Skip to content

"De båda nämndemannadomarna är ett demokratiskt övergrepp på rättsstaten"

KRÖNIKA - av Martina Åsbrink Kallenberg, biträdande jurist på Advokatbyrån Försvarare AB Lund/Malmö/Göteborg

 

En jurist som har som ambition att utbilda sig till rådman har en lång väg framför sig. Det är räcker inte med vilja, det enda som kan leda till en rådmanstjänst är goda rekommendationer och flera års hårt arbete.

En jurist som tagit sig hela vägen och slutligen erhållit en tjänst som rådman är en oerhört skicklig jurist, det torde vara ostridigt. En oerhört skicklig jurist som i tingsrätt dömer tillsammans med tre lekmän/nämndemän - en ordning med rötter i medeltiden.

Den medialt uppmärksammade friande misshandelsdomen från Solna tingsrätt och den nu senaste medialt uppmärksammade friande våldtäktsdomen från Malmö tingsrätt öppnar för en debatt om det inte faktiskt är så att nämndemannasystemet hör hemma just i medeltiden.

Det som är gemensamt för dessa två domar är att nämndemännen helt enkelt har frångått grundläggande juridiska bevisvärderingsprinciper och i svensk domstol kollektivt tillämpat sina egna fördomar/åsikter mot två av varandra oberoende kvinnor. Det som har skett och förmodligen kommer att ske igen är inget annat än ett demokratiskt övergrepp på den svenska rättsstaten som får direkt konsekvens för i detta fallet de kvinnliga målsägandena.

Det är givetvis även ett stort problem för den svenska rättssäkerheten att en sammansättning av rättens ledamöter väljer att inte tillämpa svensk lag.

Domarna är obegripliga ur juridisk synvinkel vilket är högst motsägelsefullt eftersom även nämndemän svär domareden. Även nämndemän är genom domareden förbundna att döma enligt svensk lag och lämna såväl politiska som andra ovidkommande uppfattningar därhän i sin myndighetsutövning.

Det ter sig tämligen logiskt eftersom en nämndemans rösträtt har samma dignitet som rådmannens/juristdomarens.

Trots detta riktar JO kritik mot rådmannen som skrev den uppmärksammade domen från Solna tingsrätt för att rådmannen inte avfattat ett utkast till domen innehållandes nämndemännens fördomar/åsikter och gått igenom dessa med nämndemännen för att "lättare förklara för nämndemännen vilka problem som kan finnas med domslutet och domskälen".

Nämndemännens rösträtt är lagreglerad. En rådman/juristdomare får inte försöka påverka en nämndeman att rösta som rådmannen/juristdomaren. Efter att rådmannen/juristdomaren inför nämnden beskrivit dennes uppfattning om hur domen bör avfattas är det nämndemännens tur att ge sin syn på saken.

Voteringen sätts dock helt ur spel när nämndemännen, som i dessa domar, kollektivt väljer att frångå de juridiska spelreglerna. Jag har mycket svårt att se hur en enskild rådman/juristdomare kan rädda upp en sådan situation utifrån nuvarande lagstiftning.

Problemet med nämndemannasystemet är att nämndemännen just är lekmän helt utan krav på juridisk skolning. Alla som dömt med nämndemän vet att det inte går att juridiskt skola en lekman över en votering.

Och hur ska en lekman förstå innebörden av domareden om vederbörande inte förstår lagen och övriga juridiska principer? Som om en lekman skulle kunna förbinda sig att rädda liv med samma plikt som en legitimerad läkare utan att överhuvudtaget veta hur kroppen fungerar. Nej precis, det är mission impossible.

Det är just det som är själva grundfelet i nämndemannasystemet och jag är tyvärr övertygad om att vi framöver kommer att få se ytterligare praktiska exempel på detta.

Skillnaden mellan exemplet med lekmäns inblandning i läkarkonsten respektive utövandet av lagar är givetvis att ingen människa direkt riskerar att avlida av lekmännens involvering i rättssystemet.

Dock finns det en överhängande risk att förtroendet för den svenska rättsstaten riskerar att väsentligt minska i takt med att tingsrätterna genom nämndemannadomar blir ett forum för åsiktsutövning som får direkt offentlig spridning och medial uppmärksamhet.

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt