Skip to content

"Tillsammans och i samråd" innebär risk för intressekonflikt - advokat borde avstått från uppdrag

Foto: DJ

Det fanns risk för intressekonflikt och innebar därmed ett brott mot god advokatsed att åta sig uppdrag som offentlig försvarare för två personer som var åtalade i samma mål för att "tillsammans och i samråd" ha utfört ett brott. Det slår Advokatsamfundets disciplinnämnd fast.

 

Det var utan att någon anmälan hade inkommit som Advokatsamfundets styrelse beslutade att fallet skulle prövas av disciplinnämnden.

Ärendet kretsar kring en rättegång vid Gävle tingsrätt hösten 2017 där advokaten va förordnad som offentlig försvarare för fem olika tilltalade som hade åtalats för medhjälp till grov smuggling, medhjälp till smuggling och olovlig befattning med smuggelgods.

Tillsammans och i samråd
Två av klienterna stod dessutom åtalade för att ha främjat en tredje persons gärningar "tillsammans och i samråd eller samförstånd med andra personer".

Advokaten har uppgett att tingsrätten frågat om hon kunde åta sig försvararuppdragen och att varken ordföranden i målet eller åklagaren ansåg att det fanns någon intressekonflikt mellan parterna. En kontroll med den chefsåklagare som stod bakom åtalet visade också att de tilltalade var fristående både från varandra och från smugglingshärvans två huvudgärningsmän.

Försvararen har också - innan hon åtagit sig uppdragen - ringt Advokatsamfundet och fått besked om att det går bra att företräda flera tilltalade så länge de är fristående från varandra, risk för intressekonflikt saknas och tystnadsplikten mellan parterna värnas.

Inga synpunkter från klienterna
Klienterna har också tillfrågats och inte haft några synpunkter på att advokaten företrätt flera tilltalade i samma mål och har inte ansett att det har funnits något förtroendeskadligt i detta.

Advokaten har därutöver begärt ut och granskat förundersökningsprotokollet och då fått bekräftat att hennes klienter inte misstänktes ha varit involverade i varandras brottsliga gärningar. Den enda intressekonflikt som hon har kunnat se har istället varit i förhållande till de två huvudgärningsmännen - som båda haft andra försvarare.

Risk för intressekonflikt
Efter att på nytt ha haft enskilda samtal med samtliga tilltänkta klienter har advokaten bedömt att det inte funnits några hinder mot att åta sig uppdragen och under huvudförhandlingen uppstod inte heller någon intressekonflikt - och om så hade varit fallet skulle advokaten ha avträtt samtliga uppdrag efter "sedvanlig menbedömning", uppger hon själv.

Disciplinnämnden är dock av en annan uppfattning och skriver i sitt beslut:

"Av utredningen framgår att A (advokaten) har åtagit sig uppdrag för X och Y (de tilltalade) som stod åtalade för gärning tillsammans och i samråd. Enligt nämndens mening har det inneburit en beaktansvärd risk för intressekonflikt. A borde därför inte åtagit sig uppdragen för dem båda. Genom att ändå göra det har A handlat i strid med god advokatsed."

Advokaten tilldelas därför en erinran.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt