Skip to content

Genetisk koppling inte utgångspunkten för föräldraskap - ny lag tar sikte på "regnbågsfamiljer"

Foto: Christine Olsson/TT

Föräldraskap till barn som föds utanför äkten-skapet ska även i fortsättningen bekräftas av båda föräldrarna - men det ska få ske elektroniskt. När det gäller gifta personer så ska samma regler gälla för föräldrar av samma kön och för personer som har bytt könstillhörighet som för heterosexuella par. Det föreslås i ett lagförslag som idag över-lämnades till regeringen.

 

Det är den ställföreträdande chefsrådmannen Sofia Jungstedt som har varit regeringens utredare och tagit fram lagförslagen i utredningen "Nya regler om faderskap och föräldraskap".

Lagändringarna syftar, enligt utredaren, till en mer "ändamålsenlig, jämlik och modern föräldraskapsrättslig reglering".

Utredningen föreslår bland annat att det ska vara möjligt att bekräfta ett faderskap eller föräldraskap elektroniskt inom 14 dagar från barnets födelse - någonting som berör de cirka 45 000 barn som föds utom äktenskapet varje år.

Elektronisk bekräftelse
Skatteverket ska enligt utredningen utveckla och administrera systemet för elektronisk bekräftelse av föräldraskap utanför äktenskapet och föräldrarna kommer alltså inte längre att behöva inställa sig personligen hos socialnämnden.

Utredningen skriver:

"Utredningen gör bedömningen att de formkrav som är nödvändiga för att säkerställa bekräftelsens karaktär som rättshandling kan uppfyllas genom en elektronisk bekräftelse. Genom kravet på moderns godkännande kan en elektronisk bekräftelse säkerställa att faderskapet och föräldraskapet fastställs korrekt."

Föräldrskapspresumtion
Utredningen föreslår också att det ska införas en föräldraskapspresumtion som motsvarar den faderskapspresumtion som finns i dag.

Det innebär att om modern vid ett barns födelse är gift med en kvinna eller registrerad partner, ska denna person automatiskt anses som barnets förälder.

Utredningen skriver:

"En föräldraskapspresumtion aktualiserar frågan om likabehandling i den situationen att barnet har tillkommit vid assisterad befruktning med donerade spermier. Utgångspunkten för utredningens ställningstaganden är att den föräldraskapsrättsliga regleringen ska vara jämlik och inte utan tungt vägande skäl skilja på personer beroende på sexuell läggning eller kön."

Ändrad könstillhörighet
Utredningen föreslår att ett rättsligt föräldraskap ska presumeras också när den som har fött ett barn är gift och en av makarna eller båda har ändrat könstillhörighet. Enligt utredningen blir det genom föräldraskapspresumtionen tydligt att äktenskapet också i fall av assisterad befruktning får en "självständig betydelse för rättsligt föräldraskap".

Utredningen skriver:

"Det är därmed inte en genetisk koppling mellan barnet och den förälder som inte har fött barnet som utgör den bakomliggande tanken med en sådan presumtionsregel. Den grundläggande förutsättningen för det rättsliga föräldraskapet är i fall av assisterad befruktning samtycket till den behandling som barnet har tillkommit genom."

Samlag eller assisterad befruktning
En presumtion bör därför enligt utredningen också gälla när den som har fött ett barn är gift och en av makarna eller båda har ändrat könstillhörighet:

"En sådan ordning innebär att en presumtion gäller på samma sätt som för par av olika kön och genom utredningens förslag för par av samma kön som är gifta. I vissa fall kan barnet ha kommit till genom samlag och i andra fall kan barnet tillkommit genom assisterad befruktning."

Lagförslagen ska nu ut på remiss föreslås träda i kraft den 1 januari år 2021. 

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt