Skip to content

"Fyra förändringar för rättsstaten - vi behöver en robust konstitution och en ny grundlagsutredning"

DEBATT - av Andreas Norlén (M), ordförande i riksdagens konstitutionsutskott och jur.dr.

 

Ett riksdagsval som ger partier med auktoritära tendenser en knapp majoritet. Ett snabbt utarbetat förslag att ändra grundlagarna. Ett riksdagsbeslut med minsta möjliga marginal. Ett extraval, som ger den nya regeringen knappt men fortsatt stöd. Ett andra riksdagsbeslut med någon enstaka rösts övervikt.

På mindre än ett och ett halvt år kan den svenska konstitutionen vara förändrad i grunden. Fri- och rättigheter upphävda, domstolarnas oberoende inskränkt, valsystemet ett helt annat.

Den svenska demokratin är inte hotad idag. I flera EU-länder har dock partier med auktoritära tendenser fått makten genom allmänna val och därefter vidtagit olika åtgärder som försvagar demokratin och rättsstaten. Sverige är inte immunt mot strömningar i tiden och vårt land skulle i en framtid också kunna få en sådan regering.

Moderaterna går till val på att ta tag i Sverige - att återupprätta samhällskontraktet så att staten står stark och trygg där staten måste stå stark och trygg.

En del i detta är att vi vill se över skyddsvallarna runt demokratin, rättsstaten och människornas fri- och rättigheter - i ett läge då politisk stabilitet råder och det finns en relativt stor enighet om grundläggande demokratiska och rättsstatliga värden. Om skyddsvallarna i en framtid skulle brista så skulle därigenom också en bärande del av samhällskontraktet brista. Den risken måste minimeras. Därför kräver Moderaterna att en ny grundlagsutredning tillsätts efter valet i höst.

Med beaktande av samhällsutvecklingen både i Sverige och i vår omvärld under de 14 år som har gått sedan den förra grundlagsutredningen sammankallades är alltså tiden mogen att åter se över ett antal frågor med anknytning till regeringsformen.

Moderaterna vill att en ny grundlagsutredning bland annat ska lämna förslag inom fyra områden i syfte att göra våra domstolar och grundlagar mer motståndskraftiga mot krafter som kan hota rättsstaten och demokratin och att stärka skyddet för människors fri- och rättigheter.

Det handlar för det första om att stärka domstolarnas självständighet i förhållande till regeringen och parlamentet. I 20 av 28 EU-länder leds den centrala domstolsadministrationen av ett från regering och riksdag fristående domstolsråd som till en majoritet utgörs av domare och som bland annat utser myndighetens chef.

I Sverige är det Domstolsverket, en statlig myndighet direkt under regeringen, som  ansvarar för övergripande samordning och gemensamma frågor inom Sveriges domstolar. Att inrätta ett fristående domstolsråd även i Sverige skulle stärka de svenska domstolarnas självständighet.

Vidare bör grundlagsskyddet för de högsta domstolarnas oberoende förstärkas genom att antalet tjänstgörande justitieråd läggs fast i grundlag och att det i grundlag också anges en lägsta ålder för när ett justitieråd måste gå i pension.

Vi vill även se över tillsynen av domstolarna och formerna för när domare, som misskött sig, kan avskedas.

Det handlar för det andra om att stärka människors fri- och rättigheter. Det bör ske på flera olika sätt. Vi vill införa en rätt till skadestånd när staten har överträtt en enskilds fri- och rättigheter i regeringsformen.

Vi anser också att staten i ett sådant skadeståndsmål ska betala sina egna rättegångskostnader även om staten vinner målet om den enskilde haft skälig anledning att få sitt fall prövat.

Flera av rättigheterna i regeringsformen bör också stärkas och vissa nya rättigheter bör införas: äganderätten och näringsfriheten bör stärkas och diskrimineringsförbudet bör breddas till att omfatta alla människor. Vidare bör en tydligare rätt till domstolsprövning införas, liksom ett uttryckligt skydd mot dubbel lagföring.

Det handlar för det tredje om att införa ett tydligare system för att kontrollera om en viss bestämmelse i lag eller annan författning strider mot grundlagen. Vi vill bland annat stärka Lagrådets kontroll, inte så till vida att Lagrådet ska ha ”vetorätt” mot ny lagstiftning - ytterst är lagstiftningen riksdagens ansvar - men andra typer av förstärkningar bör övervägas.

Det kan till exempel handla om krav på kvalificerad majoritet för att riksdagen ska kunna bifalla ett förslag som Lagrådet avstyrkt.

Lagrådets roll är att göra en sorts förhandskontroll av förslag på ny lagstiftning. Vi ser också ett behov av att stärka möjligheterna till en efterhandskontroll av redan beslutad lagstiftning. Det handlar i praktiken om att skapa en tydligare möjlighet för domstolarna att  pröva om en viss lagbestämmelse står i strid med exempelvis grundlag eller Europakonventionen, utan att frågan aktualiseras i ett konkret fall.

Det handlar för det fjärde om att göra det svårare att ändra grundlagarna. Traditionen i Sverige har hittills inneburit att vi inte genomdriver grundlagsändringar med knapp majoritet. Vi ska dock inte vara naiva. Denna tradition kan lätt brytas, om auktoritära partier kommer till makten.

I andra länder har grundlagsändringar varit ett av flera verktyg som använts för att uppnå auktoritära regeringars mål. I ljuset av detta bör övervägas om det är för enkelt att ändra en svensk grundlag.

Exempelvis kan man tänka sig att det ska krävas kvalificerad majoritet utöver att det behöver ske genom två beslut med mellanliggande val. Det bör även övervägas om det mellanliggande valet ska behöva vara ordinarie eller om det även fortsatt ska räcka med ett extra val.

Vi lever i en tid när demokratin och rättsstaten är under press på många håll. Låt oss därför tillsätta en ny grundlagsutredning för att se hur vi i vårt land kan stärka skyddet för friheten, rättsstaten och demokratin.

En robust konstitution är en grundläggande förutsättning för att samhällskontraktet ska upprätthållas och därmed för att rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska kunna gälla - lika för alla.

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

28 comments

Nättidningen "Det goda samhället" har en utmärkt artikel i ämnet idag. Rekommenderas !

I vilka andra länder har auktoritära regeringar ändrat grundlagen? Nordkorea? Saudiarabien? Sverige tillhör nog de OECD-länder som ändrat flitigast.

Möjligen är det som du skriver men kruxet är att vi svenskar inte kan väcka talan mot en regering / politiker grundad på påstått brott mot grundlag. Detta är såvitt jag vet möjligt i de flesta kulturstater. Visserligen obekvämt för de som " rattar " politikerväldet men ytterst välgörande för de som står för notan.

Att jurister i allmänhet dras åt ena politiska blocket har naturligtvis inget att göra med att lagrådet ska kunna försvåra för sittande regeringar med knapp majoritet i riksdagen att få igenom välskrivna, väl avvägda och funktionsdugliga lagar genom opåkallade underkännanden. ;)

Nu är det väl moderatledda regeringar som pillat mest i grundlagarna. Man har även "kuppat" in saker och ting som knappast har allmänhetens stöd.

För att stärka demokratin har jag tre förslag. Det första och viktigaste är att återinföra ett överhus med skilda valdagar och med längre valperioder. Sedan bör vi ta bort riksdagens möjlighet att ändra i grundlagarna genom att ta ifrån riksdagen möjligheten att bekräfta grundslagsändringar efter riksdagsval och istället hålla bindande folkomröstningar som finns redan idag som möjlighet men inte utnyttjas.

Det tredje förslaget är att införa enmansvalkretsar. Dessa ska dessutom vara så utformat att kandidaterna måste stadigvarande bo i valkretsen och hålla regelbundna möten med sina väljare.

Vad menas med att "diskrimineringsförbudet bör breddas till att omfatta alla människor"? Är det minoritetskriteriet i RF 2:12 de vill ta bort?

Vänster eller höger är ju fullständigt ointressant idag, då alla numera håller sig i mitten och lånar värderingar av varandra. Finns inget i ideologierna som är extremt längre. Det kokar ner till kollektivism kontra individualism.
Den nya politiska skalan står mellan globalism och nationalism (SVT föredrar att kalla detta traditionalism) och det är där man idag ser polariseringen.

Juristartisten anser att det egentligen bara finns några småfel i vår grundlag avseende text och förarbeten. Dessa småfel handlar mest om bristande samstämmighet med Europakonventionen. Det mer betydande felet handlar inte om grundlagen utan den likt i Italien under kommunisttiden, åtminstone för de lägre rätterna främst verkar vara ett diskussionsforum som inte tillämpas.

Å andra sidan verkar det finnas en hel del extrema personer i förarbetsprocessen redan idag. SOU 2018:67 innehöll ju mellan 0-3 förslag till Europakonventionsöverträdelser per sida. Det var onekligen inte en dålig redovisning av tankematerialet bakom nämnd SOU.

Lagregleringar av antal domare i Hd med fler högre rätter synes vara ett ganska ihåligt förslag när riksdagen de facto kan inrätta specialdomstolar vars avgöranden kan regleras ej vara överklagningsbara till Hd etc. osv. m.fl. åtgärder.

Problemet med ändring av grundlagar är knappast begränsat till "partier med auktoritära tendenser" (jag antar att vad som egentligen avses är SD och AfS, möjligen därtill MED, men att det vore alltför genomskinligt att namnge dem), inte heller till "extraval". På precis detta vis infördes EU-medlemskapet i grundlagen 2010. Första omröstningen innan riksdagens sommaruppehåll, därefter den bekräftande omröstningen ganska så omedelbart efter valet. Denna mycket viktiga lagändring genomfördes helt under bordet. Jag blev inte medveten om den förrän den nämndes i förbigående i ett Rapportinslag efter att den andra omröstningen genomförts. Och det var inte bara jag som missade det, jag har flera gånger råkat ut för att folk inte tror mig när jag säger att EU-medlemskapet är inskrivet i grundlagen.
Omfattande ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, tänkta att börja gälla vid årsskiftet, var nära att smygas igenom i år av den nuvarande sosseregeringen på samma sätt, där den första omröstningen skulle ha skett i våras, men tack vare Johan Westerholm (ledarsidorna.se) och Helen Bergmans idoga arbete stoppades detta (åtminstone inför detta valet) i tid. Jag är betydligt mer oroad över vad nuvarande sjuklöver kan tänkas hitta på med grundlagarna än jag är för att några "partier med auktoritära tendenser" skulle råka få en majoritet. De partier som för närvarande sitter vid makten uppvisar obehagligt auktoritära tendenser så det räcker och blir över.
De svenska grundlagarna är ett skämt. Professor Eivind Smith skrev redan 2004 beträffande våra grundlagar som infördes 1974: »Tanken år 1974 var att införa en regeringsform som var ”fräsch”. Ändå hade 46 procent av paragraferna ändrats trettio år senare.»
Jag lade fram ett förslag för vad som borde krävas för grundlagsändringar i inlägget "#Brexit, grundlagsändringar, svensk statskupp och beväpnade amerikaner i sverige":
»1. Ett (1) förslag läggs till ändring. Det skall vara formulerat så att ändringen godtas med ”ja” eller förkastas med ”nej”. Varken mer eller mindre.
2. Tre (3) riksdagsbeslut med två (2) mellanliggande val måste fattas om grundlagsändringen. Ändringen skall i samtliga fall godkännas med minst 75 % av kammarens ledamöter (dvs. 262 röster). Annars är den död. Senast innan andra beslutet måste folket informeras.
3. Om förslaget gått igenom riksdagen enligt ovan skall det ske en beslutande folkomröstning. Förslaget får inte ha modifierats någon gång under resan, utan måste vara så som det formulerades från början, och det är ”ja” eller ”nej” som gäller. Förslaget måste godkännas av 75 % av alla röstberättigade.
4. Om förslaget godkänts genom alla ovanstående instanser genomförs grundlagsändringen.»

Poängen med tre riksdagsbeslut var att det skulle tvinga fram att åtminstone en full mandatperiod förflyter emellan första riksdagsomröstningen till den sista. (Jag hade inte tänkt på extraval när jag skrev det, men det är ju lätt korrigerat.)

Håller helt och hållet med dig angående EU-medlemskapet i regeringsformen. Där skrevs samtidigt också in ”samarbetet” med FN.
Jag ställer mig väldigt frågande till vad dessa organ gör i Sveriges grundlag, förutom att försvåra eventuella utträden. Det enda jag kan se är att det nu finns ett grundlagsstöd för globalismen i Sverige, och det finner jag väldigt skrämmande. I synnerhet med tanke på vart EU är på väg. Finns inte mycket i EU idag som svenskarna röstade för i min mening. Förutom frihandel och fri rörlighet. Jag tror inte att det finns så många av dem som röstade för som förutsåg att EU skulle utvecklas till ett överstatligt organ som bl.a. annat styr vår flyktingpolitik. Med lagar som står över våra egna, där vi hotas av dryga böter om vi inte följer dem. Detta samtidigt som det inte finns någon grundlag i EU som försäkrar våra fri och rättigheter.
Skrämmande.

@Dolf 19:46
Nota bene!
Blogginläggets författare, riksdagsledamot Andreas Norlén (M), var en av dem som under fullständig medietystnad på ledarplats i MSM röstade under kuppartade former för EU-medlemskapet och det för nationen så destruktiva mångkulturella samhället (RF kap1 §2 6 stycket) i 2010 år grundlagsändring, .

Det är för mig fullständigt klart att mörka krafter verkande i Sverige ville försvåra ett svenskt EU-utträde genom att grundlagsskydda EU-medlemskapet 2010. Enligt det på den tiden nyligen påskrivna Lissabonfördraget fanns det nämligen en utträdesklausul inlagd.

Jag gillar ditt förslag med tre omröstningar och med två mellanliggande riksdagsval emellan, som krav för att genomföra grundlagsändringar. Det tål att tänkas på.

Tack för att du förtydligar min poäng i mer formella termer :)

Lite kuriosa i detta är att under alliansens styre 2006-2014 fanns en moderat riksdagsledamot som var vice ordförande i International paneuropean union. https://en.wikipedia.org/wiki/Walburga_Habsburg_Douglas

Flertalet förslag till frågor att ta upp i en ny grundlagsöversyn, som Alexander N föreslår, är bra och välkomna.
Det s k uppenbarhetsrekvisitet avskaffades - efter många om och men - visserligen på initiativ av den närmast föregående grundlagsutredningen, men kan lagprövningsmöjligheten stärkas ytterligare bör så ske.
Ämbets- och tjänstemannaansvaret borde på lämpligt sätt också slås fast i RF.

Mycket bra förslag.

Men de bör kompletteras med ett femte, eller kanske första.

Det gäller regeringens styrning av riket och myndigheternas lydnadsplikt och självständighet.

Regeringen har mig veterligen ingen myndighetsinstruktion eller reglemente för sin tjänsteutövning och handläggning.

Riksdagen beslutade att lämna det till regeringens egen bedömning. Det har inte fungerat för någon regering sedan flera decennier.

I flera fall, senast i TS haveriet om outsourcing av IT tjänster och rundning av svensk lag.

Det brister särskilt i kommunikationen mellan statsråden inbördes liksom mellan regeringen och berörda myndigheter.

Detta torde ha konstaterats vid KUs noggranna och mkt bra utredning om TS haveriet. Tre igång arbetande statsråd, Johansson, Ygeman och Hultqvist lämnade inte någon information till statsministern. Runt 20 person på regeringskansliet kände till haveriet, men informerade ändå inte statsministern om det.

Så här torde det antagligt ha varit i ett flertal andra fall av rörande allvarliga händelser, hot mot rikets säkerhet och händelser av typ Stabsläge.

Jag bedömer det inte erforderligt relevant att söka fälla, ansvarsbelägga och skuldbelägga enskilda statsråd om, som jag kommit fram i mina utredningar, fel och brister ligger i system och inte i person.

Men KU gick i ärende TS inte in på frågor om systemfel och åtgärder när det gäller TS haveriet, även om en rad brister noterades.I stället fälldes Hatt, Johanson, Ygeman och statsministern, sistnämnde trots att han fick informationen sist. Nu motiverades det med att statsministern måste bära ansvar för hela regeringen.

Det är kanske ödets nyck, eller beror det just av mig nämnda systemfel, att spionöversten Wennerström, som varit misstänkt under flera år, och som flera statsråd kände till, ändå inte informerades statsminister Tage Erlander förrän justitieminister dagen efter Wennerström anhölls, sommaren 1963, informerade Erlander, som då var på resa i Italien.

Nästan exakt samma händelse ur regeringsansvarssynpunkt inträffar drygt 55 år senare, 2017, när statsministern, som nu heter Stefan Löfven, får information om TS haveriet/skandalen förs när TS GD delges brottsmisstanke. Och då vet sedan länge tre statsråd och ett tjugotal handläggare på Regeringskansliet.

Varken riksdagen eller regeringen synes ha lärt något under alla dessa år. Samma brist på beslut i allvarliga lägen återkommer gång på gång.

Och jag kan rada fall som jag utreder, där jag i färdigutredda fall funnit systembrister, men några fall är ännu inte färdigutredda; jag nämner några av dem alla.

Salerno olyckan 1947-11-18.

Flygolyckan på Kastrup 1947-01-26.

Wennerström affären sommaren 1963 .

Motorväg E 6 Ljungskile 1988.

Nuonskandalen 2009.

Öresundsförbindelsen 2000.

Tsunamikatastrofen 2004.

Sjöfartsverket 2015.

Transportstyrelsen 2015.

Skogbränderna 2018 ?

Antaglig ett antal fall där regeringen fått erinringar från Lagrådet om olika lagsförslag, närmast gymnasielagen.

Hur många decennier skall behöva gå och hur många för riket och enskilda synnerligen allvarliga händelser, fler rörande rikets säkerhet, skall gå innan antingen regeringen eller riksdagen eller båda föranstaltar om åtminstone utredningar, helst tillsättande av en bred kommission, om regeringens och statsrådens tjänsteutredning och handläggning.

Jag har flera synpunkter på detta som jag söker sammanställa i en utredning som jag ägnat mig åt under minst något år och som omfattar mer än 100 sidor.

Nu har jag för några veckor sedan beretts tillfälle inkomma med mina synpunkter till Regeringskansliet-

Peter Westdahl
Jur.mag. LL.M.
Advokat
Byggnadsingenjör, spec. väg- och vattenbyggnad
Tidigare pilot Frivilliga Flygkåren
Sergeant Flygvapnet
Varit krigsplacerade som förplägnadsplutonchef på flygkrigsflottilj med fänriks behörighet efter personlig order av dåvarande chefen för Flygvapnet, general Sven-Olof Olson, även kallad Biggles, och Stril-Olle, var ÖBs klubba runt 1977
Mina flygarerfarenheter och behörighet av samband med frågor om systemfel och åtgärdande av dem, som kan konverteras på regeringens styrning m.m.

Juristartisten tycker att det är kul med folk från annorlunda bakgrunder.

Av ren vänlighet vill juristartisten upplysa advokaten och piloten om att det systemfel som denne utreder för normalt folk kallas för maktlagarna - enligt maktlagarna bör maktpersoner inte vara framförare av dåliga nyheter samt till viss del sabotage-konkurrens och fort och fel mekaniken (även med avseenden på hunddressyr).

Dessutom är det nog som så att din advokattitel ger dig mer inflytande än dina flygmeriter hos myndigheterna - myndigheterna är mycket medvetna om att flyget är fusk&fiffelburk samt att flyget är allt utom ledande i termer av utredningar om systemfel och åtgärdande av sådana.

Så för att nå någon reell framgång i termer av reell effekt bör ditt förslag hantera frågor som att beslutsfattaren kan försättas i tidsbrist av egen eller andras åtgärder samt att det är osannolikt att någon nära en statsminister vill upplysa denne om ett problem - snarare vill personerna i statsministerns närhet ha en lösning att visa statsministern precis när statsministern upptäckt problemet.

Vänligaste

Juristartisten

Detta blogginlägg utgår från ett resonemang kring vad ”partier med auktoritära tendenser” förväntas kunna göra, som jag tolkar det, i ett demokratiskt skymningsläge eller i demokratiskt ljusskygga länder. Det hade varit önskvärt för läsförståelsen om Andreas Norlén mer explicit namngett dessa partier, detta parti eller mer utförligt beskrivit rekvisiten i dessa hypotetiska partier, så att läsaren bättre förstår Norléns bevekelsegrunder.

I ljuset av denna lapsus kan jag bara tolka det som att det parti i svenskt riksdagspartiväsende som bäst svarar upp mot beskrivningen är de Nya moderaterna i Reinfeldts-ministären 2006-2010, utifrån:

* antalet genomtrumfade grundlagsändringar 2010 utan någon som helst debatt på ledarsidor i rikstäckande tidningar och etermedier, såsom det numera grundlagsskyddade EU-medlemskapet, det numera grundlagsskyddade mångkulturella samhället enligt ”Multikultiparagrafen”, RF kap 1 § 2, "Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.", samt införda lägre krav på svenskt medborgarskap på personer, som innehar viktigare poster i Sveriges makthierarki.

* utförsäljningen av konungariket Sveriges suveränitet på blankt papper, när Fredrik Reinfeldt å konungariket Sveriges vägnar, utan vår statschefs men tillsammans med EU-minister Cecilia Malmströms signatur, undertecknade Lissabonfördraget utan att det var färdigförhandlat; Lissabonfördraget har slutligen inneburit att allt fler beslut, inom allt fler beslutsområden som rör Sverige och svenska förhållanden, fattas med kvalificerad majoritet av utlänningar utomlands i EU:s högsta beslutande organ - Ministerrådet.

* en föga genomtänkt och folkligt förankrad utrikespolitik med dubiösa lojalitetsband till främmande makt, i skepnad av den flygande halländaren som irrar runt i lufthavet (Carl Bildt).

* den kraftiga omsvägningen av säkerhets- och försvarspolitiken, där det enligt regeringsdeklarationerna militärt alliansfria konungariket Sverige har genomgått en långt gången Natoanpassning, skrotat det ändamålsenliga värnpliktiga territorialförsvaret med tre rösters marginal i Riksdagen 2009 och ersatt det med en liten, yrkessoldatsbaserad, globalt verkande expeditionskår under Natobefäl och med utlandsobligatorium – ”Insatsorganisation 2014” - under ”Långtbortistandoktrinen” (dvs. Sverige skyddas bäst utomlands).

* införande och hårdnackat försvar av massinvandring med därtill hörande samhällserosion, försämrad välfärd, segregation, polarisering, ökande klyftor i det svenska samhället.

* utnämnandet av Fredrik Reinfeldt på de Nya moderaternas stämma i augusti 2009 som landsför… f’låt ”Landsfader”.

De nya moderaterna ingick 2006-2010 i valallians med tre mindre stödpartier. Tillsammans fick de en knapp majoritet i Riksdagen. Alla tunga statsrådsplatser gick dock till detta auktoritära parti, såsom statsminister-, utrikesminister-, finansminister-, försvarsminister-, justitieminister- och migrationsministerposten, varför man de facto kan tala om att det auktoritära Nya moderaterna innehade regeringsmakten i ensamt majestät under denna period.

Det kan tyckas vara ödets ironi att den numera så demokratiömfotade Andreas Norlén själv satt med i detta auktoritära partis riksdagsgrupp 2006-2010. Sent ska syndaren vakna!

Personligen tycker juristartist så här på nattkvisten att det är bra med en debatt om grundlagarna och deras tillämpning. Debatten blir dock begränsad i och med att den förs på delvis falsk grund i termer av vad ett valt auktoritärt styre skulle kunna orsaka med ändringar i grundlagen.

Angående dina teorier om regeringsformen så har du fel, den paragrafen i regeringsformen är bara ett taffligt försök att försöka kodifiera en dålig översättning av Europadomstolens praxis på området. Möjligen missförstod lagstiftarna innebörden av diskrimineringsparagraferna i Europakonventionen och den praxis som utvecklats av Europadomstolen. Det är alltså inte tillåtet att diskriminera någon, i stort sett något avseenden, oavsett om den är Svensk, minoritet, same, ..... politisktparti-x, fastighetsägare, hammarbyare eller aik:are osv. Däremot flyttas bevisbördan för diskriminering beroende på hur allvarlig grunden är. En hammarbyare måste alltså kunna fullt ut bevisa att denne diskriminerats medan staten även vid låg bevisgrad måste kunna visa motsatsen avseende särskilt utsatta och synliga grupperingar.

Avseende EU ska ni vara glada åt saken. Läs SOU 2018:67 - Hitler, Pol Pott m.fl. skulle skämmas när de förstod innebörden av förslagen. Tack vare EU m.fl. internationella verkningsfulla organ kan staten korrigeras ifall riksdagen skulle exempelvis skulle göra förslagen i SOU 2018:67 till Svensk lag i strid med grundlagen och Sveriges övriga åtaganden samt traktat och avtal.

Att det "nya" yrkesförsvaret" är en katastrof medges av de flesta med insyn i saken. Gissningsvis handlade idén om att försvaga staten genom att krympa officerskåren. Officerare i den civila staten har en lång tradition av att kunna fatta svåra och nödvändiga beslut till skillnad från sina civila dito som vanligen mest brukar agera i olika maktlekar tills de upptäcker att det finns starkare entiteter och att den offentliga förvaltningen egentligen inte existerar /är en illusion/. NATO anpassning är ganska naturligt sett till den internationella utvecklingen. Rent generellt är uppfattningen att värnpliktsförsvarets motiverade delar var betydligt bättre än NATO:s mer välövade förband (fallskärmsjägare, insatsförband osv).

Massinvandring har givetvis en politisk orsak. "Landsfadersstatusen" är mest en politisk gimmick - varenda statsminister som sitter minst 8 år tilldelas titeln för att så att säga kunna figurera i framtida historieböcker likt Axel Oxenstierna. Landsfadersstatusen är en billig belöning och troligen välförtjänt. Det är don och reaktion. Skulle dagens politiska landskap existera utan massinvandring och "grön" politik - knappast.

Auktoritära tendenser är sällan ett lämpligt sätt att styra Sverige. M:s lagstiftning verkar dock inte särskilt auktoritär.

@Juristartist 03:33

Möjligen avhängigt den sena författartimmen, tycker jag att du efter åtminstone en god natts sömn vässar dina motargument.

Om du säger att jag har fel angående ”Multikultiparagrafens” innebörd och det grundlagsskyddade mångkulturella samhället, som finns i 6:e stycket i RF kap 1 § 2, så bör du vänligen argumentera mer stringent och explicit, utan de diffusa värdeorden, ”taffligt försök”, ”försöka kodifiera”,” dålig översättning, ”Möjligen missförstod”. Intill dess kvarstår min tolkningsversion.

Angående EU:s förmenta förträfflighet så kommer jag inte läsa 237 pdf-sidor för att jag ska förstå hur bra EU är, enligt dig. Jag har studerat EU:s påverkan på Sverige… MYCKET! Sammantaget är EU dåligt för Sverige, enligt min mening. Norge och Schweiz har sedan det svenska EU-inträdet blivit bättre stater än Sverige! Det var de inte förr, före det svenska EU-inträdet.

T.ex. har Sverige ett kraftigt sjunkande negativt varuhandelsunderskott gentemot E-28. Detta har fått förödande konsekvenser i vår självbild och den officiella Sverigebilden som ett exportberoende land gentemot världen, vilket framgår av nedanstående tabell:

Årligt Handelsnetto med varor mot EU-28 och mot Världen [MSEK]:

2000_____11 090_____131 800
2004_____-6 321_____165600
2005____-17 587_____143500
2010____-73 366______69000
2014___-111 765______16000
2015___-132 657______13800
2016___-160 133_____–14700
2017___-167 686______–7400
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HA__HA0201__HA0...

Anledningen till att vi har skrotat ett mycket respektingivande värnpliktsbaserat totalförsvar och ersatt det med en krigisk Natoanpassad expeditionskår, beror sannolikt på att antisvenska ärthjärnor har blivit säkerhetspolitiskt ansvariga. Dessa har uppenbarligen intecknat den eviga freden i vårt närområde och/eller trott på Pax Americana, efter murens fall och Sovjetunionsupplösningen.

Nato ser de förmodligen som en världspolis – ”Globocop”, och som en militär styrka inom FN-ramen ”Responsible to protect”. De säkerhetspolitiskt ansvariga vill, bl.a. av personliga karriärskäl, tillhöra Nato, trots att det inte finns någon folklig majoritet för en Natoanslutning. Genom ett förintat eget försvar, tror dessa att det är lättare att motivera för väljarna nödvändigheten med ett Natomedlemskap för vårt försvar, trots att Nato, sedan Natos aggression i Kosovokriget 1998-99, inte längre kan anses vara en försvarsorganisation. Nato är de facto underställt USA:s geopolitik.

Ja en av de fina sakerna med Värnplikten var att också reservofficerare utbildades. Dessa fick en gedigen och eftertraktad chefsutbildning. Reservofficerarna var sedan eftertraktade när olika chefsposter inom svenskt näringsliv och förvaltning skulle tillsättas.

Landsfadersutnämningen kom inte efter 8 år utan under det tredje regeringsåret.

Hej Gruelse

Man kan hoppas att du inte tror att en så omfattande paragraf som diskuteras tillkommit utan press utifrån samt utan att vissa kompromisser behövde införas. I övrigt verkar du vara en person som vägrar att inse fakta.

Sverige har förövrigt ett handelsnetto i ganska god balans.

Avseende NATOanpassningen så har den pågått sedan 1980-talet. Själva upphörandet med värnplikten handlade däremot om att krympa officerskåren från 50k till 20k, inte för att vara elaka eller spara pengar utan för att tillse att staten försvagas i styrnings- utförandeförmåga. I den civila delen av staten stod tidigare officerskåren för 95% av styrnings- och utförandeförmågan. Kubikmeter med överklagningsbara papper är inget som gör en stark eller ger den inflytande.

Landsfadersgrejen är en politisk gimmick, inget annat. Men för att återgå till grundlagen och grundfrågan är det ju som så att Svensk lagstiftning är en anomali i den civiliserade världen. Därför är det mest lämpligt att studera de internationella ramverken och konventionerna för att se relationen mellan dessa och den Svenska grundlagen respektive övriga Svenska författningar. De internationella spelreglerna syntes ha reell effekt medan tex. den Svenska grundlagen syntes ha ingen eller mycket låg effekt.
Exempel:
Riksdagen godkänner lag i strid med grundlagen och tex. EKMR.
Svensk myndighet/domstol tillämpar lagen. Sverige fälls i Europadomstolen.

Riksdagen skriver grundlag, Svensk myndighet/domstol tillämpar eller tillämpar inte ändringen - Sverige fälls i Europadomstolen, CJEU eller annan domstol.

Följdaktligen och som en effekt av den Svenska riksdagens beslutskraft så kan grundlagen direkt avskrivas med enkel riksdagsmajoritet tex. genom skapandet av ett nytt domstolsben som får uppgiften att solitärt hantera någon specificerad fråga och vars avgöranden endast kan omprövas av regeringen. Kvar finns då vissa prövningsmöjligheter med specialöverklaganden - men dessa kan riksdagen också avskaffa med enkel majoritet genom att budgetera dem till 0kr.

Sammantaget har de politiska organen i sin fullkomlighet i praktiken avskaffat sig själva - åtminstone ser det ut så för den som förstår systemen. Kvar finns då politiker som gärna framhåller lagstiftningsprocessen som viktig, åtminstone när det är nära på valet. Bland de seriösa debattörerna finns jurister som tycker att deras arbetsverktyg ska vara välpolerade och relevanta. Bland de mindre seriösa debattörerna (även advokater) diskuteras huruvida våld ska få användas för att försvara detta trefjärdedels fiktiva system av regleringar så att tex. Landets nya lite större parti inte ska få för sig att göra några ändringar i illusionen eller tex. skoa partikamrater.

@Juristartisten 18:11

1. "I övrigt verkar du vara en person som vägrar att inse fakta."
Ge exempel!

2. Angående bevekelsegrunderna för Värnpliktens avskaffande, skriver du först gissningsvis sedan är du mer kategorisk enligt nedan, vilket kan synas märkligt:
"Själva upphörandet med värnplikten handlade däremot om att krympa officerskåren från 50k till 20k, inte för att vara elaka eller spara pengar utan för att tillse att staten försvagas i styrnings- utförandeförmåga."

Att man som delförklaring till Värnpliktens avskaffande anförde en minskad officerskår är förmodligen sant. Men det fanns andra viktigare motiv också. Utöver de jag har redogjort för, fanns bl.a. också det ultimatum som anställda i Försvarsmakten ställde inför - utlandsobligatoriet. De som inte skrev på utlandsobligatoriet blev avskedade.

Detta utlandsobligatorium signalerade till svensk militär att det primära är nu inte försvaret av det egna territoriet, utan det viktiga är att delta i internationella militära operationer utomlands. Med denna nya inriktning som Försvarsmakten tvingades inta av våra säkerhetspolitiska ärthjärnor, så blev det moraliskt förkastligt att ha kvar Värnplikten som en personalförsörjningsresurs. För hur skulle det se ut om Regering och Riksdag tvingade värnpliktiga soldater att riskera sitt eget liv, under Nato- eller USA-flagg, på endera sidan i någon obskyr sekelgammal muslimsk klankonflikt i "Långtbortistan"? Det skulle politikerna inte klara av, med rätta! Nej, för sådana operationer krävs yrkessoldater, som har betalt för att strida och döda, och som endast känner lojalitet till sitt eget förband och dem som betalar yrkessoldaternas lön. Därav införandet av yrkessoldater och Värnpliktens avskaffande (vilande om man ska korrekt).

Man kan jämföra med Finland. De militärt alliansfria staterna Sverige och Finland hade snarlik säkerhets- och försvarspolitik under kalla kriget, som mejslades ut av skärpta hjärnor. Till skillnad från Sverige har Finland efter EU-inträdet 1995 i princip hållit fast vid denna säkerhets- och försvarspolitik in i våra dagar, behållit Värnplikten och tillsett att ha skärpta säkerhetspolitiska hjärnor.

3. Detta med "styrnings- utförandeförmåga" förstår jag inte. Vad är det?

När Natoanpassningen infördes kan diskuteras. Jag kan väl nämna att JAS39 Gripen A/B långt in på 1990-talet hade ett svenskt, krypterat datakommunikationssystem, som Sverige hade kontroll över. Nästa version – JAS39 Gripen C/D – utrustades istället med motsvarande Natosystem, Link 16, vars kryptonycklar Sverige fick hämta hos Pentagon för att kunna fungera.

Som sagt! Multikulti eller det mångkulturella samhället grundlagsskyddades 2010, vars ödesdigra effekter vi nu ser i det svenska samhället! Samtidigt som Sverige grundlagsskyddade Multikulti, dödförklarade Angela Merkel, David Cameron och Nicolas Sarkozy Multikulti. Tack Andreas Norlén!

Hej igen Gruelse.

Du börjar bli lite tråkig i din verklighetsbeskrivning. En öppen och föränderlig person hade förstås googlat Europakonvention, hudoc och EU:s direktiv för att förvisa sig om att själva idén med en allomfattande diskrimineringslag inte kom från Sverige ändå att regeringsformen av den äldsta sorten innehåller diverse religionsförklaringar i både positiv och negativ (då positiv) bemärkelse.
https://sv.wikisource.org/wiki/Regeringsform_1809

Utlandsobligatoriet är inte något som i betydande mening minskade officerskåren. Detta eftersom det fortfarande rådde ansökningsförhållanden för utlandstjänster. Detta är också en sak som förändrats från ovan - officerarna är inte helt livegna sedan 1966 och EU medlemskapet bortsett ifrån efter krigsförklaring.

Man kan sammanfatta det där ganska enkelt, förmågan att se vad som sker, förmågan att genomföra ett önskvärt projekt och förmågan att lösa problem till arbetsgivarens och/eller samhällets nytta.

JAS gripen är inte ett helt seriöst problem utan är en kombination av viljan att ha eget flygplan, earmark för linköping m.fl. orter samt ett intresse av överföring av ekonomiska medel som motprestation för andra saker. Datakommunikationssystem är sällan, eller för att inte säga aldrig, i princip inte unika. Man kan tänka sig att kompatibilitetsgaranti och lägre pris var en faktor vid valet av leverantör av kommunikationssystem. En JAS D är väl 50% amerikansk/engelsk och en E ca. 60%. Hangarfartygsvarianten är väl 75%. När jag skrev anpassning till NATO så var det förberedelser för gemensamma operationer som avsågs, inte att Sverige och tex. USA har en gemensam utrustningsindustri med många projekt för varje företeelse vilket innebär att det hela tiden upptäcks att wow, vi har samma prylar som USA, Israel, Storbritannien osv

Diskrimineringsartikeln i Europakonvention tecknades av Sverige mycket tidigare än 2010. Diskrimineringslagar har väldigt lite med "multikultur begreppet" att göra utan handlar om att skapa ett civiliserat samhälle. Hur man sedan går till väga är ju lite olika - den nuvarande Svenska lagstiftningen ser ut att vara ganska tandlös i förhållande till tex. den sextonde paragrafen i 1809:års regeringsformen. Poängen är alltså den att diskrimineringsskyddet i Europakonventionen är mycket mer långtgående än vad som beskrivs i grundlagen och övrig diskrimineringslagstiftning - må så vara att Svenska domstolar (ifall man får tro pressen) på instruktion tagit i rejält i vissa specialfrågor angående diskriminering och nästan utdömt skadestånd i Europeisk nivå. Eller för att vara övertydlig så ger inte den Svenska grundlagen något extra skydd mot diskriminering utan är snarare en försvagning av ett redan existerande -men ganska okänt- verktyg.

@Juristartist 00:08

”Diskrimineringslagar har väldigt lite med "multikultur begreppet" att göra utan handlar om att skapa ett civiliserat samhälle.”
Exakt!
Och jag behandlar "multikultur begreppet" [din särskrivning] och inte diskrimineringslagar!

Med Multikulti/mångkultur menas, dels ett förhållande där flera etniska grupper med olika språk, kulturer eller religioner samlas inom en och samma politiska enhet, dels en ideologiska samhällsanalys som i olika grad bejakar influenser av olika etniskt, religiöst och kulturellt ursprung som något gott eller ofrånkomligt.

Det är du som blandar bort korten när du börjar snacka om diskrimineringslagar, när jag hela tiden snackar om Multikulti (=det mångkulturella samhället) utifrån RF kap1 §2 sjätte stycket, i denna tråd som jag startade.

Jag utgår från RF kap1 §2 sjätte stycket, här benämnd ”Multikultiparagrafen” enligt 2010 års grundlagsändring, som lyder:
"Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas."

Den tidigare skrivningen, före grundlagsändringen 2010, var:
”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas."

Skillnaden mellan de båda versionerna är att Samiska folket är medtaget samt att ’bör’ har ersatts med ’ska’ i och med 2010 år grundlagsändring. I och med att ’bör’ ändras till ’ska’ får meningen (=lagen) än mer tvingande skrivning, vilket de facto innebär att det mångkulturella samhället ska behållas och utvecklas. Därav slutsatsen att det mångkulturella samhället är grundlagsskyddat.

P.S. I och med att man tar med det samiska folket i ”Multikultiparagrafen” ,erkänner man också det föga politiskt korrekta begreppet ”Folk”. Logiken och reciprociteten säger då att det då också existerar ett Svenskt folk, vilket är väl som att svära i åsiktskorridoren.

Hej Gruelse!

juristartisten är numera helt övertygad om att du missförstått paragrafen. Att samerna särskilt utpekas i lagtexten handlar nog mest om att de är det enda minoritetsfolk/kultur som direkt erkänns som inhemsk bland alla de kulturer och folk som finns representerade i Sverige nuförtiden. Innebörden av den paragrafen eller dess projiceringstolkning är något som ligger utanför huvudämnet i tråden.

I övrigt så innebär inte paragrafen några andra (ickereglerade) förpliktelser än skolundervisning på eget språk, möjligheten till egen religiös plats, "kulturlokal" och eget trossamfund - det vill säga saker som funnits sedan typ nittonhundrasjuttiotalet. Förpliktelserna ser inte ut att vara större än tolkar, skolundervisning, möjligheten att hyra en lokal och möjligheten att starta en ekonomisk eller annan förening.

Vet inte varför det gnälls så mycket på samerna. Samer nämns i grundlagen (avundsjuka?). Skadar det krympande renantalets renbete nyplanterade träd? (staten, försäkring), skadar renhorn fullvuxna träd? (staten, försäkring), är renarna ivägen för en gruva?, inskränks allemansrätten och fisket av samerna? osv osv bla bla.
Traditionellt betraktas samerna som en delmängd av "skogsfolket" i vilket många norrmän, svenskar och finnar m.fl. skogsminoriteter också placeras baserat på leverne och relativt konform kultur.

@Juristartist 00:32

Prop. 2009/10:80, https://www.regeringen.se/contentassets/095135b9032c46afacf5e0a8a55389e1... , ligger till grund för och ger motiveringar till grundlagsändringarna 2010. Gällande RF kap 1 § 2 sjätte stycket ges följande motivering:

”Sjätte stycket motsvarar i huvudsak nuvarande femte stycket. I bestämmelsen har dock två ändringar gjorts. För det första har ett tillägg gjorts som innebär att det samiska folket omnämns särskilt. För det andra har uttrycket ”bör främjas” bytts mot ”ska främjas”. Genom ändringen återspeglar bestämmelsen bättre Sveriges åtaganden enligt bl.a. Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter.”

Med nationella minoriteter i en svensk kontext menas samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer, vilka har funnit på svensk botten i åtminstone 100 år. Till nationella minoriteter räknas sådana minoriteter som har funnits här långvarigt, vilket exkluderar den muslimska minoriteten.

Om nu RF kap 1 § 2 sjätte stycket enbart gällde våra nationella minoriteter, så borde lagstiftarna ha skrivit ”nationella minoriteter” i lagtexten, vilket de inte har gjort. Istället har de vidgat omfånget till att gälla ”etniska, språkliga och religiösa minoriteter”. Därmed innefattar RF kap1 §2 6:e st. dagens multikulti/mångkulturbegrepp. I lagtexten inkluderas således den mångkultur, och framför allt den stora muslimska minoriteten, som eroderar vårt svenska samhälle av idag. Går det att tolka på något annat sätt?

Eller menar du att den stora muslimska minoriteten vi har Sverige inte omfattas av sagda lagtext, utan lagtexten gäller endast våra nationella minoriteter?

Lagtextens andemening speglar också väl den debatt och den hållning som många företrädare i det politiska etablissemanget har haft sedan 1990-talet angående den kollektiva svenska identiteten. Den går ut på att det mångkulturella samhället och invandringen, inte den gemensamma svenska historien, ska bära upp den svenska kollektiva identiteten.

Hej Gruelse,

Av förarbetet till den paragrafen i regeringsformen framgår att paragrafen ska tolkas som en programförklaring. Detta innebär i praktiken att den paragrafen ska tolkas som en praktisk målsättning och inte som en effektiv lag. Därutöver är grundlagen underställd en massa andra traktat varför grundlagen liksom övriga lagar i praktiken är en illusion i förhållande till vad som kan göras gällande (åtminstone i internationella domstolar).

Du har fört in en massa text som inte förekommer i regeringens prop. och man kan bara gissa att det är dina egna tankegångar som framförs. Din uppräkning av minoriteter är knappast fullständig. Samer har funnits i Sverige sedan jesus var nyfödd. Tornedalingar sedan istiden upphörde osv.

Den praktiska tolkningen av paragrafen är att just att den är en målsättning där alla minoriteter ska assimileras förutom den samiska minoriteten. Kritiken som riktades mot paragrafen i förarbetet är omfattande och säkerligen förskönad (det brukar vara så).

Paragrafen uppfyller givetvis inte Sveriges internationella åtaganden.

Nu är debatten över för den här gången.

@Juristartist 15:59

Regeringsformen kap1 §2 sjätte stycket, som har bifallits bl.a. av Andreas Norlén (M) i 2010 års grundlagsändring:
"Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas."

Tolkningen, att ovanstående citat är en programförklaring för att alla minoriteter utom den samiska ska assimileras, betraktar jag som tjurspillning! Ingen, som vet definitionen på assimilation/assimilering, finner stöd för en sådan tolkning.

Från Wikipedia:
” assimilation eller assimilering (från latin assimilátio, "göra lik", "efterbilda"), syftar på den process genom vilken en person eller en etnisk grupp som utgör ett minoritetsfolk, om processen är fullständig, helt överger sin egen kultur och anpassar sig till majoritetsbefolkningens kultur.”

Dessutom skulle en sådan tolkning vara i strid mot Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. Och denna ramkonvention ingick ju i förarbetet till sagda lagtext!

Jag utgår från den skrivna lagtexten, och finner, ehuru beaktande dina mer eller mindre sammanhängande motargument, fortfarande stöd för tolkningen att lagtexten hyllar mångkulturalism /multikulti som ideologi. Denna ideologi är också en bärande tanke i svensk integrationspolitik i Sverige sedan 1975. Ideologin blev mer dogmatisk i och med 2010 år grundlagsändring då ’bör främjas’ ändrades till ’ska främjas’, samtidigt som massinvandringen eskalerades till Sverige.

Klart, slut!

Hej Gruelse!

Det Svenska assimileringsprogrammet är ganska välkänt https://sv.wikipedia.org/wiki/Assimilation_(sociologi) och verksamt. I närvaron av assimileringsprogrammet utgör redan nämnd paragraf målsättningen av det fria valet för de assimilerade minoriteterna - det vill säga att de får behålla kultur, språk m.m. ifall de vill och ifall de vill så är målsättningen att saken ska främjas.

Sveriges internationella åtaganden är krångliga i förhållande till särskilt lagstiftningen. Professor Heckscher uttryckte en gång skriftligen att Sverige kanske skulle strunta i saken och helt enkelt köpa sig fria vid regleringskonflikter. Anledningen till problemet var främst politisk - svårigheten att förklara saker och ting samt förstås (vid en titt bakom ridån) att man tjänade grova pengar på att inte uppfylla sina åtaganden.

Du har helt enkelt missförstått det där med assimilering. Det var något som började med språket i den reglerade bibeln på 1500-talet. Nuförtiden är det mest SVT och tidningarna samt skolan och myndigheterna som står för assimileringen.

Nu är debatten definitivt över.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.