Skip to content

Så ska hyresgäster skyddas vid bränder - fd justitieråd vill säkra rätten till ny lägenhet

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Hyresgäster som drabbas av en brand kan förlora sitt hyreskontrakt och därmed stå helt utan bostad. Nu föreslår det tidigare justiterådet och professorn i civilrätt Bertil Bengtsson ett bättre skydd där hyresgästen kan få rätt till en ny lägenhet.

 

Bertil Bengtsson har gått till botten med skyddet för hyresgäster som får sin bostad förstörd av till exempel en brand - och som förlorar sina hyreskontrakt.

Han förslår att hyresgäster ska ha rätt till en ny lägenhet i samband med att en lägenhet förstörs om det är skäligt.

Beroende av hyresvärden
I dag kan ett hyresavtal upphöra om en lägenhet blir förstörd, till exempel vid brand. Hyresgästen har i det läget en "utsatt ställning" eftersom man är beroende av hur hyresvärden agerar.

I dag tas inte heller någon hänsyn till att omständigheterna kan skifta eller att olika lösningar kan vara motiverade.

För att åstadkomma ett starkare bostadssocialt skydd föreslår Bertil Bengtsson att bostadshyresgäster ska ha rätt att begära ett nytt hyresavtal när deras lägenhet har förstörts.

Intressen måste vägas 
Men det ska göras en skälighetsbedömning där hyresvärdens och hyresgästens intressen måste vägas mot varandra.

Om exempelvis hyresvärden ska återställa lägenheten eller kan förfoga över andra likvärdiga lägenheter kan det tala för att hyresgästen ska ha rätt till ett nytt hyresavtal.

Hyresvärden ska dock inte behöva bygga upp ett förstört hus men kan förpliktas att tillhandahålla en lägenhet i ett återuppbyggt hus eller en likvärdig lägenhet som hyresvärden kan förväntas förfoga över i ett annat hus.

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

1 kommentar

Hej Bertil!

Här kommer en present som jag för tre år sedan sände till justitiedepartementet då de ansåg att det skulle ta så lång tid att utreda frågan.

Så jag svängde ihop ett lagförslag på 5 minuter. Håll tillgodo!

1 §. Då brand eller annan händelse har förstört lägenheten eller byggnaden, och lägenheten är helt eller delvis otjänlig såsom bostad, upphör inte hyresavtalet att gälla mellan hyresvärd och hyresgäst.

2 §. Efter brand eller annan händelse som förstört lägenheten får hyresgästen finna sig i ett alternativt boende fram tills dess att lägenheten eller byggnaden är återställd.

3 §. Hyresvärden ska finna alternativt boende i eget hyresbestånd för hyresgästen, alternativt vara hyresgästen behjälplig med att finna lägenhet i annan fastighetsägares hyresbestånd.

4 §. Hyresvärden ska skyndsamt återställa byggnaden alternativt enskild bostadslägenhet, motsvarande lägst tidigare standard enligt gällande hyresavtal.

5 §. För det fall hyresvärd väljer att inte återställa lägenheten eller återuppbygga byggnaden, ska hyresvärden erbjuda hyresgästen en annan likvärdig lägenhet inom hyresvärdens hyresbestånd. Finns ingen alternativ lägenhet i hyresvärds fastighetsbestånd och alternativ lägenhet inte kan erbjudas inom hyresvärdens verksamhet, ska hyresvärden, senast inom tre månader, från konstaterad brand eller annan händelse som gjort bostadslägenheten obeboelig, framställa medling via Hyresnämndens försorg. Framställer inte hyresvärden medling i enlighet med denna paragraf, är hyresvärden skadeståndsskyldig gentemot hyresgästen.

6 §. Hyresgäst ska till Hyresnämnden inkomma med skriftlig handling och begära medling, senast inom fyra månader från konstaterad brand eller annan händelse som gjort bostadslägenheten obeboelig, och yrka på att hyresavtalet ska fortsatt vara gällande mellan hyresgästen och hyresvärden. Framställer inte hyresgästen medling i enlighet med denna paragraf, faller hyresavtalet och det kan inte längre göras gällande mellan hyresgäst och hyresvärd.

7 §. Hyresnämnden skall vara medlare i frågor mellan hyresgäst och hyresvärd enligt denna lag. Talan är väckt genom skriftlig handling enligt §§ 5- 6.

8 §. Hyresgäst som orsakar brand eller annan händelse, uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet har ingen rätt att åberopa att hyresavtalet fortsatt ska vara gällande, varför hyresavtalet faller och kan inte längre göras gällande gentemot hyresvärden.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.