Skip to content

"Absolut förutsättning" att förarbegreppet definieras i lag - ny kritik mot lagförslag för självkörande bilar

Foto: Anders Wiklund/TT

Nyligen avvisades lagförslaget om självkörande fordon av Åklagarmyndigheten. Nu riktar även Advokatsamfundet skarp kritik mot lagförslaget. Det framgår av samfundets remissyttrande till regeringen.

 

I likhet med Åklagarmyndigheten anser Advokatsamfundet att utredningens lagförslag är alltför knapphändigt. 

Samfundet är särskilt kritiskt till utredningens utgångspunkt om att det får anses naturligt att det är svårt att reglera något som ännu inte finns. 

Advokatsamfundet påpekar istället att en rigid lagstiftning är central för att tekniska innovationer ska kunna introduceras på marknaden.

Föraren måste kunna kontrolleras
Enligt Advokatsamfundet finns uppenbara problem med att kriminalisera en förares agerande vid framförande av en självkörande bil om det inte i praktiken går att kontrollera vem det är som sitter i fordonet. 

Som exempel lyfter samfundet i sitt yttrande fram potentiella risker som onykterhet och bristande vakenhet hos en förare som inte kan kontrolleras. 

Förarbegreppet måste definieras i lag
Advokatsamfundet anser även att en legaldefinition av förarbegreppet är ett måste för ett fungerande regelverk kring självkörande bilar. 

Samfundet skriver i sitt yttrande:

"Med ny teknik för självkörande fordon, där en förare inte fysiskt befinner sig i fordonet eller där den person som befinner sig på förarplats inte kan ta kontroll över fordonet, är det emellertid nödvändigt att det tydligt definieras vem som är förare av ett fordon och om det över huvud taget finns en förare av ett fordon samt vilket ansvar föraren av ett självkörande fordon har. En tydlig legal definition av förarbegreppet är en absolut förutsättning för lagstiftning kring självkörande fordon och utkrävande av straffrättsligt ansvar om detta är kopplat till föraren". 

Straffrättsliga ansvaret måste förtydligas
Precis som Åklagarmyndigheten ställer sig Advokatsamfundet frågande till vilket ansvar som faller på ägare, förare, tillverkare och återförsäljare eller annan i olika sammanhang när det gäller självkörande fordon.

Samfundet påpekar även att "kriminalisering av visst beteende förutsätter att lagstiftningen är förutsebar". 

Måste kunna försvara sig
Av detta följer enligt Advokatsamfundet att det tydligt bör framgå vem som vid varje given tidpunkt är att betrakta som förare av fordonet och därmed bär straffansvaret. 

Enligt samfundet är förardefinitionen inte en nödvändighet endast för att kunna utkräva straffansvar, utan även för att den enskilde ska kunna försvara sig i en situation då denne påstås vara förare till ett visst fordon.

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt