Skip to content

"Så bristfällig att den inte går att tillämpa" - Migrationsdomstolen underkänner "gymnasielagen"

Foto: Thomas Oneborg/TT

Lagen är så bristfälligt att det inte går att tillämpa. Det konstaterar Migrationsdomstolen i Malmö i en dom idag om den nya "gymnasielagen". Den unge man som åberopat reglerna får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

 

Migrationsdomstolen i Malmö har idag avgjort ett mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftning om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier - den så kallade "gymnasielagen".

Brister i beredningen
Målet gäller en ung asylsökande man från Irak som kom till Sverige under 2015. Han har inte kunnat styrka sin identitet men hans uppgivna ålder har inte ifrågasatts. Han har i sitt överklagande av Migrationsverkets avslag även kommit in med en ansökan om uppehållstillstånd med stöd av gymnasielagen.

Domstolen avslår hans ansökan efter att ha konstaterat att "bristerna i beredningen" av den nya gymnaiselagen är så omfattande att bestämmelsen om sänkt beviskrav inte får tillämpas.

"Omfattande kritik"
För uppehållstillstånd med stöd av gymnasielagen gäller därför enligt domstolen det normala beviskravet som innebär att identiteten ska vara klarlagd. Eftersom mannens identitet inte har gått att styrka får han inte stanna i Sverige.

- Det ursprungliga lagförslaget möttes av omfattande kritik och ifrågasättande från flera tunga remissinstanser. Den ändring i förslaget som regeringen då gjorde är väsentlig och avviker från den tydliga och etablerade ordning som gällt under lång tid. Förslaget borde därför ha skickats på ny remiss, säger chefsrådman Fredrik Löndahl i en presskommentar om domslutet.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

41 comments

Vad krävs för att riva upp lagen? Att såssarna förpassas dit de hör hemma?

Inte så mycket mer om avgörandet står sig. Då får de helt enkelt försöka på nytt, om det finns politiskt stöd för det och det går att göra. Vet inte var sossarna hör hemma, så huruvida det skulle hjälpa - det kan jag inte svara på. Men antar att du menar "inte i regeringsställning". Och tja, det verkar ju - förmodligen till ditt förtret - delvis finnas politiskt stöd även från andra, så det återstår att se.

Jag är inte förtretad, inte ens upprörd. Vad jag menar är att såssarna nu visar sina fula trynen. Jag är inte förvånad bara besviken. Var det inte fascister han sa? Han Henrik Arnstad!

HA HA HA HA HA HA HA!!!

Så går det när man inte lyssnar på remissinstanserna utan bara försöker köpa billiga politiska poäng
Gör om, gör rätt!

Här är det centrala. Man har inte tillräckligt remissbehandlat uppehållstillstånd utan att kunna styrka sin identitet.

Domen kan laddas ned på domstolens hemsida.

"Det saknas tillräcklig analys av hur det sänkta beviskravet förhåller sig till unionsrätten och Sveriges åtaganden inom Schengensamarbetet. Därtill kommer att förslaget i denna del, som enligt migrationsdomstolens bedömning är att betrakta som en stor och väsentlig förändring i förhållande till det re-missbehandlade förslaget, inte varit föremål för sedvanligt remissförfarande. Av betydelse i sammanhanget är också, som tidigare konstaterats, att förslaget avviker från den tydliga och etablerade ordning som gällt under lång tid, vilket ytterligare understryker behovet av beredning. De begränsade åtgärder som vidtagits av finansutskottet i förevarande ärende kan, mot den angivna bakgrunden, inte anses tillräckliga."

Märkligt att en domstol underlåter att tillämpa lag.

Annie Lööf hade rätt. Lagen är riktigt usel!

"Annie Lööf hade rätt" - du måste skämta! Det var i stort sett alla remissinstanser och inte minst lagrådet som hade rätt. Långt innan vissa politiker uttalade sig. Om nu Annie tyckte lagen var så usel (jurist som hon ändå är) varför röstade hon då på en så usel lagstiftningsprodukt?

Jo, Annie Lööf hade rätt. Hon sade att lagen var riktigt usel, och sedan röstade hon för den! Inte krångligare än så.

Inte alls märkligt, läs domen.

Snarare uppfriskande. Domstolar fick för några år sedan ett betydligt större utrymme för lagprövning men är enligt min uppfattning för restriktiva med att tillämpa den. Ska den tillämpas någon gång så är det i detta fall, med tanke på den svidande kritik lagens utformning fick av Lagrådet. Det sätt Lagrådet uttryckte sig på är helt unikt i Sverige.

Nästa lag som kommer att råka ut för detta tror jag är den s.k. samtyckeslagen, vilket jag påpekat i anslutning till en annan artikel.

Spännande - är inte familjär med detta och undrar på vilket sätt utökades utrymmet för lagprövning?

Fr o m den 1 jan. 2010 gäller en del större förändringar i Regeringsformen (RF). Bl a togs det s k uppenbarhetsrekvisitet i 11 kap 14 § bort vilket öppnade för domstolar att underkänna en lagbestämmelse utan att det krävs att den - som tidigare var fallet - står i u p p e n b a r strid med grundlag.
Lagprövning:
"Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.
Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag."
Domstolen menar alltså här att den stadgade ordning (utredning och remissförfarande) som gäller för tillkomsten av en föreskrift (i detta fall den del av lagen som ändrades sent) i väsentligt hänseende åsidosatts.

Dock är det inte en författning stiftad av Regeringen utan av Riksdagen. Riksdagen har också uppenbarligen lyssnat på lagrådsyttrandet och kompletterat beredningen efter lagrådsyttrandet. Utskottet i Riksdagen har också, efter att ha inhämtat KU:s syn enligt KU:s instruktioner självständigt bedömt beredningskravet i RF i det enskilda fallet. Kan inte se mot bakgrund av detta och väsentlighetskravet i RF samt erinran om Riksdagens ställning i samma paragraf i RF se att domstolen hade något utrymme att överpröva Riksdagens bedömning av beredningskravet och inte tillämpa lagstiftningen. Till saken hör också att aktuella lagregeln är gynnande för den enskilda vilket borde sänka beredningskravet något.

Fast då hade vi ju inte behövt bestämmelsen i 11:14 RF alls. Alla lagförslag som beslutas godkänns ju av majoriteten i riksdagen och de tycker ju så klart att allt är ok. Om du läser domen så är det två olika bedömningar. Lagen i stort godkänns men denna del som man ändrat sent och inte utrett eller skickat på remiss underkänns.

1) RF 11:14 första stycket behövs för att kunna tillämpa lag som ex strider mot grundlag. Andra stycket behövs om ex myndighetsföreskrifter eller regeringsförordningar inte kommer till på rätt sätt eller i fallet med Riksdagen man ex inte iaktar väsentliga bestämmelser i Riksdagsordningen vid beslutsfattandet. Några exempel.
2) Har läst domen. Just denna sent ändrade del har Riksdagen särskilt, efter lagrådets första kritiska yttrande, fortsatt bereda och låtit Migrationsverket och SKL särskilt få tycka till om i efterhand innan man bedömt, enligt KU:s instruktioner, att beredningskravet är uppfyllt.

(Skulle stå första meningen respektive andra meningen, inte stycket)

Yttrande från KU och SfU kan knappast sägas vara beredning av ärendet eller att man analyserat frågeställningarna som uppstått. SKL har knappast med id-frågan att göra och yttrar sig om kompensation till kommuner. Då återstår Migrationsverket som ska säga vadå - en myndighet som styrs av regeringen som till varje pris vill driva igenom detta förslag. Det håller så klart inte. Förslaget borde skickats ut på bred remiss till samma instanser som fått det första förslaget. Beredningskravet får inte bara bli en schimär.

@tertial Förstår att det låter märkligt, men anledningen till att den inte tillämpas är att det finns en grundlag som - när den jämförs med den nya lagen - säger att den i och för sig "tillämpliga" lagen inte har tillkommit i rätt ordning. Dvs. den har helt enkelt inte förberetts på sådant sätt som vi förbereder lagar i det här landet. Och då får grundlagen gå före. Oavsett hur behjärtansvärd man kan känna att "Gymnasielagen" är, så är det viktigt att inte låta det gå för fort. En annan gång kan det annars vara fråga om någon helt annan lag som man försöker "smyga förbi" utan att remissinstanser hinner/får yttra sig. Och det vill man ju definitivt undvika, för demokratins skull.

Domstolar har en skyldighet enligt grundlagen (Regeringsformen 11 kap. 14 §) att inte tillämpa lag som framstår sig strida mot överordnad författning, inkluderat EU-rätten, eller om det har hoppats över väsentliga steg i lagstiftningsprocessen..

Fan, här måste Maria Ferm ( MP ) & Co gripa in och läxa upp juristerna ! Om inte det hjälper är det dags att kalla in AFA.

Precis, enligt henne så är ju lagen till för att ge vem som helst som påstår sig vara någon, uppehållstillstånd. Bara den "pluggar". Pinsam regering. Öppna gränser är ju målet och det är uttalat från mp:s sida.

Heder åt Migrationsdomstolen som står upp för rättssäkerheten och grundlagen!
Återstår att se om Migrationsdomstolen har råg i ryggen.

Personlige tycker jag att regeringen är mest bristfällig.

Personligen tycker jag att väljarna är mest bristfälliga.

Regeringen gör ju bara det dom lovade vid valrörelsen för 4 år sedan.

Och opinionsundersökningarna visar ju att runt 5 500 000, eller 80%, av väljarna kommer att lägga sin röst på 7-klövern om ett par månader.
Trots att vi nu vet vad detta vansinne kostar (> 100 miljarder per år).
Trots att vi nu vet att man inte bara kan, utan måste ställa grupp mot grupp (d.v.s. lägger vi 100 miljarder på en grupp så måste ju dessa pengar tas någonstans ifrån).
Trots att vi vet att inte ens hälften av dom arbetar efter 10 år i landet.
Trots att vi nu vet vilka det är som våldtar.
Trots dagliga skottlossningar, personrån, bilbränder........

HELT VANSINNIGT!

Problemet med Sverige är inte politikerna.
Problemet med Sverige är att väljarna är idioter.

Som man bäddar får man ligga.

Man kan inte ställa grupper mot grupper var ju mantrat våra politiker, media och kulturelit bräkte ur sig dagligen tills helt nyligen.

Nu har man helt plötsligt fattat att man inte kan trolla fram pengarna utan att dessa faktiskt måste tas någonstans ifrån (något jag lärde mig när jag var 5 år gammal).

http://www.friatider.se/kommuner-tvingas-sk-ra-i-v-lf-rden-f-r-att-betal...

Att lagstiftningen är usel är ju till och med Centerpartiet varse om.

RF 11:14 lyder emellertid att en föreskrift inte ska tillämpas "om stadgad ordning i något VÄSENTLIGT hänseende har ÅSIDOSATTS vid föreskriftens tillkomst". Domstolen kommer fram till att så är fallet trots att domstolen samtidigt ingående redogör för att beredningsprinciperna i stort är fria och inte upptas i lag utan blott i handböcker.

Givet att riksdagen är folkets främsta företrädare – även om riksdagen ibland är skamligt dålig på att just företräda folkviljan – verkar det magstarkt att komma fram till att "stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts". Mellan raderna läser jag snarare in ännu ett kritiskt remissvar på lagstiftningen, men ingenting som gör att den inte skulle kunna tillämpas. Det här avgörandet kommer aldrig stå sig i Migrationsöverdomstolen.

Däremot kan en del andra saker erinras för oss som önskar en tydligare maktdelning i syfte att folkviljan verkligen ska tillvaratas. Det första är att Sverige borde ha en författningsdomstol och det andra är att beredningsarbetet borde utformas i lag, även riksdagens styrning beträffande de omtalade utskottsplatserna borde utformas i lag.

Du har rätt i allt du skriver förutom att avgörandet ”aldrig kommer att stå sig i migrationsöverdomstolen”.

Det finns mycket starka vindar i juristkåren för synsättet att i det svenska konstitutionella systemet de rättsstatliga aspekterna betonas mer än vad som sker i dag. Det kräver att oberoende institutioner granskar att grundlagen följs. Domstolskontrollen är därför ett viktigt instrument för skyddet av de regler som tidigare riksdagar gett grundlagsstatus. Avskaffade uppenbarhetskravet vid lagprövning möjliggör, enligt detta synsätt, i realiteten en domstolsprövning av om grundlagen har efterlevts av riksdagen. Det är principiellt felaktigt att riksdagsmajoriteten i alla lägen själv får avgöra om den har iakttagit regeringsformen.
(Jmfr SOU 2008:125 s. 376)

Det suget många jurister har att få del av den rollen i demokratin är mycket mycket starkt att döma av reaktionerna från de jurister som uttalat sig offentligt. Det naturliga annars vore att fler uttryckte och betonade dina synpunkter.

Högsta domstolen har också beviljat PT i ett mål för någon månad sedan: ”Även fråga om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid tillkomsten av de nya bestämmelserna i 9 kap. 1 och 1 a §§ vapenlagen (1996:67) som trädde ikraft den 1 januari 2018 (jfr 11 kap. 14 § RF). (HD:s mål B 2646-18)”

Denna dom och HD:s pågående mål kan väldigt snabbt nu ändra i det konstitutionella systemet i Sverige utanför grundlagsutredningar och det är inte helt osannolikt att så kommer att ske.

@JKO 00:06

”Givet att riksdagen är folkets främsta företrädare”

Nej det är en chimär. Riksdagen är inte (det svenska?) folkets främsta företrädare. Konungariket Sverige är underordnat EU. Som lagstiftande församling har Riksdagen rangen tre i lagstiftningshierarkin efter ettan Ministerrådet och tvåan Europaparlamentet. I och med Lissabonfördraget fattas också allt fler beslut med kvalificerad majoritet inom allt fler områden utomlands och av mestadels icke-svenskar. Sverige styrs i realiteten av EU med hjälp av EU-förordningar och EU-direktiv. Eftersom den (svenska) folkförankringen är så dålig, kan Sverige av det skälet näppeligen kallas för en demokrati (av grek. demos=folk och kratein=styra, härska).

Riksdagens huvudsakliga uppgift efter EU-inträdet har blivit att implementera EU-direktiv i vår nationella lagstiftning. F.d. EU-parlamentariker Lena EK sa för några år sedan att ca 80 % av de beslut som Riksdagen fattar är redan fattade av EU.

EU-förordningar, å andra sidan, ska gälla i EU:s medlemsstater rakt av. Om det visar sig att någon medlemsstats nationella lagar strider mot en EU-förordning är det EU-förordningen som gäller. Dataskyddsförordningen GDPR är en sådan EU-förordning som strider mot vår grundlag. Därför känner sig nu EU-vurmande apparatjikar i regering och Riksdag, att vår grundlag (TF och YGL) måste ändras för att GDPR inte ska bli motstridig med vår grundlag.

"AD-domen mot Herlitz reser frågetecken. Kan vara värt med resningsansökan enligt 58 kap 1 § första stycket fjärde punkten RB på den grunden att AD gjort sig skyldig till uppenbart lagstridig rättstillämpning. Ansökan ska lämnas in till HD. Någon adv. bör kunna upprätta pro bono.
— Krister Thelin (@KristerThelin) July 5, 2018"

Rättsfallet är uppenbarligen inte intressant för att få en egen artikel här på Dagens Juridik. Är ämnet för känsligt? Jag hoppas att någoneller några här i kommentarsfälten har något att tillföra?

https://samnytt.se/tidigare-domare-kritisk-till-ad-domen-mot-herlitz-lag...

Det är ett intressant fall men ganska okontroversiell dom utifrån de regler som gäller inom arbetsrätten och hälso och sjukvården. Det har säkert bara missats att tas upp som nyhet men jag håller med om att den är nyhetsvärd eftersom den är så ”omdiskuterad” utanför juridiken.

Den egentligen skillnaden mellan tingsrätträttens bedömning och arbetsdomstolens bedömning är inte om han ska förlora jobbet eller inte utan om det var rätt att han blev avskedad i stället för att bli uppsagd med uppsägningstid.

Båda domarna är välskrivna och jag bedömer båda som att hålla mycket bra kvalitet.

Jag har efter att försökt forska lite i det du citerar om resning. Har dock inte lyckats hitta något argument till varför resning skulle beviljas.

Har tyvärr inget att tillföra men kanske ändå värt veta för somliga att just läste på Katerina Magasin och en sajt till att en insamling gjorts för Herlitz som med lite råge täcker hans rättegångskostnader på ca halvmiljonen. Många torde ha bidragit. Några resursstarka kan ha bidragit anonymt med stora belopp? - Kan ligga något i att ämnet är väl känsligt för att tas upp separat? Eller kanske mer så att man vill för asylpolitikens skull göra så liten affär som möjligt av visselblåsarens tilltag, för att inte i onödan engagera en sekretessignorant allmänhet i fallet. För rättslärda kan det väl te sig oroande att tydligen rätt många inte förstår sekretessfinessen i det aktuella fallet. Glappet stort mellan juridikens syn och gemene mans rättsuppfattning.

Så han kom för 3 år sedan ! borde han då inte redan vara färdig med gymnasiet ?

Du förväntar att en person som är helt ny i Sverige och inte kan ett ord svenska ska börja gymnasiet dag ett och klara av det på samma tid som någon som är etablerad i samhället, har ett socialt skyddsnät och talar svenska?

Nej, han borde inte vara klar redan. Det vore helt orimligt.

Orimligt? Dom som är så duktiga, drivna och kompetenta. I alla fall enligt er, Aftonbladet, DN och 7-klövern.

Hur lång tid ska det ta då?
10 år?
Eller?

Konstigt att det finns dom som klarar av att få jobb och ta examen på kortare tid.
Och lustigt, tycker i alla fall jag, att vi måste importera filippinskor för att arbeta inom äldreomsorgen när vi har hundratusentals kulturberikare och pensionsräddare som bara sitter på arslet hela dagarna.
Men du har säkert någon rimlig förklaring.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/vardforetag-anstaller-filippinska...

Han bör inte gå i svenskt gymnasium över huvud taget. Gymnasielagen är det mest stolliga politiska beslut som har fattats under min livstid, helt utan konkurrens. Det handlar om personer som vi inte har någon aning om vilka de är, hur gamla de är eller var de kommer ifrån. Vad vi vet är endast att de uppgett sig vara under 18 år vid ansökningstillfället. De har fått avslag på sina asylansökningar och utvisningsbeslut. Trots detta ska de vara kvar i Sverige och erbjudas plats i gymnasiet för en enorm kostnad och i en redan pressad skola med stor lärarbrist.

Lagen saknar bakomliggande logik och konsekvensanalys samt strider helt mot grundäggande migrationsrättsliga principer och rättvisa (i förhållande till bl.a. alla andra människor som söker asyl men inte får det).

Särskilt intressant är att det var den juristutbildade Annie Lööf som låg bakom den del som gjorde att lagen föll i Mig:domstolen! http://www.smp.se/ledare/oanvandbar-lag/

Behöver du finansiering * Företagslån * Personliga lån utan stress och snabb godkännande? Vi erbjuder lån till låg ränta, för mer information kontakta oss via email: kw007042@gmail.com .

Kan man inte placera de ensam kommande i intern@skola?

Hur kommer det sig att gymnasielagen "slank" så snabbt genom riksdagen samtidigt som lag mot medverkan i terrorverksamhet långhalas ? Kan det möjligen ha med MPs regeringsmedverkan att göra ? Sverige har bla från FN fått kritik ( dold av MSM ) för sin saktfärdighet.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.