hade hon besökt Oslo i okänt ärende vilket hon förnekade, men hennes kamera avslöjade sanningen! Hur stor vinst hon gjorde på en smugglingsresa är svårt att säga, men enligt egen uppgift var den mycket blygsam och det kan säkert stämma, i vart fall i förhållande till huvudmännens förtjänster.

Den sortens smugglare gör det möjligt för grosshandlarna i branschen att fortsätta, de riskerar oftast ingenting själva. Tyvärr tror jag det är svårt att avskräcka deras kurirer eftersom det handlar om fattiga människor från utomeuropeiska länder som låter sig övertalas mot en ringa ersättning. Trots det skulle det inte skada om det spreds ett rykte till fjärran land att Sverige inte längre är en tillflyktsort för grov kriminalitet. Sistnämnda kräver otvivelaktigt ändrad lagstiftning!

Håller med dig om straffets längd - 7 år är ett strängt straff, så det har avhållande verkan för andra att begå denna typ av brott, vilket kan avläsas i att många kriminella bytt bransch så att de i hög utsträckning ägnar sig åt annan typ av brottslighet där påföljden är lägre. Dessutom handlar detta trots allt inte om de allra allvarligaste brotten mot liv och hälsa. Däremot så tror jag inte att den dömde skulle ha åtagit sig att smuggla knark värt 90 miljoner i stort sett helt utan ersättning. Men det har åklagaren inte lyckats bevisa. Men generellt sett och i synnerhet när det gäller de allvarligaste brotten mot liv och hälsa så bör hela straffskalan användas, inte bara den nedre delen. HD har mildrat straffen för narkotikabrott på senare år, vilket slår igenom i domstolarna. Man kan i och för sig fråga sig vilket stöd det har hos lagstiftaren? Och narkotikabrottsligheten genererar i sin tur annan brottslighet inklusive brotten mot liv och hälsa så den är helt klart väldigt samhällsfarlig. Det som är glädjande är i alla fall att även om denna typ av brottslighet inte står i fokus för samhällsdebatten just nu så engagerar den ändå folk vilket visas av att Polisen får in många tips osv. Nu är det lagändringar på gång, det finns stor politisk enighet om hårdare tag mot brottsligheten och strängare straff generellt sett. Men i något avseende har pendeln svängt för långt: det finns politiker som på fullaste allvar vill sänka straffmyndighetsåldern till 12 år, vilket är ett stolligt förslag. Det har dessutom redan prövats i andra länder med förskräckande resultat.

Det är trist att Domstolar verkar rädda och kapitulerar för de kriminella. Du skriver: "Dessutom handlar detta trots allt inte om de allra allvarligaste brotten mot liv och hälsa." Det är en inställning som tyvärr delas av många men då tänker du och andra inte på vilka fruktansvärda sekundära hot som skapas av droger. Droger skapar trafikolyckor, arbetsplatsolyckor, misshandel, att barn till missbrukare far illa, att barn föds med skador pga moderns missbruk mm. Droger kommer sakta sänka hela svenska samhället.

Sänkt straffålder kan vara ett väldigt bra förslag. När en person inte är straffmyndig hamnar brottslingen i Socialtjänstens vård. Det är många gånger varken bra för förövaren eller samhället.12åringar som langar knark, själ bilar, kör drogpåverkad och orsakar trafikolyckor, misshandlar mm klarar inte soc av. En 12 åring vet skillnaden mellan rätt och fel. Fullt rimligt att låta polisen och vanliga rättsväsendet hantera dem istället för skolan och socialen.

Att sänka straffmyndighetsåldern till 12 år är ett stolligt och populistiskt förslag och en avart i den kriminalpolitiska debatten som dessutom skulle få kontraproduktiv verkan. De flesta barn kan inte fullt ut överblicka konsekvenserna av sina handlingar. Bättre med andra insatser, det kan tex. handla om att byta hem- och skolmiljömiljö för att bryta ett självdestruktivt beteende. Det kan handla om brist på bra vuxna förebilder och dåligt umgänge. Många barn mår dåligt i dagens samhälle, de känner stress och press. Att då tro att man kan straffa bort dessa beteenden är mer än lovligt naivt.

"som ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika"
"775 kilo narkotika"
Hur stor mängd narkotika har nätverket lyckats smuggla in i landet?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.