Skip to content

Lagrådet sågar förbud mot utländska barnäktenskap - hjälper inte att barnkonventionen blir svensk lag

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sverige kan inte förbjuda utländska barnäktenskap med den metod som regeringen har valt. Lagrådet underkänner det nya lagförslaget och pekar på en rad juridiska och praktiska problem. Det har enligt Lagrådet inte ens någon betydelse att FN:s Barnkonvention ska bli svensk lag.

 

Förbudet mot utländska barnäktenskap kommer inte att skydda utländska barn som tvingas till äktenskap i andra länder. Det konstaterar Lagrådet eftar att ha granskat regeringens förslag.

Men förbudet bidrar inte heller, enligt Lagrådet, till att stoppa barnäktenskap i Sverige.

Underkänner lagförslaget
Dessutom strider det mot den fria rörlighet inom EU och inkräktar på respekten för familjelivet inom ramen för mänskliga rättigheter.

Lagrådet underkänner alltså förslaget och "den valda metoden" för lagstiftningen i sin helhet och konstaterar bland annat att inte ens det faktum att FN:s Barnkonvention inom kort blir svensk lag ändrar på den bedömningen.

Sade nej redan 2003
Bakgrunden till förslaget är att regeringen "vill säkerställa att alla barn som befinner sig i Sverige skyddas mot sådana äktenskap samt att motverka förekomsten av barnäktenskap genom att tydligt ange att dessa inte accepteras i Sverige".

Regeringen gjorde ett liknande försök redan 2003 och även då motsatte sig lagrådet en lagstiftning som inte erkände utländska barnäktenskap och tvångsäktenskap.

Lagrådet hänvisar också till sitt tidigare yttrande i det nya protokollet.

"Ventilen" är för "restriktiv"
Den så kallade "ventil" som regeringen föreslagit för att ändå vissa äktenskap ska kunna godkännas underkänns också.  Undantagen är enligt lagrådet i praktiken för restriktiva för att fungera och bestämmelsen dessutom är svår att förstå.

Förslaget innebär enligt lagrådet även en inskränkning av den fria rörlighet inom EU. Det håller inte heller juridiskt att hänvisa till den praxis som finns där så kallad "likabehandling" har ansetts utgöra ett legitimt skäl för begränsningar i den fria rörligheten. 

Ingen "likabehandling" i grundlag
Det finns nämligen inte något allmänt krav på likabehandling i svensk grundlag och det går därför inte att dra några slutsatser av den rättspraxis som finns inom unionsrätten eftersom denna praxis uttryckligen har handlat om konstitutionella regler med krav på likabehandling. 

Lagrådet anser också i detta sammanhang att det är osäkert vilket konstitutionellt värde som grundlagsskyddet av barn ska ges i Sverige i familjerättsliga sammanhang och om det verkligen kan åberopas som "ett så starkt nationellt intresse av likabehandling".

Osäkert om par är gifta
Dessutom kan det enligt lagrådet uppstå situationer där utländska par som har gift sig unga och senare flyttat till Sverige inte kan vara säkra på om deras äktenskap överhuvudtaget gäller i Sverige eller inte. "Denna konsekvens är svår att godta", skriver lagrådet.

 

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

15 comments

Vad är det som hindrar att två personer gifter om sig i Sverige om de är myndiga när de kommer hit, men var barn när äktenskapet ingicks i ett annat land och därför anses som ogiltigt här? Om de fortfarande är minderåriga så är det väl helt rätt att äktenskapet löses upp vid ankomst till Sverige eftersom det är förbjudet här. Jag förstår inte varför det ska vara så svårt att få till en lagstiftning på detta område. Utgångspunkten måste väl ändå vara att man inte kan vara gift som minderårig i Sverige. Lagrådet är oroliga för att utländska par inte kan vara säkra på att förbli gifta i Sverige om de gift sig som unga, men som sagt det är väl bara att de registrerar ett nytt äktenskap här så löses ju hela den problematiken. Låter som att lagrådet behöver bli mer konstruktivt och istället för att hitta argument för att hindra lagen komma med förslag på lösningar för att lagen ska passa in i svensk och internationell rätt.

Så om det kommer ett par från Norge, där make/maka är under 18 år, så ska de alltså gifta om sig här när den yngste har fyllt 18? Vad är vitsen med den byråkratin, om man får fråga? Finns fler länder i EU där giftermål under 18 år är möjlig. Varför räcker inte dagens reglering med att giftermål med någon under 15 år erkänns inte pga public ordre?

De utmaningarna löser vi helt enkelt genom att lämna EU.

Enligt text TV sidan 124 säger lagrådet även att:
"Vidare hävdar man att personer som
lever i ett äktenskap där en eller
båda var barn då äktenskapet ingicks
riskerar att undvika att komma till
Sverige, på grund av de svårigheter
de då skulle möta."
Vilket jag tolkar som att lagrådets önskan är svensk lagstiftning ska utformas för att gynna människor som vill komma till landet.

Tja, det finns ju knappast något egenvärde i att missgynna människor som kommit till Sverige. Exakt vad är poängen med att förhindra människor som har fått dispens och kunnat gifta sig under 18 i sina hemländer (exempelvis Norge) från att ta sig till Sverige? Det är ju varken bra för vårt land eller de inblandade parterna.

Det handlar inte om att gynna eller missgynna utan om att tillämpa och upprätthålla den lagstiftning som råder i Sverige. En person från Tyskland kan inte köra i fri fart i Sverige utan måste följa våra regler om hastighetsbegränsningar. På samma sätt kan man inte vara gift som minderårig i Sverige. Och varför ska Sveriges rättssystem anpassa sig till andra länders?Tvärtom ska väl våra principer upprätthållas i vårt land. Om vi inte upprätthåller våra principer så kan minderåriga åka utomlands och gifta sig och därefter återvända till Sverige och fortsatt vara gifta här. Det är väl inte något som ska uppmuntras utan snarare stävjas. Är man inte myndig så kan man inte ingå äktenskap i Sverige, och man bör upplösa sådana äktenskap. Det står sedan var och en fritt att gifta sig om båda parter är myndiga.

Dina argument fungerar inte. Vi erkänner ju utländska äktenskap på grund av att vi har en rättsregel, som har den rättsföljden. Denna rättsregel finns i lagtext. Du kan motsätta dig en sådan rättsregel, dock inte med hänvisning till att ”I Sverige gäller svensk lag” -– för denna rättsregel är ju svensk lag. Du kan alltså inte hänvisa till svensk lag för att förändra densamma, dina argument måste komma utifrån systemet.

Jag kan däremot uttyda ett generellt argument mot internationell privaträttslig lagstiftning. Såna argument kan man ju ha. Men jag är inte helt säker på att du har förstått den fulla innebörden av att inga länder under några omständigheter ska låta utländska rättsregler vara rättsgrundande i det egna landet. Det skulle innebära att minsta skillnad i formkrav hos den utländska lagstiftningen gentemot den inhemska skulle innebära att exempelvis ett äktenskap var en nullitet. Det skulle också kunna innebära att juridiska begrepp som om vårdnad, äganderätt m.m. kastades omkull så fort du lämnade landsgränsen.

För övrigt finns det rättsregler enligt vilka utländska äktenskap inte erkänns om du har anknytning till Sverige vid äktenskapets ingående. Det finns följaktligen inget paradoxalt med att man både erkänner i utlandet ingångna äktenskap när anknytning saknas och inte erkänner sådana när anknytning finns.

Ge upp.
J tors, 2018-06-21 13:07 tycker att vi ska ha legaliserad pedofili i Sverige och inget tycks få hen att ändra uppfattning.

Samlag med en person som inte fyllt femton är brottsligt för samtliga människor i Sverige och oberoende av om huruvida man erkänner eller inte erkänner äktenskap där minst en av parterna är 15-18 år. Du vet att vi inte ens idag erkänner äktenskap där ena parten är under 15? Jag blir osäker om du är tillräckligt orienterad bland befintliga familjerättsliga och straffrättsliga regler för att du ska kunna ha en någorlunda välgrundad uppfattning i denna fråga. Jag är dock fullt förstående inför att många har låtit sig luras av hörsägen och bristfällig nyhetsrapportering.

" kunnat gifta sig under 18 i sina hemländer (exempelvis Norge) från att ta sig till Sverige"
Det handlar främst inte om norrmän utan barnbrudar från muslimska samhällen i mellanöstern som under tvång och hot tvingats gifta sig med en mycket äldre släkting och denne "fullbordar" äktenskapet genom det vi i Sverige rubricerar som våldtäkt mot barn.
Det DU kanske ser som ett äktenskap mellan två jämbördiga parter ser JAG som en tvångsrelation mellan ett våldtäktsoffer och hennes förövare.
Har debatten undgått dig eller försöker du landa bort korten?
Dessutom ifrågasätter jag i min kommentar om lagrådets grundinställning ska vara att underlätta för folk att ta sig till Sverige istället för att bevaka svenska intressen och rättsuppfattning.

Ok. Men varför är detta relevant för en civilrättslig fråga? Även om vi ponerade om man på nägot vis kunde urskilja de äktenskap som du här talar om i lagtext och ej erkänna dessa finns det inget som förhindrar parterna från att bo ihop och ha samlag med stöd av svenska regler om samboende och ”byxmyndighet” (om flickan är 15 eller äldre). Det du gör när du inte erkänner äktenskapet är ju enbart av civilrättslig betydelse. Du verkar alltså blanda ihop två olika frågor. För övrigt lär det enbart vara flickan som förlorar på att äktenskapet inte erkänns, eftersom hon är den ekonomiskt svagare och har mer nytta av regler om bodelning och underhåll.

Svensk lagstiftning ska anpassas för att förhindra/begränsa/lagföra brott och inte främja.
#stoppapedofilerna

Här ska jag för övrigt tillägga att tvångsäktenskap inte erkänns i Sverige.

Jag förstår mycket väl vikten av att erkänna utländska rättsregler i Sverige, och att det är av stor vikt att vi erkänner avtal ingångna i andra länder etcetera. Ett giftermål mellan omyndiga/en omyndig är dock inte vilket avtal som helst. Min poäng är att vi måste se till att våra (läs svensk lagstiftning) regler ändras så att det inte längre ska vara möjligt att vara gift i Sverige om man är omyndig. Om ett gift par kommer hit och är myndiga men var omyndiga när de gifte sig så bör det krävas ett intyg från båda parter att de fortfarande vill vara gifta. Det är väl inte för mycket begärt. På så sätt ger man en kvinna eller en man för den delen möjlighet att få sitt äktenskap upplöst om så önskas. Jag tycker inte att ett sådant intyg är värre än att man i vissa fall måste skaffa ett nytt körkort eller någon annan form av legitimation i ett nytt land. Min utgångspunkt är inte att utgå ifrån status quo och vad som går eller inte går givet de rättsregler vi har i dag. Jag anser att vi måste försöka ändra de lagar/konventioner som behövs. Sverige ska vara tydligt med att barnäktenskap inte är acceptabelt. Vi bör kunna gå före även på detta område liksom vi gjort i andra frågor vad gäller kvinnors, barns och många andra gruppers rättigheter och friheter. Ytterst är detta en jämställdhetsfråga.

Att försöka förbjuda barnäktenskap rakt av kan bli problem i Multikultisverige, eftersom ett förbud i så fall skulle kunna bryta mot den grundlagsskyddade Multikultiparagrafen, Regeringsformen kap.1 § 2:
"Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas."

Hos den starkt växande sunnimuslimska minoriteten på svensk botten är pedofilen Muhammed deras främsta ledare och profet. Muhammed var 56 år när han fullbordade äktenskapet med Aisha när hon var 9 år.

Och vi vill ju att muslimerna ska kunna frodas och föröka sig i Sverige så att de kan berika oss med sin överlägsna kultur, eller…?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.