Skip to content

"Stötande" om ingen blir ansvarig vid trafikolycka - riksåklagaren sågar lag om självkörande bilar

T.f. riksåklagaren Kerstin Skarp säger nej till lagförslagen om självkörande fordon. Foto: Fredrik Sandberg/TT och Henrik Montgomery/TT

Det vore orimligt om den som färdas i ett själv-körande fordon inte skulle vara ansvarig för en trafikolycka. Det slår t.f. riksåklagaren Kerstin Skarp fast sitt sitt remissvar till regeringen om självkörande bilar. Hon avstyrker lagförslaget helt. 

 

I utredningen föreslås en rad lagförslag som syftar till att skapa bättre rättsliga förutsättningar inför att så kallad automatiserad körning introducerar i Sverige. 

Ett av förslagen går ut på att en "förare" i själva verket ska betraktas som passagerare - och inte ska vara straffrättsligt ansvarig för de uppgifter som det "automatiska körsystemet" utför under automatiserad körning.

"Stötande med ansvarsfrihet"
Det är den tillförordande riksåklagaren Kerstin Skarp, som å Åklagarmyndighetens vägnar, har granskat utredningen och nu riktar kritik mot förslagen. Kerstin Skarp skriver i sitt yttrande till regeringen:

"Om fordonet av någon anledning skenar mot en folksamling skulle det vara stötande om passageraren skulle undgå ansvar för exempelvis vållande till kroppsskada om passageraren inte agerar efter sina förutsättningar".

Åklagarmyndigheten föreslår istället att det bör finnas ett kontrollansvar och att rättspraxis ska få avgöra gränserna för detta kontrollansvar - och när en straffbar oaktsamhet ska anses föreligga.

Oklart vem som bär ansvaret
Åklagarmyndigheten ställer sig även frågan om vem som ska bära ansvaret i de fall ett fordon kan framföras både manuellt och automatiskt. 

Frågan om när ansvaret flyttas från det automatiska fordonet till föraren och vice versa kan enligt Åklagarmyndigheten inte hanteras av vad myndigheten anser vara ett alltför "kategoriskt" lagförslag. 

Till detta kommer även, enligt Åklagarmyndigheten, frågor om smitningsansvar vid de tillfällen ett automatiserat fordon orsakar incidenter där fordonet själv inte har krockat.

Ett automatiserat fordon kan göra en rigid men korrekt tolkning och tillämpning av en trafikregel vilket kan leda till att andra manuellt framförda fordon tvämitar och en kollision uppstår dem emellan. Detta skapar enligt Åklagarmyndigheten svåra gränsdragningsproblem. 

Regelverk måste ändras
I sitt remissyttrande konstaterar Åklagarmyndigheten även att en övergång till automatiserade fordon kommer att kräva ett större stöd från lagstiftaren än vad som är fallet idag och skriver:

"Ett exempel är ett ljusreglerat övergångsställe: Kommer ett självkörande fordon att stanna för personer som går mot rött? Eller blir situationen den motsatta; att en sanktion åter kommer krävas för gående för att ett automatiserat fordon överhuvudtaget ska komma fram? Ett antal oklara trafiksituationer måste detaljregleras eller rent fysiskt byggas bort".

Risk för kriminellt syfte
I utredningen föreslås dessutom att information endast ska lagras avseende fordon som är konstruerade för såväl manuell som automatiserad körning.

Enligt Åklagarmyndigheten bör lagringsskyldigheten enligt lagen om automatiserad fordonstrafik även omfatta fordon som körs helt automatiserat. Orsaken är bland annat att information från de kameror och andra sensorer som finns på fordonen skulle kunna lagras för att sedan användas i brottsutredningar.

Fordon som inte registreras kan, enligt Åklagarmyndigheten, i alltför stor utsträckning användas i kriminellt syfte.

Åklagarmyndigheten anser att tillgång till så kallad lokaliseringsinformation av ett fordon skulle vara  "oerhört värdefullt" ur ett brottsutredningsperspektiv eller för att förebygga allvarliga brott.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

27 comments

Trots många invändningar och kloka tankar om lagförslagets brister är min gissning att regeringen kommer att skit@ i detta och gasa och köra på, i vanlig ordning.

Riksåklagaren har många föreställningar om hur automatiserade bilar kör.

Jag undrar vad RÅ fått all den kunskapen ifrån. Är det så att man bara spekulerar? Kontentan är nog att självkörande fordon kommer väsentligt sänka antalet skadade eller döda i trafiken. Skador och dödsfall beror i dag så gott som uteslutande på att människan är ofullkomlig som förare. Ett fordon som förmår hålla kursen perfekt, läsa av andra fordon, människor och djur på och invid vägbanan och väja eller bromsa för att undvika kollision är alltid säkrare än ett fordon som förs helt och hållet av en människa. Det kanske är ett pris vi får betala att man inte kan döma ut böter till "föraren" i de fall en olycka likväl inträffar och beror på det självkörande fordonet.

Har en hyfsat ny bil och de stödsystem som finns i form av kollisions- och dödavinkelvarning, autobroms och lane assist har faktiskt hjälpt mig att undvika kollisioner jag annars skulle ha varit inblandad i.

Visst kan det vara så men någon måste väl ända ha ett ansvar när en olycka sker? Om bilen verkligen är helt självkörande är det väl rimligt att biltillverkaren bär ansvaret så länge inte ägaren försummat sådant som service och mjukvaruuppgraderingar.

Ett ansvar lär väl följa redan av skadeståndsrättsliga bestämmelser. Däremot är det svårare att reglera trafiken straffrättsligt om inte fysiska personer kör bilarna, det är ju självklart. Men den vinst som självkörande bilar lär medföra i form av minskat antal skador och dödsfall i trafiken är enligt min mening värd det. Man kan ju fundera på strikt skadeståndsansvar för tillverkaren av en självkörande bil som bevisligen orsakat en olycka.

Vari ligger behovet att reglera självkörande bilar straffrättsligt? Det finns ingen handling att straffa. Att straffa "föraren" vid en olycka med ett självkörande fordon, vore som att straffa en passagerare idag. Helt befängt med andra ord.

Att det är svårt att reglera trafiken straffrättslig bör ses som något oerhört positivt. Det betyder att en av de största orsakerna till att trafikolyckor sker helt har försvunnit (den mänskliga faktorn).

Givetvis skall tillverkaren dock straffas om det uppdagas att denne programmerat sina fordon att bryta mot lagen (t.ex. hastighetsöverskridning).

Jo, precis så resonerar jag också. Det är lite som att hålla den som tryckt på hissknappen straffrättsligt ansvarig om hissen släpper från vajrarna och faller ned och övriga personer i hissen skadas. Men det är väl ofta en ryggmärgsreflex att kräva straffrättsligt ansvar när något händer. Hos åklagare kan den reflexen vara särskilt stark.

Är också lite less på ordet "stötande" i alla sammanhang. Det synes inte krävas mycket för att svensken ska uppleva något som stötande och när det ordet används ska vi andra uppfatta det som självklart att vederbörande har rätt (jfr "stötande mot det allmänna rättsmedvetandet").

Om en hiss släpper från vajrarna blir väl hissens tillverkare ansvarig? Under förutsättning att en självkörande bil verkligen är helt självkörande borde väl motsvarande princip gälla även där. Volvos konceptbil 360c är ju tänkt att fungera så att man till och med skall kunna sova under färden.
https://www.expressen.se/motor/bilnyheter/ej-for-publicering-volvo-visar...
Om man leker med tanken att konceptbilen 360c rullar på vägarna på riktigt och ställer till en olycka, måste det inte i så fall vara Volvo som blir juridiskt ansvarigt?

Man blir åklagare för att man är sadist och vill få utlopp för denna böjelse. Åklagaren Skarp utgör inget undantag utan bekräftar bara bilden av att åklagare tycker det är "stötande" när man inte kan plåga livet ut någon enskild som råkat att ha varit med om en trafikolycka.

Man blir advokat för att tillfredsställa sina sadistiska böjelser med att försvara pedofiler
psykopater, bank VD'ar och annat politiskt drägg.

Intressant. Du har säkert rätt. RÅ avstyrker ju dock inte självkörande bilar utan ansvarsfrihet för den som färdas i en självkörande bil. Även om antalet olyckor minskar dramatiskt så är det ändå rimligt att någon är både civilrättsligt och straffrättsligt ansvarig (när så är påkallat) för de få olyckor som sker.

Civilrättsligt vore det väl rimligt att ha ett strikt ansvar och straffrättsligt ett oaktsamhetskrav både för vårdslöshetsbrott som orsakar t.ex. olyckor och trafikförseeler (det kan ju inte uteslutas att även ett självkörande fordon av tekniska skäl missar till exempel en lokal trafikföreskrift eller ett rödljus).

Jag får nog säga att det vore orimligt att inte ansvar skulle finnas kvar bara för att körningen blir automatiserad.

En annan fråga som jag inte har läst om (jag har inte läst RÅs yttrande) är om den som färdas i en självkörande bil får vara onykter.

Det finns givetvis en juridisk problematik. Men man ska också komma ihåg att såvitt gäller de flesta olyckor som sker hålls ingen fysisk person vare sig straffrättsligt eller civilrättsligt ansvarig. Det stannar vid en reglering mellan två eller flera försäkringsbolag. Att hålla den fysiska personen straffrättsligt ansvarig för ev. trafikförseelser som ett självkörande fordon orsakar blir problematiskt om vi ska upprätthålla ett krav på subjektiv täckning. Jag tror det är mycket svårt att komma åt det utan att i så fall införa ett strikt straffrättsligt ansvar. Och är det rimligt?

Sedan beror det givetvis på i vilken utsträckning föraren kan reglera bilen trots att den är självkörande. Men ska man samtidigt få ned olyckorna ska föraren ha så lite att göra med framförandet som möjligt.

Det finns väl redan transportmedel där inverkan av den fysiska föraren är ganska liten och där de få olyckor som sker beror på tekniska fel. Det ses inte som något egentligt problem att föraren oftast inte kan hållas ansvarig vid olyckor.

I den mån det behöver finnas ett straffrättsligt ansvar så bör det väl i så fall täckas av oaktsamhet/vållande från tillverkarens sida.
Något egentligt behov av att straffa bilens ägare eller passagerare finns knappast i normalfallet, dvs så länge de inte aktivt eller genom oaktsamhet försatt säkerhetsmekanismer ur spel.
I övrigt så måste fordonet rimligen uppfylla krav på förmåga att på olika sätt undvika olyckor för att kunna registreras som självkörande fordon från första början.

Jag är böjd att hålla med riksåklagaren. Den som sitter i den självkörande bilen som "passagerare" bör bli åtalsskyldig vid förorsakad trafikolycka. Fast jag medger att detta är ett väldigt svårt ansvarsproblem.

Min bevekelsegrund är att jag lärde mig för många år sedan, under en diskussion om automatiserade hjälpmedel för passagerarflyg, en regel av en klok arbetskollega som arbetade på min utvecklingsavdelning: :
"Det absolut viktigaste kravet man ska ställa på ett helautomatiskt system är att man kan koppla ur automatiken!"

Jag vill också utvidga resonemanget.

Antag att den självkörande bilen finns på plats A. Du själv befinner dig på plats B. Du vill att den självkörande bilen ska köra, utan att någon sitter i bilen, från A till B, och därefter köra dig från B till A, vilket är ett typiskt fyllechaffisscenario. Antag då att den självkörande bilen under sträckan AB orsakar en trafikolycka.

Vem blir då ansvarig för denna trafikolycka?

Ansvar måste innebära en möjlighet att påverka situationen. Förare finns uppenbart inte någon för en självkörande bil och det är knappast rimligt att belasta någon med ansvar om denne inte kör.

Dubbelkommando på självkörande bilar kommer inte att fungera i praktiken, det är även om man skulle vilja extremt svårt att behålla uppmärksamheten på en sådan nivå om man inte i övrigt är involverad i framförandet.

@Andreas 21:40

”Ansvar måste innebära en möjlighet att påverka situationen.”
Instämmer!

”Förare finns uppenbart inte någon för en självkörande bil och det är knappast rimligt att belasta någon med ansvar om denne inte kör.”
Jo, jämför analogin med att åka i en bil där föraren är berusad (om jag förstår din mening rätt)! Jag har här förutsatt att det finns en möjlighet som passagerare att koppla bort ”autopiloten”.

Tillverkaren av det automatiska systemet och inte den som gav uppdraget som du imbecillt förmenar. Alltid tillverkaren av automatiska system. När du åker hiss från A till B ger du automatiska systemet en order om en olycka sker med andra passagerare i hissen så inte fan är det du dom är straffansvarig utan hisstillverkaren, Nån jävla måtta får det vara på edert kommunist resonemang som Carl-Henrik Hermansson sa.

Kan man inte bara ge kritik som man gör till tjänstemän eller vårdpersonal vars beslut orsakar någon skada/död?

En självkörande bil som kör sämre än övertecknad finns inte på kartan. Bilkartan!

Onekligen ett dilemma som lagstiftaren borde kunna undvika genom att helt enkelt inte tillåta bilkörning utan ansvarig förare. Inte konstigare än att förbjuda rattfylleri. Intressant frågeställning, förresten. Hur skulle man se på en dylik olycka med självkörande bil och stupfull passagerare?

Det kommer vara säkrare att låta folk köras hem stupfulla av sina självkörande bilar än att de ska ta en taxi. Den självkörande bilen kommer under alla förhållanden statistiskt sett vara en säkrare förare en taxichauffören.

Jag tror bara att folk har så svårt att acceptera att det kommer kunna åka omkring bilar på vägarna som ingen fysisk person har kontroll över, även om dessa bilar kommer att vara inblandade i och orsaka långt färre olyckor än bilar som förs av en fysisk person. Däremot tror jag inte att folk har lika svårt med tanken på självkörande spårbundna fordon.

Det som minskar antalet dödsfall och skador i trafiken över tid torde vara säkrare bilar med allt vad det innebär av hur kaross etc. är utformad till olika former av förarstödssystem. Förarna i sig blir inte säkrare, jag tycker det mesta talar i annan riktning

Självklart är det säkrare att låta bilen köra själv när man är full men är det acceptabelt att man då hålls ansvarsfri är min fråga?

Frågan är och förblir vad det är för ansvar man ska ha om man inte kan styra skeendet? Du har inget ansvar om du sitter full och sover som passagerare i en bil heller, och det ses inte som ett problem. Se Andreas kloka inlägg ovan.

Det förstår jag också. Frågan handlar mer om varför lagstiftaren överhuvud taget ska tillåta att folk kör omkring i självkörande bilar. Att bilindustrin vill det är ju uppenbart. Men olyckor kommer att ske i alla fall. Sedan kommer man säkert att uppfinna självflygande flygplan också. Vad jag menar är att vi då hamnar i en situation där vi bara får acceptera att folk dör i trafiken eftersom det är maskiner som styr. Maskiner går ju sönder. Vem ska hållas ansvarig då?

Men man måste ju kunna se det pragmatiskt också. Folk dör i trafiken i dag, i alldeles för stor utsträckning. Så gott som samtliga dessa olyckor beror på att människan är en kass bilförare. Vi är trötta, ouppmärksamma, blir bländade av solen, missbedömer fart och avstånd osv. Enda sättet att få ned skadestatistiken är att bygga bort potentiellt farliga trafiklösningar och förbättra fordonen. Förarna blir inte bättre, snarare tvärtom, skulle jag säga. Hur många olyckar har inte det faktum att man har en mobiltelefon orsakat...? Totalt sett kommer självkörande bilar få ned antalet skadade och döda i trafiken väsentligt, detta är det relevanta.

Flygolyckor sker förhållandevis mycket få sett till antalet flygtimmar som görs. Jag har inte koll på statistik men här har vi en blandning av tekniska fel och den mänskliga faktorn. Den mänskliga faktorn torde vara mindre än vid bilolyckor då vi har förare som är utbildade på ett helt annat sätt än den vanliga bilföraren och då rutterna omgärdas av en rad kontroller. När olyckor sker är det väl sällan någon hålls straffrättsligt ansvarig, men likväl accepterar vi det för att vi anser att vi behöver och vill kunna flyga. På samma sätt är det med bilar; vi kommer alltid behöva dem och folk kommer alltid att dö eller skadas i dem, men det viktigaste är väl hur vi kan minimera det, inte en fixering vid ansvar när något händer.

Delar inte din entusiasm över teknikens framtida underverk utan tillåter mig en mer skeptisk hållning. Som sagt, olyckor kommer att ske men ingen, knappast heller industrin, kommer att hållas ansvarig och skaderegleringen överlåtes helt till försäkringsbolagen. En del kanske gillar den framtidsutsikten men inte jag.

Det köper jag i och för sig som ett mer logiskt och konsekvent förhållningssätt än att hänga upp sig på just straffrättsligt ansvarsutkrävande. Tror vi inte att tekniken kommer att leda till ett minskat antal olyckor och skador utan tvärtom öka dessa, ska självkörande bilar inte tillåtas eftersom bilar som förs av människor då är ett bättre alternativ. Men för att, kanske, spetsa till det lite; är prognosen att självkörande bilar nästan helt kommer att eliminera olyckorna som i dag skördar mängder med skadade eller döda blir det larvigt att hänga upp sig på att det inte finns någon syndabock i de fall olyckor ändå sker.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.