Skip to content

Ny lagstiftning kan minska skolsegregationen - utredare får två år på sig att lösa problemen

Foto: Hossein Salmanzadeh/TT

Segregationen i svenska skolor har ökat och betygsskillnaderna mellan "fattiga" och "rika" skolor är tydlig. Nu ska en särskild utredare gå till botten men vad som behöver göras och vilken ny lagstiftning som kan behövas för att alla elever ska få samma möjligheter.

 

En särskild utredare ska "analysera och föreslå åtgärder" för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till svenska förskoleklasser och grundskolor. Detta kan innebära ny lagstifning för att alla elever ska få samma möjligheter till utbildning oavsett vilken skola de går på.

Samma elevunderlag
Bakgrunden är den ökade segregationen där elevunderlaget blivit alltmer homogent och uppdelat efter så kallade socioekonomiska faktorer. Det innebär att barn med svaga ekonomiska förutsättningar och med invandrarbakgrund samlas i vissa skolor medan barn med välutbildade föräldrar och bättre ekonomi samlas i andra skolor.

Enligt Statens skolverk har eleverna sedan slutet av 1990-talet blivit allt mer uppdelade mellan skolor utifrån socioekonomisk bakgrund och migrationsbakgrund. Man har också kunnat konstatera stora skillnader i betyg mellan fattiga och rika skolor.

"Brister i kvaliteten"
I regeringens direktiv till utredningen konstateras också att man i dag vet att det "finns många skolor och huvudmän vars verksamhet har brister i kvaliteten och inte lever upp till de författningsmässiga krav som ställs på utbildningen". Vid Skolinspektionens tillsyn 2016 konstaterades till exempel brister hos 62 procent av de granskade huvudmännen.

Sverige har också fått underkänt i ett antal PISA-undersökningar som visat att elever inte har samma förutsättning till utbildning. Enligt en av "indikatorerna" har till exempel familjebakgrunden större betydelse i Sverige än i andra europeiska länder.

Nya bestämmelser
Skolinspektionens granskningar har också visat att en majoritet av de svenska kommunerna inte styr sina resurser till de skolor som behöver det mest med hänsyn till dåliga resultat och låg socioekonomisk status.

För att minska skolsegregationen och öka de finansiella förutsättningarna för en likvärdig skola ska nu utredaren analysera varför resurserna ser olika ut och vad det får för konskvenser samt ta ställning till hur bestämmelserna om elevunderlag och resurser behöver ändras.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 mars 2020.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt