Skip to content

"Onyanserat och otydligt" - hård kritik mot nya regler för psykiatrisk tvångsvård av barn

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB/TT

Regeringens förslag om nya regler för barn inom den psykiatriska tvångsvården får hård kritik av chefs-JO Elisabeth Rynning och Förvaltnings-rätten i Linköping. 

 

Efter att regeringen gjort en översyn av tvångsåtgärder mot barn enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) har nu remissinstanserna sagt sitt.

Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning och Förvaltningsrätten i Linköping håller inte alls med om att lagförslagen kommer att "stärka barnrättsperspektivet" och rättssäkerheten för de barn som tvångsvårdas.

Tvärtom talar JO till exempel om att flera av förslagen är "otillräckligt genomarbetade" medan förvaltningsrätten bland annat konstaterar att barnrättsperspektivet inte går att tvinga fram med lagstiftning.

Avstyrket helt dubbelreglering
Båda remissinstanserna är negativa till lagstiftningstekniken och den dubbelreglering som föreslås i LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) i förhållanden till och hälso- och sjukvårdslagen samt patientlagen.

Förvaltningsrätten avstyrker helt medan JO även pekar på att man blandar regler om barn och vuxna.

Utgångspunkten för förslagen har angetts vara att "minska eller om möjligt avskaffa användningen av tvångsåtgärder utan att försämra förutsättningarna att bereda barn nödvändig vård".

Detta verkar remissinstanserna inte tycka att man har uppnått.

Måste kunna får en "second opinion"
När det gäller möjligheten för tvångsvårdade patienter att få välja mellan behandlingsalternativ och få tillgång till en så kallad "second opinion" konstaterar JO att detta redan gäller men ändå inte tillämpas i praktiken.

Hon ifrågasätter hur nya regler om detta förhåller sig till det faktum att cheföverläkaren har rätt att besluta om vård utan patientens samtycke, ett beslut som dessutom inte heller kan överklagas enligt de nya reglerna.

JO vill se en specialreglering av frågan för att patienter inte ska bli "helt utlämnade till en enskild chefsöverläkares bedömning i fråga om behandlingsalternativ och medicinsk bedömning". 

Minitid för utevistelse
JO vill också se en minimitid för utevistelse precis som man har inom kriminalvården och hon vill ha tydligare regler om vad som egentligen gäller för placering av barn på eller i närheten av avdelningar för rättspsykiatrisk vård.

Hon pekar på att "patientpopulationen" är så liten att det kan bli svårt att placera barnen.

JO är inte heller nöjd med förslaget om fasthållning och fastspänning. Hon varnar för gränsdragningsproblem och hon uppfattar tidsbegränsingen som oklar.

Hon vill också se regler om obligatoriska läkarundersökningar i nära anslutning och hon pekar på att bälten ska vara i rätt storlek, om de överhuvudtaget ska användas.

"Onyanserad och otydlig"
När det gäller den nya tvångsåtgärden "vård i enskildhet" avstyrker JO detta helt:

"Såvitt jag förstår är avsikten med förslaget att ge lagstöd för en åtgärd som förekommer redan idag, utan vare sig lagstöd eller kontroll", skriver hon.

Enligt JO:s uppfattning "krävs det starka skäl för införandet av en ny tvångsåtgärd av detta slag" och hon kallar förslaget för "onyanserat och otydligt".

JO pekar också problem med förslaget om att barnets offentliga biträde även ska fungera som ställföreträdare för barnet:

"Såvitt jag förstår betyder det att vårdnadshavarna genom den föreslagna lagändringen skulle förlora möjligheten att klaga på beslut avseende barn under 15 år, i de fall barnet har ett offentligt biträde", skriver JO.

Ska gälla både barn och vuxna
Förvaltningsrätten i Linköping avstyrker helt de föreslagna reglerna som enbart ska gälla barn om bland annat tvångsåtgärder och utevistelser.

Förvaltningsrätten vill se en enhetlig lagstiftning för alla, inte bara för barn:

"Flertalet av de resonemang utredningen för kan appliceras även på vuxna", skriver förvaltningsrätten i sitt remissvar.

En annan fråga som också borde omfatta vuxna är möjligheterna att använda Internet och mobiltelefon. Det finns enlig förvaltningsrätten ingen anledning att tro att barn och ungdomar skulle ha ett större behov än vuxna av så kallade elektroniska kommunikationsstjänster. 

Utbildning och inte lagstiftning
När det gäller barnrättsperspektivet, som är en grundläggande del av förslaget, konstaterar förvaltningsrätten att det är utbildningsinsatser som behövs i första hand, inte ny lagstiftning.

Förvaltningsrätten hänvisar också till de förslag som lades fram av Psykiatrilagsutredningen redan 2012 och kallar dem "mycket angelägna for domstolarnas verksamhet".

Detta gäller särskilt förslaget om förlängning av tidsfristen for förvaltningsrätten för att avgöra ett mål men även förslaget om att kvarhållningsbeslutet ska utgöra stattidpunkt for beräkning av tidsfristen om 24 timmar för frågan om intagning.

Avskaffa fastspänning
När det gäller frågan om fastspänning vill förvaltningsrätten utreda möjligheterna att avskaffa den tvångsåtgärden helt. Man är också i likhet med JO negativ till att införa "vård i enskildhet".

Dessutom pekar förvaltningsrätten på att det "för i princip alla som vårdas inom psykatrin torde finnas behov av lugna miljöer" och att det är något som vårdgivarna bör tillgodose genom utformningen av lokalerna.

I likhet med JO vill förvaltningsrätten även se "en tydligare gränsdragning" mellan det offentligt biträde, som också ska vara ställföreträdare, och vårdnadshavarnas roll.

Tillsyn och inte domstolsprövning
När det gäller möjligheterna att överklaga anser förvaltningsrätten att domstolsprövning inte är rätt sätt för att skapa mer insyn i  den psykiatriska tvångsvården. Istället rekommenderar förvaltningsrätten tillsynsinsatser.

Förvaltningsrätten vill dock inte införa en "särskild nämnd for utveckling och kontroll av psykiatrisk tvångsvård av barn". Dessa uppgifter ligger enligt rättens uppfattning redan inom Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) och Socialstyrelsens verksamhetsområden.

IVO vill se nya arbetssätt
IVO pekade själva nyligen på bristerna inom vården av unga. I en debattartikel i Svenska Dagbladet efterlyste företrädare för IVO ändringar av vården för de mest utsatta barnen.

Bakgrunden är antalet självmord bland unga som kan spåras till brister i omhändertagandet av dem. "Vi kan se stora brister genom hela vård- och omsorgskedjan", skriver man bland annat i artikeln.

IVO uppmanar till att dokumentera barnets berättelse om behov och önskemål och upprätta en gemensam handlingsplan. IVO:s företrädare vill också se en nationellt samordnad vård i form av särskilda boenden med specialistkompetens utifrån barnens behov.

Man vill också ha gemensamma mobila specialistteam över hela landet för alla barn oavsett var de är placerade så att vården kan komma till barnen istället för tvärtom.

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt