Skip to content

Domstol ändrade sig om vapen när polisen rättade sitt misstag - men det stred mot rättsgrundsats

Bilden från ett annat sammanhang. Foto: Claudio Bresciani/TT

Eftersom polisen inte angav misstankegrad eller grund för misstankarna i sitt beslut om att om-händerta mannens vapen så upphävde förvalt-ningsrätten beslutet. Polisen fattade då ett nytt beslut och "rättade till" sitt misstag - vilket fick även förvaltningsrätten att ändra sig. Kammar-rätten slår dock fast att detta strider mot "allmänna rättsgrundsatser" och upphäver domen.

 

Polismyndigheten beslutade i januari att omhänderta sju skjutvapen hos den 57-årig mannen med hänvisning till att han var misstänkt för grova vapen- och jaktbrott.

I mars samma år upphävde Förvaltningsrätten i Falun beslutet eftersom det, enligt domstolen, inte gick att bedöma som "sannolikt" att mannens vapentillstånd skulle komma att återkallas slutligt i och med att varken misstankegraden eller omständigheterna som utgjorde grunden för omhändertagandet hade redovisats i beslutet.

Husrannsakan
Polismyndigheten fattade samma månad ett nytt beslut om att omhänderta mannens vapen. Denna gång redogjorde Polismyndigheten närmare för omständigheterna kring det misstänkta vapenbrottet. Av beslutet framgick bland annat att det vid en husrannsakan hos mannen hade hittats tre skjutvapen som mannen inte hade tillstånd för.

Mannen överklagade även detta beslut till Förvaltningsrätten i Falun. Denna gång ansåg förvaltningsrätten att det var "sannolikt" att mannens vapentillstånd skulle komma att återkallas slutligt. Polisen ansågs därmed ha haft fog för beslutet och mannens överklagande avslogs därför.

Mannen överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som konstaterar att det nu överklagade beslutet grundar sig på samma händelse som låg till grund för det första beslutet – det vill säga att det vid husrannsakan hos mannen hade påträffats tre tillståndspliktiga vapen som mannen inte hade tillstånd för.

Allmänna rättsgrundsatser
I och med att det inte har tillkommit några nya omständigheter har Polismyndigheten inte haft rätt att fatta ett nytt beslut om samma sak, konstaterar kammarrätten som pekar på att  det följer av "allmänna rättsgrundsatser att ett nytt beslut inte får fattas på samma grunder som föranledde det tidigare beslutet".

”Polismyndigheten hade däremot varit oförhindrad att i överklagande av förvaltningsrättens första dom åberopa de uppgifter som framkommit om de aktuella brottsmisstankarna”, tillägger kammarrätten - någonting som Polismyndigheten alltså inte gjorde.

Kammarrätten går därför på den 57-årige mannens linje och upphäver Polismyndighetens beslut.

  • Alt-texten
    Åsa Lindqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt