Skip to content

"Språket nyckeln till etablering" - reglerna för SFI-utbildningen för nyanlända ska ändras

Foto: Pontus Lundahl/TT

"Språket är en nyckel till vidare studier och etablering på arbetsmarknaden". Det anser regeringen som nu går till botten med hur dagens SFI-utbildning för för nyanlända behöver för-ändras, inte minst inom ramen för utbildningspikt och lagen om så kallade etableringsinsatser.

 

- Det svenska språket är en nyckel för att skapa sig en ny framtid i Sverige, för att söka jobb, studera och kunna delta i samhällslivet, äger Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Förra året tog SFI (Svenska för invandrare vid Komvux) emot drygt 163 000 elever. Regeringen pekar dock på att alla kommuner inte har samma resurser och erfarenheter och att utbildningarna därför skiljer sig åt mellan kommunerna.

För att komma till rätta med detta har regeringen tillsatt en utredning där Karin Sandwall - föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet - har utsetts som särskild utredare.

Karin Sandwall och hennes utredning ska bland annat:

  • Utreda och föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder individanpassad utbildning för nyanlända som omfattas av bestämmelserna om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, inklusive de som omfattas av utbildningsplikt.
  • Utreda om en utökning av den garanterade undervisningstiden inom SFI skulle kunna påskynda genomströmningen och övergången till andra utbildningar. I dag ska undervisningstiden i genomsnitt omfatta minst 15 timmars undervisning i veckan under en fyraveckorsperiod.
  • Undersöka hur olika stödåtgärder kan användas för att elever ska nå målen med utbildningen och i högre grad kunna kombinera sfi med annan vuxenutbildning.
  • Föreslå hur kompetensen hos obehöriga SFI-lärare kan förbättras.

 

FAKTA - utbildningsplikten

Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av insatser inom det så kallade etableringsprogrammet, och som bedöms vara i behov av utbildning för att komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning. Annars kan deras ekonomiska bidrag dras in.

 En nyanländ som har kort utbildning, och som därför inte bedöms kunna komma i arbete under tiden i etableringsprogrammet, ska i huvudsak ägna sig åt utbildning. Syftet med utbildningsplikten är att stärka nyanländas etablering, men också att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

 

 

 


  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt