Skip to content

Inget brott när vuxen man smekte tonårsflickas ben i "mysig" situation - HD river upp oenig hovrättsdom

Foto: DJ

Det var varken sexuellt ofredande eller straffbart på något annat sätt när en vuxen man smekte en 15-årig flicka över benen i en "mysig" situation? Det slår Högsta domstolen fast och river därmed upp hovrättens djupt oeniga men fällande dom.

 

Den 49-årige mannen åtalades vid Falu tingsrätt för sexuellt ofredande alternativt ofredande mot en 15-årig flicka.

Åklagarens gärningsbeskrivning löd:

"X (den tilltalade) har ofredat MÄ (flickan), på ett sätt som kunde förväntas kränka MÄ:s sexuella integritet, genom att smeka henne på benen och uttala att 'det var mysigt att hon var här' eller något liknande."

Attraherad av flickan
Flickan hade i tre dygn bott hemma hos mannen som hon kände sedan tidigare. Enligt flickan hade mannen vid två tillfällen strukit henne över vaderna, utanpå kläderna, under en halv till en minut.

Mannen nekade till att det skulle ha inträffat någonting opassande. I en SMS-konversation hade han dock bekänt att han var attraherad av flickan. Hon hade då avvisat honom och efter det hade ingenting mer inträffat.

Tingsrätten slog fast att det var bevisat att mannen i och för sig hade agerat enligt åtalet men att det varken kunde anses som ett sexuellt ofredande eller ett "vanligt" ofredande att röra vid en en persons underben utanpå kläderna - och detta trots att mannen hade varit attraherad av flickan som dessutom hade känt ett stort obehag.

Mannen friades därför. Två nämndemän var dock skiljaktiga och ville döma honom för sexuellt ofredande.

Skillnad på barn och vuxna
Åklagaren överklagade den friande domen till Svea hovrätt som gjorde en helt annan bedömning.

När det gällde frågan om brottsrubriceringen som sexuellt ofredande skrev hovrätten i sina domskäl:

"För bedömningen kan det vara av betydelse mot vem handlandet företas och den kan påverkas av såväl tids- som miljöförhållanden. En och samma handling kan vara ägnad att kränka ett barns sexuella integritet men inte en vuxens." 

"Enligt hovrättens bedömning har X handlande, med hänsyn till förhållandena när gärningarna företogs, däribland målsägandes ålder och den utsatta situation hon befann sig i, en sådan sexuell innebörd att det typiskt sett duger att kränka målsägandena sexuella integritet." 

Mannen dömdes därför för sexuellt ofredande till 60 dagsböter à 270 kronor - alltså totalt 16 200 kronor - och 5 000 kronor i skadestånd till flickan.

Djupt enig hovrätt
Även hovrätten var dock djupt oenig. En tillförordnad hovrättsassessor ville döma mannen för ofredande och en nämndeman ville fria honom helt.

Mannen överklagade till Högsta domstolen och pekade på de olika uppfattningarna i domstolarna och avsaknaden av praxis på området. HD beslutade att pröva rfallet och har nu kommit med sin dom.

Även HD anser att åklagarens påstående om mannens agerande i sig är styrkt. HF skriver:

"Den huvudsakliga frågan i målet är om de handlingar som X (den tilltalade) har utfört har en så tydlig sexuell inriktning eller prägel att hans  agerande är straffbart som sexuellt ofredande. Om så inte är fallet är frågan om handlingarna är straffbara som ofredande." 

Sexuellt ofredande eller ofredande
HD konstaterar inledningsvis att en gärning som är ägnad att kränka offret sexuella integritet och därför är straffbar som sexuellt ofredande måste ha ”en tydlig sexuell inriktning eller prägel”. Här kan exempelvis sägas att en beröring av en annan persons könsdelar i princip alltid uppfyller detta krav, medan en smekning av en annan persons rygg kan vara ett sexuellt närmande men också kan ske som till exempel tröst.

För att döma för ofredande krävs det istället en ”kännbar fridskränkning” och ett visst mått av hänsynslöshet. Det är då inte tillräckligt att en beröring är oönskad och uppfattas som otrevlig eller obehaglig.

HD skriver:

"Det som läggs X (den tilltalade) till last som sexuellt ofredande är att han utanpå kläderna har smekt målsäganden på hennes underben och att han i det sammanhanget har uttryckt att han tyckte det var mysigt att hon var där. Att smeka en annan person på underbenet utanpå kläderna är inte ett handlande som typiskt sett har en tydlig sexuell inriktning eller prägel."

"Inte heller en bedömning av X handlande i ljuset av övriga omständigheter - däribland att han efter händelserna berättade att han var intresserad av målsäganden - kan leda till slutsatsen att handlandet har haft en sådan tydlig sexuell inriktning eller prägel som krävs för straffansvar. Så är fallet även om målsäganden kan ha uppfattat X handlande som ett närmande."

Frias av Högsta domstolen
Även om det har handlat om oönskad beröring som av flickan uppfattats som obehaglig kan det här inte heller anses handla om en sådan kännbar fridskränkning som krävs för att döma för ofredande.

Mannen frikänns därför helt av Högsta domstolen.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt