Skip to content

"Skärpta regler för producentansvaret - men regeringens förslag är inte rättsligt förankrat"

DEBATT - av advokaten Elisabeth Eklund och biträdande juristen Karin Roberts, Advokatfirman Delphi

 

Advokatfirman Delphi har bistått Svenska Förpackning- och tidningsinsamlingen AB (FTI) med en analys av konsekvenserna av regeringens förslag i promemorian ”Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling av producentansvaren”. Delphi anser att flera delar i förslaget inte är rättsligt förankrade.

Regeringens förslag till förändringar för producentansvaret innebär helt ändrade förutsättningar för producentansvaret och insamlingen av förpackningar och returpapper i och med att så kallad fastighetsnära insamling föreslås vara huvudregeln.

Enligt förslaget ska fastighetsnära insamling finnas för en betydande andel av bostadsfastigheterna i Sverige. I förslaget regleras dock inte den situationen när en fastighetsägare anser att de kostnader som anpassningarna till FNI kräver inte är motiverade och därför, eller av annan anledning, inte vill ha det insamlingsalternativet.

Den som driver insamlingssystemet har inte någon möjlighet att ställa krav på fastighetsägaren. Detta innebär att den som avser att driva ett insamlingssystem förväntas göra omfattande investeringar avseende ett system som denne inte ges full rådighet över.

Förslaget innehåller vidare stora och viktiga delar som delegeras till Naturvårdsverket eller till samråd med kommun. Detta resulterar i att frågor som investeringar i förhållande till fastighetsägare, tidsbegränsning av tillstånd och vilka krav som kommer att gälla för insamling i utemiljöer förblir oreglerade.

Sammanfattningsvis är förslagets konsekvenser således omöjliga att överblicka och utvärdera, för såväl fastighetsägare som den som avser att driva ett insamlingssystem.

Delphi menar vidare att regeringens förslag i flera centrala delar saknar en skälighetsavvägning enligt miljöbalken. Detta gäller särskilt kravet på insamlingssystemets servicenivå till hushåll, att alla material föreslås omfattas av insamlingssystemet och att insamlingssystemet ska omfatta förpackningsavfall från utemiljöer.

Delphi är även kritiskt till regeringens förslag på grund av  det finns en risk för att förslaget i förlängningen leder till en osund konkurrens från kommunernas sida.

Kommunerna kommer även fortsättningsvis att kunna verka som entreprenör åt ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Kommunerna har redan en uppenbar infrastrukturfördel, jämfört med privata entreprenörer, genom monopolet på insamling av hushållsavfall.

En offentlig aktör konkurrerar aldrig på en öppen marknad på samma villkor som privata aktörer. I förlängningen riskerar detta att leda till en osund konkurrens avseende insamlingstjänster vilket i slutändan kommer att drabba hushållen.

De föreslagna ändringarna innebär mycket omfattande konsekvenser för den enskilde. Därför borde ändringsförslaget vara föremål för riksdagsbeslut. Normgivning genom förordning genomgår inte samma demokratiska beredningsprocess, och därmed inte samma granskning, som normgivning genom lag.

Konsekvenserna som åsyftas är de betydande ökade kostnaderna för producenterna, genom högre förpackningsavgifter, men framförallt för konsumenten som i slutändan belastas med de ökade kostnaderna genom att förpackade varor blir dyrare på marknaden.

Regeringens avsikt är att genomföra de föreslagna förändringana på förordningsnivå före valet i september 2018. Delphis slutsats är att regeringen måste genomföra en noggrann konsekvensanalys innan det kan föreslås att förslaget ska genomföras genom ändring av förordning.

 

 

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt