Skip to content

Osäkerhet kring gymnasielagen får stora effekter för budget och verksamhet hos Migrationsverket

Migrationsöverdomstolen - som är en del av Kammarrätten i Stockholm - har lovat att pröva gymnasielagens laglighet med förtur. Foto: Bertil Ericson/TT

Det oklara rättsläget kring "gymnasielagen" får stora effekter för både Migrationsverkets budget och verksamhet. Migrationsverket har nu ändrat sin senaste kostnadsprognos till regeringen och man flaggar också för vad som händer om den juridiska osäkerheten drar ut på tiden.

 

Migrationsverket har tidigare uppskattat att runt 9 000 ungdomar omfattas av den nya gymnasielagen och att närmare 8 000 av dessa kommer att få bifall på sin ansökan.

Migrationsverket skriver dock i sin reviderade prognos som nu har lämnats till regeringen:

”Prognosen över antalet nya kommunplacerade barn och ungdomar med uppehållstillstånd är högre jämfört med tidigare, främst med anledning av de nya bestämmelserna i gymnasielagen. Bedömningen är dock osäker på grund av rådande oklarhet kring rättspraxis.”

750 kronor per dygn
Kommunerna har rätt till en schablonersättning på 750 kronor per dygn och person från Migrationsverket - en ersättning som ska täcka de extra utgifter som ett mottagande av dessa personer medför för kommunerna.

Migrationsverket skriver i den nya prognosen:

"Rättelsen avser utgifter för kommunersättningar (anslag 1:2, utgiftsområde 13) till följd av att cirka 8 000 individer beviljas uppehållstillstånd i enlighet med den nya gymnasielagen och ska ingå i kommunmottagandet. För 2018 uppgår de utgifter som inte fanns med i den ursprungliga prognosen på anslagspost 4 ersättning för ensamkommande barn och unga till ca 200 miljoner kr, 2019 till ca 1 700 miljoner kr, 2020 till ca 800 miljoner kronor och 2021 till ca 130 miljoner kr."

Trädde i kraft 1 juli
Prognosen byggde redan tidigare på att den så kallade gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli i år. Därefter har dock migrationsdomstolarna i Malmö och Stockholm meddelat domar i två enskilda ärenden - domar som innebär att domstolarna inte tillämpar den nya lagstiftningen eftersom lagen enligt domstolarna är olaglig.

Migrationsöverdomstolen har meddelat att man kommer att pröva gymnasielagens laglighet men detta har ännu inte skett. Dessutom har Migrationsdomstolen i Göteborg begärt ett så kallat förhandsavgörande från EU-domstolen när det gäller frågan om gymnasielagen strider mot EU-rätten.

Handläggningen "frystes"
Den 17 juli beslutade Migrationsverket, av rättssäkerhetsskäl, att ”frysa” handläggningen av de ärenden där det kunde bli aktuellt med uppehållstillstånd till följd av gymnasielagen.

Migrationsverket skriver:

”Ovissheten om utgången i dessa ärenden kommer att bestå fram till dess att rättspraxis blir klarlagd. Detta innebär att det råder en osäkerhet i prognosbedömningarna utifrån lagändringen.”

Lagstiftningens komplexitet innebär att de sammantagna effekterna exempelvis i form av olika tillståndsgrunder och längder är svårprognostiserad inom ramen för simuleringsmodellen som ligger till grund för prognosberäkningarna.”

100 nya tjänster
Migrationsverket har inrättat cirka 100 nya tillfälliga tjänster för att hantera ärendena enligt gymnasielagen fram till och med september i år.

Om beslut i ärendena fördröjs ytterligare kan det enligt verket innebära att ärenden behöver avgöras efter att de tidsbegränsade anställningarna löpt ut och att ordinarie personal ”i högre utsträckning än planerat” måste ta sig an dessa ärenden.

Migrationsverket skriver:

”Det skulle medföra en större påverkan på asylprövningen i övrigt och potentiellt färre avgjorda asylärenden under 2018 jämfört med nuvarande bedömning.”

  

 

Läs hela Migrationsverkets prognos här.

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt