Skip to content

HD säger nej - advokatbyrå förvaltade mångmiljonarv genom ogiltig fullmakt

Foto: Emil Langvad/TT

Mannen hade givit en god vän en generalfullmakt. När han dog anlitade vännen bland annat en advokatbyrå för dödsboets räkning. Tingsrätten ansåg att fullmakten gällde även efter mannens död medan hovrätten pekade på att reglerna om testamente innebär att fullmakten inte gällde. Högsta domstolen har nu beslutat att inte pröva fallet.   

 

Dagens Juridik har tidigare berättat om fallet med den 82-årige mann som avled  hösten 2011 i Stockholm. Han efterlämnade ett mycket stort arv men saknade arvingar.

Kvarlåtenskapen bestod bland annat av ett miljonbelopp i kontanter, konst och rent guld som förvarades hemma i bostadsrätten på Östermalm i Stockholm, en fastighet i Stockholms skärgård och en samling mycket värdefulla sport- och veteranbilar som förvarades i ett garage skärgården.

Kontaktade advokatbyrån
Sommaren 2011 hade mannen utfärdat en generalfullmakt där han gav en nära vän behörighet att företräda honom och vidta rättshandlingar i hans namn.

Fullmakten löd:

"Härmed befullmäktigar jag, M (mannen), F (vännen) att från och med den 20 juni 2011 självständigt och oinskränkt i mitt namn och för min räkning, företräda mig i alla mina angelägenheter och bevaka min rätt. F befullmäktigas därmed att för min räkning, i mitt namn, vidta alla åtgärder och rättshandlingar som med laga verkan kan vidtas av mig själv."

Vännen tog efter mannens död kontakt med en advokatbyrå för att få hjälp med hanteringen av kvarlåtenskapen. Advokatbyrån fick också i uppdrag att anlita ett bevakningsbolag som kunde bevaka den ödsligt belägna fastighet i skärgården där bland annat de värdefulla sport- och veteranbilarna förvarades.

Skulle bilda stiftelse
Bevakningsbolaget fick 575 000 kronor i betalning för sin bevakning och advokatbyrån fick 343 000 kronor för utförda advokattjänster.

När en boutredningsman - också en advokat - förordnandes år 2012 upptäckte han utbetalningarna och stämde, å dödsboets vägnar, advokatbyrån.

Enligt boutredningsmannen fanns det ingen giltig fullmakt och därmed inte heller något giltigt uppdragsavtal för advokatbyrån.

Vännen som hade fått generalfullmakten hävdade att den nu avlidne mannen hade gett honom behörighet att bilda en stiftelse i den avlidnes namn och dölja kvarlåtenskapens "skick och natur". 

Fullmakten inte förfallen
Stockholms tingsrätt konstaterade att en fullmakt, enligt avtalslagen, gäller även efter fullmaktsgivarens död om det inte finns "särskilda skäl".

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Tingsrätten finner att förutsättningarna för generalfullmaktens brukande inte kan anses ha förfallit genom M:s död. Tvärtom har framgått att M:s förestående död har varit en förutsättning för fullmaktens brukande. Generalfullmakten har således inte förlorat sin giltighet i och för sig vad avser de åtgärder som F företagit avseende kvarlåtenskapen."

Tingsrätten skrev dock:

"Ett avtal där arvlåtaren förfogar över sin kvarlåtenskap är enligt 17 kap. 3 § ärvdabalken ogiltigt. Det är därmed fastslaget att förfogande över kvarlåtenskapen inte kan ske i annan form än genom testamente."

Provisorisk dödsboförvaltning
Vännens uppdrag hade inte fastställs genom testamente och tingsrätten konstaterade att han varken var boutredningsman eller dödsbodelägare. Tingsrätten ansåg därför att vännen inte hade kunnat binda dödsboet till något uppdragsavtal med advokatbyrån.

Tingsrättens pekade dock på bestämmelserna i ärvdabalken om så kallad provisorisk dödsboförvaltning:

"Till dess att den egentliga boutredningen tar vid kan dödsbodelägare eller annan närmast till boet vara skyldigt att vårda boet och bevara egendomen oförändrad, s.k. provisorisk dödsboförvaltning enligt 18 kap. 2 § ärvdabalken."

Tingsrätten ansåg därför att det ingick i vännens "vårdplikt" att anlita både advokatbyrån och bevakningsbolaget.

465 000 i rättegångskostnader
Tingsrätten gick därför på advokatbyråns linje och dödsboet dömdes att betala 465 000 kronor för advokatbyråns rättegångskostnader. 

Dödsboet överklagade, genom boutredningsmannen, domen till Svea hovrätt.

Hovrätten gjorde en annan bedömning av avtalslagen när det gäller fullmaktens giltighet efter döden. 

Hovrätten skrev:

"Enligt hovrätten måste begreppet särskilda skäl i 21 § avtalslagen tolkas i ljuset av ärvdabalkens bestämmelser om testamente, boutredning och dödsboförvaltning... När som i detta fall en generalfullmakt åberopas för att vidta åtgärder som helt klart är att bedöma som förvaltning av den avlidnes egendom anser hovrätten att en ändamålsenlig tolkning av bestämmelsen leder till den slutsatsen att särskilda omständigheter föranleder att fullmakten ska vara förfallen i den del som den avser sådan boutredning som regleras i ärvdabalken."

Hade inte behörighet
Hovrätten slog därför fast att vännen inte hade haft behörighet att för dödsboets räkning ingå ett uppdragsavtal med advokatbyrån. 

Med tanke på att fullmakten får anses ogiltig när det gäller boutredningen ansåg hovrätten inte heller att vännen hade tillhör den personkrets som omfattas av "vårdplikt" på det sätt som tingsrätten gjorde. Enligt hovrätten skulle vännens eventuella "vårdplikt" - under alla omständigheter - endast bestå av att underrätta socialnämnden eftersom det inledningsvis var oklart om det fanns några arvingar.

Hovrätten kom därför fram till att advokatbyråns rekommendation och hjälp med att förhandla fram avtalet med bevakningsbolaget utgör en sådan "vårdslös rådgivning" som innebär att byrån är skadeståndskyldig till dödsboet.

HD säger nej
Hovrätten gick därför helt på dödsboets och boutredningsmannens linje och slog fast att advokatbyrån skulle betala 868 000 kronor till dödsboet - dels för sitt eget arvode, dels för betalningen till bevakningsbolaget.

Advokatbyrån skulle också betala dödsboets rättegångskostnader på totalt 594 000 kronor.

Den döda mannens enda legala arvinge är Allmänna arvsfonden.

Domen överklagades till Högsta domstolen som dock har beslutat att inte pröva fallet. Hovrättens dom står därmed fast.

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt