Skip to content

"Svaga argument om bristande beredning - Migrationsöverdomstolen bör pröva gymnasielagen"

Foto: Christine Olsson/TT och Jesper Johansson/Santerus förlag

DEBATT - av Joakim Nergelius, professor i konstitutionell rätt vid Örebro universitet.

Migrationsdomstolen har haft goda skäl för sin dom, men ägnat för mycket kraft åt frågan om bristande beredning av den nya gymnasielagen. Det skriver Joakim Nergelius i en debattartikel som tidigare publicerats i Dagens Samhälle. Enligt honom är en lag inte nödvändigtvis grundlagsstridig endast för att beredningen av den brustit, istället är det lagens innehåll som är helt avgörande.


Domen från migrationsdomstolen i Malmö om den så kallade begränsnings- eller gymnasielagen (mål UM 14195-17) har väckt berättigad uppmärksamhet. I all korthet fann domstolen här att begränsnings- eller gymnasielagen har så stora brister att den inte kan tillämpas, vilket ligger i linje med lagrådets tidigare framförda kritik.

Det kan i sig vara kontroversiellt, men kan också ses som välkommet att en domstol vägrar att tillämpa en lag med klara brister. Några av migrationsdomstolens argument borde dock med fördel prövas även i högre instans, det vill säga Migrationsöverdomstolen. 

I domen avvisas möjligheten att ge den sökande asyl eller uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl eller synnerligen ömmande omständigheter ganska snabbt. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd enligt 2016 års begränsnings- eller gymnasielag i dess omstridda lydelse från 1 juli 2018 står helt i fokus.

Detta gäller i synnerhet den omstridda, nya 16 f § i begränsnings- eller gymnasielagen, enligt vilken utlänningar som saknar skyddsskäl ändå ska kunna beviljas uppehållstillstånd under vissa förutsättningar, främst att de vid ankomsten till Sverige registrerats som barn, att handläggningen dragit ut på tiden varför de bedömts som vuxna när beslut väl fattats samt att de studerar eller avse att studera. Uppehållstillstånd ska då enligt den nya bestämmelsens tredje stycke kunna ges även om den sökandes identitet inte är helt klarlagd. 

Efter en tämligen omfattande genomgång av hur detta lagstiftningsärende under 2018 handlagts och beretts från regeringskansliets sida valde migrationsdomstolen att utnyttja sin grundlagsstadgade  lagprövningsrätt (jämför 11 kap 14 § Regeringsformen) och inte tillämpa denna nya lagbestämmelse. Den del av den nya bestämmelsen som underkänns är kravet i tredje stycket på att uppehållstillstånd kan beviljas även om den sökandes identitet är oklar.

Domstolen fann att detta strider mot vad som annars gäller inom asylrätten. Eftersom den sökande inte klarlagt sin identitet kunde han därför inte beviljas uppehållstillstånd med stöd av den nya, kontroversiella bestämmelsen.

I denna del framstår domen som klar och tydlig, om än måhända kontroversiell. Eftersom begränsnings- eller gymnasielagen i dess nya lydelse varit kontroversiell under hela våren 2018, det vill säga innan den började gälla, framstår väl ändå en prövning i Migrationsöverdomstolen som angelägen.

Vad som därutöver är lite oklart i migrationsdomstolens dom är i vilken utsträckning domstolen underkänner och vägrar tillämpa den nya regeln för att den är ohållbar i sak eller för att beredningen av förslaget varit bristfällig, vilket domstolen uppehåller sig länge vid. Detta senare argument är enligt min mening betydligt svagare.

Frågan om den bristande beredningens (RF 7:2) betydelse för en lags grundlagsenlighet aktualiserades i frågan om gränskontroller vid Öresund 2015, vilket verkligen drevs igenom i en hast, med bara några dagars remisstid för ett fåtal instanser. Lagrådet kritiserade detta skarpt, men lagen i sig är inte nödvändigtvis grundlagsstridig endast för att beredningen brustit. Lagens innehåll är helt avgörande. Tre veckors remisstid, som gällde beträffande begränsnings- eller gymnasielagen, är heller knappast orimligt.

Min slutsats är därför att migrationsdomstolen haft goda skäl för sin dom, men ägnat för mycket kraft åt frågan om bristande beredning av den nya begränsnings- eller gymnasielagen. Det vore bra om Migrationsöverdomstolen kan klargöra om detta verkligen i sig kan leda till att en lag är grundlagsstridig eller inte. I övrigt är det svårt att spekulera i vad Migrationsöverdomstolen kan komma fram till.

(Red. anmärkning: Minst en av de aktuella domarna har överklagats)

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

27 comments

Och i sak skall det noteras att migrationsdomstolen i Stockholm var tydligare. Lagen kolliderar med Schengenöverenskommelsen och är därför otillåten att tillämpa.

Hur missade professorn denna dom?

Jag vill minnas att detta också nämndes i det första avslaget. Är dock inte säker på att Schengenöverenskommelsen nämndes vid namn eller om man resonerade rent allmänt om internationella förpliktelser.

Tydligare? Det är ju ett helt annat resonemang i en helt annan dom. Det är väl inget konstigt att man skriver en debattartikel om en dom, utan att för den sakens skull ta upp argumenten som förs fram i andra domar?

Frågan är väl om inte problemet med specialdomstolar här framträder som tydligast. MiÖD kommer att besvara en grundläggande konstitutionell fråga i egenskap av högsta instans, praxis som väl lämpligast bör frammejslas av HFD resp. HD (för mln del gärna gemensamt)?

Har tänkt samma tanke. Ngt slags specialsammansättning/konstitutionsdomstol bör vara exklusiva med rättsbildning på det konstitutionella området. Annars kommer vi ha en massa parallella grundlagstolkningspraxis och det ligger inte i någon intresse. Finns det ngn utredning om något liknande? Våra domstolar är allt mer missanpassade efter det förändrade konstitutionella läget.

Det närmaste som presenterats i den riktningen är väl ordf i HD och HFD i SvJT 2017 s. 345 under rubriken "Den högsta domsmakten".

Off topic

Tänk om kommentarerna på DJ kunde röra juridiska frågor som dessa snarare än ett forum för folk som vill debattera svensk migrationspolitik.

Jag håller med dig.
Hur kan man debattera svensk migrationspolitik under en artikel med rubriken ”Svaga argument om bristande beredning - Migrationsöverdomstolen bör pröva gymnasielagen".
Det finns ju ingen som helst koppling.

Sak samma med artiklar som t.ex.
”Felaktig rättstillämpning eller korrekt tolkning av praxis? - jurister oense om "kompetensutvisningar"

”Grova bedrägerier mot äldre - falsk "läkare" döms till sex års fängelse”

"Lägre standard i fängelser för brottslingar som ska utvisas" - missa inte utfrågningen av SD”

”Månggiften bland asylsökande stoppas i Sverige - hon ska täppa igen "lucka i lagen"

”10 av 4 000 har fått stanna - men nu stoppar Migrationsverket tillämpningen av gymnasielagen”

O.s.v.

Hur kan man bara ha mage att koppla dessa frågor till migrationspolitiken?

Och det finns ju ingen koppling mellan migrationspolitiken och några andra frågor.
Som ökningen av samtliga brott i landet. Havererad sjukvård. Inga resurser till äldreomsorgen.

Jag tycker att man ska förbjuda all typ av kritik mot migrationspolitiken. Låt ingen kommentera artiklar. Vi struntar i att åsikts- och yttrandefrihet är en mänsklig rättighet och en grundsten i en demokrati.
Jag tycker att bara du och jag får kommentera artiklar. Du och jag som har rätt åsikter. Du och jag som vet. Vet allt. Alla som inte tycker som oss har fel och är idioter.
Eller hur?

Det är mycket viktigare att diskutera judiska detaljer än att lyfta blicken och begrunda varför det ser ut som det gör i landet. Gruppvåldtäkter. Narkotikahandel på öppen gata. Bilbränder och stenkastning mot blåljuspersonal. Höjda skatter med 44 miljarder - bara under denna mandatperiod (undrar vart dom pengarna har tagit vägen...), m.m.

Nu ska jag ta min medicin igen, och sedan låtsas att allt är frid och fröjd i det nya Sverige.

Nog för att gränsen mellan juridik och politik är flytande men politikern stiftar lag, juristen tolkar och tillämpar lag. Som jag skrev ifrågasätter jag att migrationspolitik tar över, inte diskussioner kring tolkning eller tillämpning av lagstiftning inom migrationsområdet. Min grundläggande kritik är att många, liksom uppenbarligen du, inte ser skillnaden.

Tack gode Gud att jag inte ser skillnaden.

Du tycker uppenbarligen att det viktiga i samhället är skillnaden mellan vem som stiftar och tillämpar lagar.

Jag tycker att det viktiga är att Sverige idag inte är det land det en gång var.
Och orsaken till detta? En VANSINNIG immigrations- och integrationspolitik.
Ser man, som du, inte denna koppling så brister ens förmågor på fler än ett sätt.
Och sitter man bara tyst, och låter galenskapen fortsätta oifrågasatt och oemotsagd, så har man i mina ögon ingen respekt för dom generationer som med blod, svett och tårar byggde upp detta land. Detta land som vi nu raserar.

Att du sedan är kritisk till att jag kopplar detta till en del artiklar här och kommenterar dessa struntar jag tyvärr i.

Det är lätt att sympatisera med din känsla av att samhället är på väg åt fel håll. Det du skriver i sista meningen är uppenbart och är just det jag tycker är trist. På samma sätt hade jag känt om jag var inne på en sportsida och läste dylika kommentarer, det är bristen på relevans i förhållande till kontext som är beklaglig, inte att samhällsfrågor som inte har direkt bäring på juridik diskuteras.

Ja, här sprutar hatet ur öronen och halmdockor fabriceras på löpande band. Märklig att en person med dessa egenskaper kallar sig "liberal". I sak handlar detta om konstitutionell rätt, dvs. hur domstolar använder sig av sin lagprövningsrätt, i detta specialfall inom migrationsrätten (det hade lika gärna kunnat vara något helt annat,ungefär. som när HFD genom lagprövning undanröjde lagen om att Naturvårdsverket var sistainstans när det gällde jaktbeslut). Det är inte en domstols sak att avgöra om en lagstiftning är "bra" eller "ändamålsenlig", endast om den strider mot någon (överordnad) rättsregel. Att sedan hatiska svärjefascister invaderar alla förekommande - och oftast dåligt modererade - kommentarsspalter och försöker vrida diskussionen till det enda som intresserar dem ser man tyvärr överallt idag.

1. Hate is not a crime. Yet.
2. Utveckla gärna vilka halmdockor det är du pratar om. Du kanske är en av dom som menar att gruppvåldtäkter bara en en vandringssägen. Och om dom nu inte är det så har det alltid sett ut så. Att man inte kan ställa grupp mot grupp? Att det faktum att invällandet av dessa pensionsräddare/kulturberikare/Raketbyggare kostar hundra miljarder inte spelar någon roll? Det är ju bara en pizza.... Vad menar du?
3. Med ”dåligt modererade” menar du då att andra åsikter än dina tillåts?

Hur som helst. Det måste vara fantastiskt att vara du.
Äga sanningen. Tycka rätt. Vi andra vi är bara fascister.
Ok med mig.

Jag tycker att My Wisdom Expired är rolig.

Var inte riktigt vad en ”svärjefascist” är... Kanske en fascist som sysslar med besvärjelser.
Hur som helst. Jag tror att han på ett lite trögt sätt försöker anklaga alla som inte tycker som han för att vara fascister. Speciellt om man inte älskar och fullhjärtat stöttar dom senaste årens immigrations- och integrationspolitik.
Undrar om han har tittat sig i spegeln?

En grundpelare i en demokrati är åsikts- och yttrandefrihet. D.v.s. man accepterar att andra nödvändigtvis inte tycket som en själv i alla frågor. Och man låter även dessa höras.

En fascistisk stat har en ickedemokratisk styrelseform och en antidemokratisk ställning.
Och fascism är en ideologi som inte accepterar yttrandefrihet. Där åsikter utanför åsiktskorridoren inte får luftas. Dessa åsikter censureras.

Hmmm.......
Så. Sammanfattningsvis. Vem är det som är fascist?

Det är en korrekt iakttagelse. I utlänningslagen 16 kap. 9§ slås uttryckligen fast att Migrationsöverdomstolen är sistaainstans och att dess beslut inte får överklagas. Det hade varit önskvärt med åtminstone en sk. ventil (ungefär som i lagstiftningen kring Patent och marknadsöverdomstolen) så att MÖD kunde ges rätten att vid behov skicka ett mål vidare till HFD.

Du är inte bara lite rolig du.
Som tror att Mark- och miljööverdomstolen har något med detta att göra.

My Wisdom Expired simulerar att hen vet vad hen pratat om.
Det går ju inte speciellt bra.
Bland annat för att hen inte kan skriva. Vad f_n är ”sistaainstans”?
Och vet man inte att förkortningen för Migrationsöverdomstolen är MiÖD så bör man nog avhålla sig från att spela Allan.
Jag tror att MWE är Musse under nytt nick.
Samma meningslösa pladder om ingenting. Och samma nivå på språket (d.v.s. som en 8-åring).

Nya lagar i parti och minut utan förankrig hos folket är diktaturens kännetecken.

En numera före detta statsminister ville att svenska folket skulle öppna sina hjärtan och fick respass högst troligt på grund av det. Inget annat parti förutom minoritetspartierna på yttersta vänsterkanten var öppna med att tillåta i praktiken fri invandring. Inget parti förklarade heller före valet att man efterföljande år tänkte tillåta en invandring större än Uppsala.

Jag tror att folk i allmänhet är högst omedvetna att svenska staten delat ut över 2,2 miljoner uppehållstillstånd sedan 1980, att 7,2% av dessa gått till reguljära flyktingar och att över tre kvarts miljon människor har sökt asyl sedan 2000. Det är inte direkt så att media skrivit folk på näsan om det utan man har fått leta fram informationen själv.

Problemet är att vi har en konsensuskultor där vi litar [litat?] på andra. Det har fungerat tillfredsställande i modern tid fram till slutet av 1960-talet då de engagerade ersattes med yrkespolitiker utan verkliga utmaningar då Sverige i princip var färdigbyggt. Lösningen för dessa blev då att rikta intresset utåt samtidigt som arbetstagarorganisationer ville begränsa konkurrensen från arbetskraftsinvandringen som tjänat oss så väl. Radikaliseringen av både politik och media gjorde att nackdelarna med den förda politiken började döljas och inte förrän genombrottet av Internet i mitten av 1990-talet och uppkomsten av sociala medier började situationen stå klart för de allra mest intresserade. 2017 blev året då pendeln svängt såpass mycket att det började komma kritiska artiklar i allmänmedia och årets val blir då det första i mannaminne där även den måttligt intresserade kan börja bilda sig en uppfattning och det kommer att sända konvulsioner genom den politiska sfären.

Nergelius missar ju att den del som MD ifrågasätter inte alls varit föremål för remissförfarande. Det följer dessutom direkt av ordalydelsen i 11:14 RF att väsentliga brister i beredningen leder till att bestämmelsen inte får tillämpas ("Detsamma gäller...".). Borde inte en professor kunna läsa en dom bättre?

Direkt av ordalydelsen följer det väl ändå inte? Det är ju en fråga om hur "väsentligt hänseende" ska tolkas. Detta är dessutom oklart i förarbeten och praxis.

Chefen för MSB,den berömde Dan Eliasson, säger att kostnaden för den hjälp Sverige erhållit från EU i samband med brandbekämpningen kommer att landa på runt hissnande 100 miljoner och möjligen mer men 3000 miljoner för 9000 individers rundande av gällande lag säger Dan Eliasson och alla andra ingenting om.

Livet är fullt av prioriteringar.
Och Dieter, massmedia, landets kulturelit samt 85% av väljarna tycker att det är mycket bättre att bränna inte bara de 3 000 000 000 som dessa vuxna lögnare skulle kosta, men över 100 000 000 000 som ”flyktingarna” kostar oss, istället för att satsa dessa pengar på civilförsvar, äldreomsorg eller något annat oviktigt.

Men. Du och jag förstår ju inte att man inte kan ställa grupp mot grupp.
I detta Absurdistan räcker ju pengarna till allt och alla.
Det faktum att ”flyktingarna” kostar 100 miljarder per år har ju INGENTING att göra med att vi nu har Europas längsta vårdköer, att våra pensionärer måste äta fil till middag på äldreboendena, o.s.v.

Det finns sedan ingen som helst koppling mellan invällandet och våldtäktsepidemin.

Fråga Dieter. Han vet. Han vet allt. Måste vara släkt med Musse.

Roligt med Alla fullständiga nollor i detta kommentarsfält som tror sig veta bättre än Nergelius :) (newsflash: ingen tar det ni skriver på allvar)

Newsflash? HA HA HA........... Det var ett tag sedan.
Du. Newsflash. Vi bryr oss inte.

Vem är Nergelius? Ännu en nolla?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.