Skip to content

Gymnasielagen inte olaglig - klartecken från Migrationsöverdomstolen idag

Migrationsöverdomstolen är en del av Kammarrätten i Stockholm. Foto: Bertil Ericson/TT

Den så kallade gymnasielagen är inte olaglig och får tillämpas. Det konstaterade Migrations-överdomstolen i dag i två domar. Lagen har tidigare kritiserats hårt av bland annat Lagrådet och migrationsdomstolar har vägrat att tillämpa den med hänvisning till att den skulle vara olaglig.

 

Den 1 juli trädde en ny bestämmelse i kraft i den svenska migrationslag­stiftningen som innebär att uppehållstillstånd, under viss omständigheter, får beviljas för studier på gymnasial nivå för utlänningar som har fått avslag på sin asylansökan.

Enligt "gymnasielagen" kan uppehållstillstånd beviljas till den som saknar skyddsskäl eller annan grund för uppehållstillstånd om det handlar om gymnasiestudier.

Lägre beviskrav
I bestämmelsen finns ett lägre beviskrav för personens identitet än vad som normalt gäller på migrationsrättens område.

Migrationsdomstolarna i Sverige har kommit till olika slutsatser när det gäller gymnasielagens laglighet och om det lägre beviskravet för personernas identitet verkligen stämmer överens med svensk grundlag och EU-rätten.

Migrationsdomstolen i Göteborg har dessutom "rundat" Migrationsöverdomstolen och begärt att EU-domstolen ska ta slutlig ställning till om gymnasielagen bryter mot EU-rätten eller inte.

Liten reglering
Idag kom Migrationsöverdomstolens avgörande. Överdomstolen har bland annat tagit ställning till om det har funnits "sådana brister i beredningen av lagstiftningsärendet när bestämmelsen om sänkt beviskrav kom till, att stadgad ordning har satts åt sidan i något väsentligt hänseende".

Migrationsöverdomstolen skriver:

"Formerna för hur beredning av lagstiftningsärenden ska gå till regleras endast i liten utsträckning. I regeringsformen finns ett allmänt krav på att upplysningar och yttranden ska hämtas in från bl.a. berörda myndigheter och kommuner om det behövs."

"Det riktades kritik mot regeringens beredning av förslaget till ett sänkt beviskrav för sökandens identitet. Förslaget bereddes därefter ytterligare innan riksdagen beslutade om den nya bestämmelsen."

Stadgad ordning inte åsidosatt
Migrationsöverdomstolen anser att "stadgad ordning" inte har  åsidosatts på något väsentligt sätt när bestämmelsen kom till. Bestämmelsen om sänkt beviskrav för sökandens identitet får därför tillämpas.

Den andra frågan som har legat på Migrationsöverdomstolens bord handlar om avsteget från krav på "klarlagd identitet" för ungdomarna.

Schengenreglerna
Migrationsöverdomstolen kommer här fram till att EU-reglerna - alltså bland annat Schengenregelverket - inte hindrar Sverige från att ha ett sänkt beviskrav för de sökandes identitet när personen redan vistas i Sverige. Migrationsöverdomstolen skriver:

"I de aktuella EU-reglerna finns bestämmelser om de villkor som ska vara uppfyllda för att utlänningar ska kunna resa in på medlemsstaternas territorium och vilka kontroller som ska göras vid inresa."

"Bestämmelserna gäller vid passage av EU:s yttre gränser. Av EU-domstolens praxis framgår att bestämmelserna inte reglerar situationen för utlänningar som redan vistas i en medlemsstat."

Praxis från EU-domstolen
Eftersom det, enligt Migrationsöverdomstolen, redan finns praxis från EU-domstolen anser Migrationsöverdomstolen att det inte är nödvändigt med ytterligare klargöranden från EU-domstolen.

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt