Skip to content

"Borde beslutas i lag och inte av regeringen" - KKV sågar förslag om geoblockering i e-handel

Foto: Claudio Bresciani/TT

Förskrifter om tillsyn och och utredningsåtgärder bör regleras i lag - inte genom förordningar eller myndighetsföreskrifter. Det anser Konkurrens-verket som yttrat sig över regeringens förslag om så kallad geoblockering inom e-handeln. 

 

Geoblockering innebär att e-handel kan begränsas inom ett viss geografiskt område. En sådan begränsning är dock numera förbjuden inom EU. 

Konkurrensverket ställer sig positivt till denna begränsning men anser att det är angeläget att formerna för tillsyn enligt den nya förordningen regleras på ett "ändamålsenligt sätt".

"Otillräckliga överväganden"
Enligt Konkurrensverket är en stor del av de överväganden som görs i promemorian otillräckliga för att de nya reglerna ska kunna hanteras effektivt och ändamålsenligt.

Det gäller överväganden om hur ansvaret för tillsyn enligt förordningen ska fördelas, vilka utredningsåtgärder relevanta myndigheter ska kunna vidta och utredningsåtgärdernas rättsliga reglering.

Tillsynsansvaret måste tydliggöras
I promemorian som Konkurrensverket yttrat sig om föreslås bland annat att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om tillsyn enligt förordningen om geoblockering. 

Konkurrensverket anser att föreskrifter om utredningsåtgärder, som till sin natur är ingripande för enskilda, ska ges i lag och inte i form av förordning eller myndighetsföreskrifter.

Sammantaget anser Konkurrensverket att författningsförslaget "är i sådan utsträckning ofullständigt att det i praktiken finns stora hinder för en effektiv tillsyn enligt förordningen".

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt