Skip to content

Polisen raderade övervakningsfilm från arresten - omhändertagen döms för våld mot polisen

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Mannen hävdar att han inte alls försökte miss-handla en av poliserna i arresten. Den film från övervakningskameran som skulle kunna bevisa detta hade dock raderats när mannen väl fick reda på att han var misstänkt för brott - efter åtta månader. Trots "vissa brister" ansåg hovrätten att mannen hade fått en rättssäker hantering och han dömdes därför för försökt till våld mot tjänsteman.

 

Den 34-årige mannen åtalades vid Umeå tingsrätt för försök till våld mot tjänsteman. Enligt åtalet hade han varit våldsam under en kroppsvisitation i en polisarrest och försökt slå en polis i ansiktet sedan han hade omhändertagits för berusning på allmän plats.

Mannen nekade till brott och förklarade att han i samband med att han skulle ta av sig sin jacka gjorde "en snabb rörelse där han slog ut med armarna" - någonting som kan ha uppfattas som ett slag.

"Ska vi slåss"
De två poliser som var med i arresten vittnade dock om att mannen hade sagt något i stil med "ska vi slåss" och delat ut ett knytnävsslag. Enligt den polis som "tagit emot" slaget träffade det hans skyddsväst. Den andra polisen bekräftat att mannen slog med knuten näve mot polisen, som ryggade tillbaka. Hon har dock framhållit att hon inte kunde se var - eller ens om - slaget de facto träffade.

Förundersökning hade inletts mot mannen samma dag som händelsen. Han delgavs dock inte misstanke om brott förrän efter åtta månader och då visade det sig att filmerna från övervakningskamerorna i arresten hade raderats.

Poliserna trovärdiga
Mannen åberopade en promemoria om detta som bevisning. Tingsrätten ansåg dock inte att detta skulle påverka bedömningen i fallet och skrev i sina domskäl:

"P1 och P2 (poliserna) har lämnat sammanhängande berättelser som i allt väsentligt överensstämmer med varandra. Tingsrätten bedömer deras utsagor som tillförlitliga och trovärdiga. X (den tilltalades) uppgift om att det kunde ha uppfattats som ett slag när han slog ut med armarna i samband med att han skulle ta av sig jackan, motbevisar inte P1:s och P2:s uppgifter." 

Mannen dömdes därför till 14 dagars fängelse för försök till våld mot tjänsteman.

Bevisning har omöjliggjorts
Mannen överklagade domen till Hovrätten för Övre Norrland och hävdade att han hade dömts i strid mot Europakonventionens bestämmelser om rätten till rättvis rättegång.

Mannens uppfattning redovisas i hovrättens dom:

"Han delgavs inte misstanke om brott förrän cirka åtta månader efter den påstådda händelsen. Han har därmed inte haft anledning att lägga händelsen särskilt på minnet och har inte fått lämna sin redogörelse inför polis eller domstol i sådan närhet till händelsen att han haft möjlighet att tydligt minnas alla detaljer."

"Vidare har det omöjliggjorts för honom att begära ut övervakningsfilmen från arresten, då den redan hade raderats när han delgavs misstanke. Polisen har inte heller självmant omhändertagit och bevarat filmen, som hade gett en tydlig och oemotsäglig bild av vad som faktiskt utspelat sig och skulle ha talat för hans sak." 

Enligt mannen hade förundersökningen inte bedrivits så skyndsamt och objektivt som lagen kräver.

Vissa brister
Hovrätten hänvisade till praxis från Europadomstolen (målet Natunen mot Finland) att det som är avgörande är att "det straffrättsliga förfarandet som helhet" har varit rättvist.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"Av det anförda framgår, enligt hovrättens bedömning, att förundersökningen fram till delgivning av misstanke inte har bedrivits fullt så skyndsamt som omständigheterna borde ha medgett. Vidare har visst material, som var av intresse för utredningen och fanns tillgängligt hos polisen under två veckor efter att förundersökningen inleddes (filmen från övervakningskameran, reds anm.) inte tagits tillvara och tillförts förundersökningsmaterialet. Det har alltså förekommit vissa brister i förhållande till bestämmelserna i 23 kap. 4 § rättegångsbalken."

Helhetsbedömning avgörande
Vid en "helhetsbedömning" handlade det dock, enligt hovrätten, inte om någon kränkning av rätten till rättvis rättegång. Hovrätten fastställde därför tingsrättens fällande dom.

Mannen överklagade till Högsta domstolen som nu har beslutat att inte pröva fallet.

 

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt