Skip to content

Kvinnor gynnas av ny lag om bostadsbidrag - regeringen vill minska återbetalningskraven

Foto: Tomas Oneborg/TT

Allt fler får krav på att betala tillbaka sina bostads-bidrag och ansvaret har hittills legat på individen själv att reglera sin inkomstnivå hos Försäkrings-kassan. Men regeringen vill nu se en lagändring för att avstämningen av bidragsgrundande inkomster ska ske tidigare.

 

I en proposition om regeländringar för barnfamiljer föreslår regeringen att avstämningen av bidragsgrundande inkomster ska ske tidigare än vad som gäller idag.

Förslaget är tänkt att underlätta för barnfamiljer med knapp ekonomi som kan riskera att drabbas av återbetalningsskydlighet.

81 000 hushåll återbetalningsskyldiga
I dag kan det enligt regeringen dröja över två år från det att en familj söker bostadsbidrag till dess att de får veta om någon del av det utbetalade bidraget ska betalas tillbaka.

Slutligt bostadsbidrag ska i fortsättningen enligt förslaget bestämmas efter det att Skatteverket har meddelat beslut om slutlig skatt för det kalenderår under vilket preliminärt bostadsbidrag har betalats ut.

Vid den senaste inkomstavstämningen år 2016 fick ungefär en tredjedel för högt bostadsbidrag. Det innebar av 81 000 hushåll fick återbetalningskrav. Enligt regeringen lämnas bostadsbidrag i cirka 30 procent av fallen till två sökande i barnhushåll. Men av de ensamhushåll som får bostadsbidrag är över 80 procent kvinnor.

Gäller främst kvinnor
Regeringen konstaterar i propositionen att det därmed är "främst kvinnor som kommer att beröras av förslaget och få minskad risk att bli återbetalningsskyldiga för bostadsbidrag".

Regeringen föreslår också att lagen om särskild bestämmelse om bostadsbidrag upphävs och att innehållet i lagen förs in i socialförsäkringsbalken.

Lagändringarna föreslås träda i kraft vid årsskiftet.

Föräldrapenning till båda
Regeringen föreslår i samma proposition även ändringar i föräldraförsäkringen och för barnbidraget.

Förslagen innebär bland annat att den förälder som inte är gravid ska få föräldrapenning för att följa med till mödravården och att båda föräldrarna ska få ersättning om de tar ledigt från jobbet för att vara med i utbildning för nyblivna föräldrar.

Regeringen föreslår också att Försäkringskassan får direktåtkomst till vissa uppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas. Detta i fall där myndigheten behöver uppgifterna i ärenden om föräldrars betalningsskyldighet för underhållsstöd.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt