Skip to content

"Begreppet ombudsjäv, jäv mellan ombuden, existerar inte" - advokat "frias" av disciplinnämnden

Foto: Anders Ylander/TT

"Begreppet ombudsjäv - det vill säga jäv ombuden emellan - existerar inte", skrev den advokat som hade anmälts av en annan advokat och tidigare klient i sitt yttrande till Advokatsamfundets disciplinnämnd. Nämnden "friar" nu advokaten från de anklagelser som den andra advokaten har anmält honom för.

 

Advokaten anmäldes till Advokatsamfundets disciplinnämnd av en annan advokat som han har känt under närmare 30 år och som tidigare har företrätt honom i flera disciplinärenden vid Advokatsamfundet.

Eftersom advokaten tidigare hade agerat ombud för anmälaren ansåg anmälaren att han nu inte borde ha åtagit sig ett uppdrag som motpartsombud i ett helt annat ärende hos samfundet.

"Olämpligt och olustigt"
Anmälaren ansåg dessutom att advokaten hade en skyldighet att upplysa sin klient om situationen men att han inte kunde göra det eftersom det råder tystnadsplikt för uppgiften om att advokaten tidigare hade företrätt honom. Det var därför, enligt anmälaren, "såväl olämpligt som olustigt" att advokaten skulle vara motpartsombud i ärendet.

I ett yttrande till nämnden angav advokaten att de ärenden där han hade företrätt anmälaren helt saknade samband med det nu aktuella ärendet vid Advokatsamfundet. Dessutom ifrågasatte han relevansen i att anmälaren personligen uppfattade det som "olämpligt och olustigt" att han agerade ombud för en motpart.

"Torde inte vara ovanligt"
Att man är bekant med motpartsombudet utgör enligt honom inte något hinder för att åta sig uppdraget: "Begreppet ombudsjäv, dvs. jäv ombuden emellan, existerar inte", tillade han.

Advokatens uppfattning redovisas i disciplinnämndens protokoll:

"Både A (den anmälande advokaten) och han har varit verksamma på advokatbyråer i cirka 25 år. Under en så pass lång yrkesutövning har både han och A blivit mer eller mindre bekanta med många kollegor på olika advokatbyråer. Det torde inte vara ovanligt att man stöter på bekanta kollegor som motpartsombud, särskilt om man är verksam inom samma rättsområden."

"Detta utgör inte något hinder för att åta sig ett uppdrag där en bekant advokat är motpartsombud. Omständigheten att ombuden haft ett förhållande till varandra som ombud och huvudman förändrar inte detta så länge som det saknas samband mellan de olika ärendena."

Hade skydlighet vidarebefordra
Dessutom uppgav advokaten att anmälaren i ett genmäle hade redogjort för det faktum att de tidigare hade haft med varandra att göra i rättsliga sammanhang. Eftersom advokaten hade haft en skyldighet att vidarebefordra genmälet till sin klient hade han redan fått del av detta. Det faktum att advokaten hade översänt skrivelsen utan att göra maskningar, ansåg anmälaren vara "i det närmaste chockerande" och ett brott mot tystnadsplikten.

Disciplinnämnden konstaterar dock att advokaten har haft en skyldighet att redovisa brevet för sin klient, vilket anmälaren måste ha varit medveten om i samband med utformningen av genmälet.

Utredningen visar inte heller att det funnits hinder för advokaten att åta sig uppdraget eller att advokaten i övrigt har åsidosatt sina plikter som advokat gentemot anmälaren.. Disciplinnämnden "friar" därför advokaten.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt