Skip to content

Vinner mot sina syskon i HD - fastighetsgåva ska säljas trots överlåtelseförbud

Huset på bilden har inget samband med artikeln. Foto: DJ

Det överlåtelseförbud som togs in i föräldrarnas gåvobrev år 2003 påverkar inte den del av över-låtelsen av fastigheten som gjordes 1972 - då lagen såg annorlunda ut. Det konstaterar Högsta domstolen som därmed beslutar att fastigheten får säljas på begäran av en delägare.

 

Mannen äger en fastighet tillsammans med sina tre syskon och änkan efter ett fjärde syskon. Fastigheten ägdes tidigare av syskonens föräldrar och har överlåtits i omgångar genom gåva.

Vid ett av dessa tillfällen föreskrives följande i gåvobrevet:

"Överlåtelse av erhållen egendom får endast ske till bröstarvinge utan övriga delägares medgivande. Om överlåtelse skall ske till annan delägare i fastigheten skall då gällande taxeringsvärde vara det pris som skall gälla."

De andra säger nej
Mannen vill nu sälja fastigheten men de andra delägarna säger nej. Mannen vände sig därför till tingsrätten och begärde att fastigheten skulle bjudas ut på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. 

Lycksele tingsrätt avslog dock mannens ansökan. Vid ett av de tillfällen då syskonen tog emot delar av fastigheten i gåva av sina föräldrar år 2003 framgick det nämligen av gåvobrevet att "överlåtelse av erhållen egendom får endast ske till bröstarvinge utan övriga delägares medgivande".

Tingsrätten konstaterade att en sådan föreskrift i ett gåvobrev är bindande för mottagarna och att regleringen i om försäljning i samäganderättslagen därför inte gäller.

Hovrätten höll med
Mannen överklagade till Hovrätten för Övre Norrland som delade tingsrättens bedömning om att villkoret – "som förvisso bär vissa likheter med ett villkor om förköpsrätt" – ska betraktas som ett så kallat överlåtelseförbud.

Även om överlåtelseförbudet får anses gälla en del av fastigheten innebär det, enligt hovrätten, att den inte kan säljas enligt samägandelagen. Mannens överklagande avslogs därför.

Mannen överklagade till Högsta domstolen som nu river upp hovrättens avgörande.

Överlåtelseförbud gäller inte
HD anser att det första förvärvet som mannen gjort av en del av fastigheten redan år 1972 ger mannen rätt att påkalla försäljning enligt samäganderättslagen i sin lydelse före år 1989 - detta då inte gick att avtala bort rätten att begära försäljning till skillnad från den numera gällande samäganderättslagen.

HD skriver:

"Det står klart att 2003 års överlåtelseförbud inte har någon verkan i förhållande till det förvärv - fritt från förfogandebegränsning - som X (mannen) gjorde från sina föräldrar 1972. Det nu sagda innebär att överlåtelseförbudet inte gäller för hela X delsinnehav."

HD beslutar därför att fastigheten ska säljas på offentlig auktion.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt