Skip to content

Genetisk koppling inte utgångspunkten för föräldraskap - ny lag tar sikte på "regnbågsfamiljer"

Foto: Christine Olsson/TT

Föräldraskap till barn som föds utanför äkten-skapet ska även i fortsättningen bekräftas av båda föräldrarna - men det ska få ske elektroniskt. När det gäller gifta personer så ska samma regler gälla för föräldrar av samma kön och för personer som har bytt könstillhörighet som för heterosexuella par. Det föreslås i ett lagförslag som idag över-lämnades till regeringen.

 

Det är den ställföreträdande chefsrådmannen Sofia Jungstedt som har varit regeringens utredare och tagit fram lagförslagen i utredningen "Nya regler om faderskap och föräldraskap".

Lagändringarna syftar, enligt utredaren, till en mer "ändamålsenlig, jämlik och modern föräldraskapsrättslig reglering".

Utredningen föreslår bland annat att det ska vara möjligt att bekräfta ett faderskap eller föräldraskap elektroniskt inom 14 dagar från barnets födelse - någonting som berör de cirka 45 000 barn som föds utom äktenskapet varje år.

Elektronisk bekräftelse
Skatteverket ska enligt utredningen utveckla och administrera systemet för elektronisk bekräftelse av föräldraskap utanför äktenskapet och föräldrarna kommer alltså inte längre att behöva inställa sig personligen hos socialnämnden.

Utredningen skriver:

"Utredningen gör bedömningen att de formkrav som är nödvändiga för att säkerställa bekräftelsens karaktär som rättshandling kan uppfyllas genom en elektronisk bekräftelse. Genom kravet på moderns godkännande kan en elektronisk bekräftelse säkerställa att faderskapet och föräldraskapet fastställs korrekt."

Föräldrskapspresumtion
Utredningen föreslår också att det ska införas en föräldraskapspresumtion som motsvarar den faderskapspresumtion som finns i dag.

Det innebär att om modern vid ett barns födelse är gift med en kvinna eller registrerad partner, ska denna person automatiskt anses som barnets förälder.

Utredningen skriver:

"En föräldraskapspresumtion aktualiserar frågan om likabehandling i den situationen att barnet har tillkommit vid assisterad befruktning med donerade spermier. Utgångspunkten för utredningens ställningstaganden är att den föräldraskapsrättsliga regleringen ska vara jämlik och inte utan tungt vägande skäl skilja på personer beroende på sexuell läggning eller kön."

Ändrad könstillhörighet
Utredningen föreslår att ett rättsligt föräldraskap ska presumeras också när den som har fött ett barn är gift och en av makarna eller båda har ändrat könstillhörighet. Enligt utredningen blir det genom föräldraskapspresumtionen tydligt att äktenskapet också i fall av assisterad befruktning får en "självständig betydelse för rättsligt föräldraskap".

Utredningen skriver:

"Det är därmed inte en genetisk koppling mellan barnet och den förälder som inte har fött barnet som utgör den bakomliggande tanken med en sådan presumtionsregel. Den grundläggande förutsättningen för det rättsliga föräldraskapet är i fall av assisterad befruktning samtycket till den behandling som barnet har tillkommit genom."

Samlag eller assisterad befruktning
En presumtion bör därför enligt utredningen också gälla när den som har fött ett barn är gift och en av makarna eller båda har ändrat könstillhörighet:

"En sådan ordning innebär att en presumtion gäller på samma sätt som för par av olika kön och genom utredningens förslag för par av samma kön som är gifta. I vissa fall kan barnet ha kommit till genom samlag och i andra fall kan barnet tillkommit genom assisterad befruktning."

Lagförslagen ska nu ut på remiss föreslås träda i kraft den 1 januari år 2021. 

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

30 comments

Utredningen föreslår bland annat att det ska vara möjligt att bekräfta ett faderskap eller föräldraskap elektroniskt inom 14 dagar från barnets födelse - någonting som berör de cirka 45 000 barn som föds utom äktenskapet varje år.

Borde inte morderskapet bekräftas på samma sätt ?
Varför inte likhet inför lagen ?

Känns överflödigt att den födande kvinnan bekräftar sitt moderskap, eller hur? Däremot måste ju den icke födande kvinnan i ett lesbiskt par bekräfta sitt föräldrarskap så som lagen ser ut nu. Oklart vad du menar med din fråga.

Surrogatmödraskap? Då är inte den biologiska mamman samma som den kvinna som har genomfört graviditeten och förlossningen.

Ja, och vid surrogatmödraskap.

Enligt svensk rätt är det kvinnan som föder barnet som är moder, oavsett om ägget kommer från en annan kvinna.

Känns överflödigt att den födande kvinnan bekräftar sitt moderskap, eller hur? Däremot måste ju den icke födande kvinnan i ett lesbiskt par bekräfta sitt föräldrarskap så som lagen ser ut nu. Oklart vad du menar med din fråga.

Om den genetiske fadern inte ska ses som förälder så förstår jag inte varför den födande mannen eller kvinnan ska ses som förälder automatiskt

Okej, om du inte förstår varför så kan inte jag hjälpa dig.

Att rösta elektroniskt anses inte säkert.

Det beror på att det (på goda grunder) anses viktigt med valhemlighet. Ett elektroniskt system för att rösta i val kan vara antingen säkert eller anonymt, men inte båda delarna.

När föräldraskap ska bekräftas finns inte behovet av anonymitet, tvärt om är hela syftet att kunna visa vem som bekräftade vilket föräldraskap.

Det går inte att komma undan att kvinnan genom att föda barnet styrkt att hon är barnets förälder.

Framtida släktforskare kommer att få det svettigt när det gäller att avgöra vem som var far resp mor till barn. Vi kan ju nu fritt välja tilltalsnamn, snart kräva att kön inte ska framgå av personnummret och dessutom byta kön. Vad gäller könsbyte blir det extra krångligt om den som ska byta "upplever sig som ickebinär". Frågan är väl varför man i det fallet kräver att få byta kön.

Det finns släktforskare som anser att släktskapet skall vara den sammanhållande faktorn i forskningen. Medan andra forskare är av annan åsikt. Själv sysslar jag med genealogi som vilar på det biologiska arvet. Vad som sitter i generna. Sedan bygger jag självfallet på med sociala och ekonomiska faktorer. Jag har begransat min forskning från 1600-talets slut fram till 1900-talets mitt. Det inbär att slipper 'svettig' över vad som komma skall.

Jag forskar inte på släkter. Inte ens min egen släkt. Däremot är släktskap en liten men viktig del i min forskning. Familjeförhållanden var krångliga förr i tiden men det var inte på långt när lika illa ställt som idag. På 1800-talet använde man sig inte av några bokstavskombinationer.

" båda har ändrat könstillhörighet:"
Jag blir alldeles yr i huvudet när jag försöker föreställa mig hur det moderna föräldraskapet.
Farsan och morsan roterar i sina gravar.

Det finns de som roterar i sina gravar för att kvinnor har rösträtt och kan bli präster. Tur att samhället utvecklas.

Vi andra tycker nog också det är bra att kvinnor får rösta och kan bli präster men mindre bra att barn berövas sina rättigheter till föräldrar och arv.

Utvecklingen kan gå såväl framåt som bakåt. Kvinnlig rösträtt kan väl ses som en positiv utveckling. Men för vårt lands vidkommande var detta en fråga som var aktuell närmre hundra år tillbaka i tiden. Ännu längre tillbaka lagstiftades om hemfrid, kvinnofrid och tingsfrid. Hade vi inte haft dessa rättesnören hade vi inte haft det lugna och trygga samhälle vi har i dag. I paketet ingick också kyrkofrid. Jag kan inte se påfundet med kvinnliga präster som en positiv utveckling. Jag skulle vilja avveckla alla präster. Både manliga och kvinnliga och de som inte vet vad de är.

Vad de olika befattningshavare i religiösa samfund har för könsliga identifikationer är en sak för de enskilda samfunden så länge de inte uppbär understöd från det allmäna. Och det tycker jag inte att de ska ha. Släpp för guds skull inte in påven, ärkebiskopen eller några imamer i den här diskussionen.

Hans pappas mamma är hans systers bror?

Stackars barn. Men det tar man ingen hänsyn till. Vart kommer barnens bästa in i detta? Har det någon som helst betydelse, eller är det bara dessa föräldrars vilja och ve som gäller?
Jag bävar för hur dessa barns psykologiska problem kommer uttrycka sig framöver.
Tragiskt.

"Det innebär att om modern vid ett barns födelse är gift med en kvinna eller registrerad partner, ska denna person automatiskt anses som barnets förälder". Här ska alltså barnet gå miste om sin biologiska fader och inte minst bli arvlös. Var går gränsen för hänsynstagande till sexuella minoriteter? Tydligen långt bortom barnets bästa.

Äh, barnet får ju ärva båda sina mammor.

Det må så vara. Men att adoptivbarn gärna söker sina genetiska rötter när de blir lite större är också ett känt faktum. Liksom att de oftare drabbas av depressioner och självmord.

När den biologiska modern dör kommer den presumerade föräldern väcka talan om upphävande av presumtionen. Sedan kastas barnet till socialtjänsten. Något arv blir det inte.

Hur ska arvssynden beaktas intill tredje och fjärde led? Hur drabbar detta särkullsbarn med okända föräldrar?

Många intressanta kommentarer men jag saknar någon som reflekterar över varför en sk ickebinär person vill byta kön. Genom att uppleva sig som ickebinär vill man ju erkännas som ett tredje kön. Frågan är hur man rent medicinskt går tillväga ? Rent biologiskt är vi ju alla binära med vissa variationer.

Grundfrågan som man med alla medel uppenbarligen försöker undvika att diskutera är ju vad föräldraskapet är. Man kan klä det i könsneutrala termer, men kontentan är ju att man byter betydelse av föräldraskapet som något som delas av barnets biologiska mamma och pappa till något som kvinnan som burit barnet bestämmer själv. Jag har inget behov av att tala mig varm för kärnfamiljerasens överlägsenhet, jag tror det finns många andra bra familjebildningar. Däremot måste man fundera över implikationerna med resonemang som nästan helt utelämnar att det finns en pappa och att pappan är viktig för barnet.

Inte konstigt att vi har så pass många "frånvarande fäder". Och så mycket lidande.

Oavsett vad man anser om huruvida ett barn ska kunna ha två föräldrar av samma kön eller inte, med uteslutande av den biologiske fadern, så måste man i ett sådant här förslag hitta ett sätt att faktiskt binda de vuxna vid föräldraskapet för alltid. Det duger inte att i fråga om barn i "vanliga" heterosexuella förhållanden poängtera att barnet har rätt till sin far men inte tvärtom, men i dessa sammanhang vurma endast för varje människas "rätt" till ett föräldraskap. Skyldighetssidan av myntet måste också säkras upp.

En kvinna som föder ett barn är barnets moder och kan inte få moderskapet hävt, oavsett hur befruktningen har gått till. Den gifte mannen presumeras vara fader och kan bara få faderskapet hävt genom att visa att barnet genetiskt inte är hans. Det kan inte vara ok att medverka till assisterad befruktning inom ramen för ett äktenskap, få förmånen av en föräldrapresumtion och sedan få rätt att häva den när man inte vill vara med längre.

Man kan väl lugnt konstatera att familjerätten framöver kommer att bli synnerligen intellektuellt krävande när nu sk utredare inte vågar sätta ner foten utan vänder kappan efter den för tillfället rådande vindriktningen.

Vad är det för fel med adoption? Det låter i alla fall bättre än barnhandel..

Det här är barnhandel sanktionerad av svenska staten:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/brottsmisstankar-kring-stort-anta...

Är det en slump att banner från UNICEF högst upp på den här sidan? Osmakligt av Dagens Juridik.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.