Skip to content

Tvingas släppa personer som utgör "kvalificerade säkerhetshot" på fri fot - Säpo kräver lagändring

Foto: Hasse Holmberg/TT

Säkerhetspolisen anser att de lagar som kan användas för att stoppa bland annat utländska terrorister har luckor och är svåra att tillämpa. Enligt Säpo tvingas man sätta personer som utgör "kvalificerade säkerhetshot" på fri fot. Regeringen har därför den före detta överåklagaren Gunnel Lindberg i uppdrag att gå till botten med vilka ändringar som måste göras.

 

Säkerhetspolisen och Migrationsverket samarbetar idag när det gäller att upptäcka potentiella säkerhetshot i migrationen till Sverige.

Om Säkerhetspolisen misstänker att en utlänning kan komma att utgöra ett säkerhetshot mot Sverige genomförs en särskild utredning. Därefter lämnas ett yttrande till Migrationsverket som fattar det slutgiltiga beslutet i ärendet - till exempel att personen ska avvisas eller utvisas från Sverige.

Säkerhetspolisen och Migrationsverket anser dock att den lagstiftning som ligger till grund för migrationsärenden där man kan misstänka säkerhetshot - till exempel terrorism - är "svårtillämpad". I en skrivelse till regeringen har Säpo begärt att lagen "förtydligas, görs mer ändamålsenliga och att luckor täpps till".

Verkställighetsförvar
Säkerhetspolisen anser bland annat att den nuvarande regleringen för så kallat verkställighetsförvar är för snäv och att det leder till att personer som bedömts utgöra kvalificerade säkerhetshot mot Sverige måste försättas på fri fot i avvaktan på att utvisningsbeslut ska verkställas.

Regeringen skriver i sina utredningsdirektiv:

"Behovet av förtydliganden och förändringar är enligt Säkerhetspolisen så stort att myndigheten därför begär om att hela lagen ses över. Säkerhetspolisen har särskilt lyft fram bestämmelserna om förvar och uppsikt som problematiska samt pekat på att det finns behov av en möjlighet till interimistiskt beslut om anmälningsplikt."

"När det gäller vad som behöver förtydligas och förändras i utlänningslagen och utlänningsförordningen har myndigheten lyft fram bestämmelser om återkallelse av uppehållstillstånd, passkrav, främlingspass, verkställande myndighet, uppehållstillstånd på grund av anknytning och undantag från kravet på arbetstillstånd."

Regeringen har därför gett en särskild utredare - ordföranden för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och före detta överåklagaren Gunnel Lindberg - i uppdrag att se över vilka förändringar som borde göras i dessa lagar.

Värdefullt verktyg
Översynen ska enligt regeringen leda till en "ändamålsenlig och effektiv" reglering av sådana utlänningsärenden som omfattas av så kallade säkerhetsaspekter.

Regeringen skriver:

"Lagen om särskild utlänningskontroll är ett värdefullt verktyg för att hantera utlänningar som bedöms utgöra säkerhetshot mot Sverige. Potentiella terrorister kan hindras från att komma in i eller att stanna kvar i Sverige. Lagen skapar också utrymme för åtgärder i de fall berörda personer av asylrättsliga skäl inte kan utvisas, till exempel om det finns risk för dödsstraff eller tortyr i det land som personen ska utvisas till."

Elektronisk övervakning
Utredningen ska också gå till botten med frågan om hur kontrollen av personer som anses utgöra ett säkerhetshot kan förstärkas - till exempel genom elektronisk övervakning.

 

 

 

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt