Skip to content

Därför säger JK nej till skadestånd för Bergwall - "morddomarna orsakade inte frihetsberövandet"

JK nekar Sture Bergwall ersättning för sin tid inom rättspsykiatrin. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sture Bergwall får ingen ersättning för de 23 år han suttit frihetsberövad inom rättspsykiatrin. JK, avslår hans krav på 15 miljoner kronor med hänvisning till att det inte finns ett tillräckligt ”orsakssamband mellan det frihetsberövande som Sture Bergwall varit föremål för och besluten om rättspsykiatrisk vård i de numera resta domarna”.

 

Det var i oktober 2017 som Sture Bergwall begärde 15 miljoner kronor i ersättning enligt frihetsberövandelagen med anledning av att han hade varit frihetsberövad inom den rättspsykiatriska vården sedan april 1991 då han dömdes för bland annat grovt rån, grovt bedrägeri och mordbrand.

I mars år 2014 bedömde Förvaltningsrätten i Falun att Sture Bergwall inte längre led av någon allvarlig psykisk störning och han släpptes fri.

Friades från åtta mord
Justitiekanslern konstaterar att Sture Bergwall har beviljats och resning och friats när det gäller de åtta mord som han dömdes för under perioden 1994 till 2001. 

JK skriver i sitt beslut:

"De faktiska omständigheterna är därmed sådana att Sture Bergwall skulle kunna ha rätt till ersättning för den tid han var frihetsberövad till följd av dessa domar (4 § frihetsberövandelagen). En förutsättning för detta är dock att besluten om rättspsykiatrisk vård i de numera resta brottmålsdomama orsakade frihetsberövandet och därmed det lidande som ersättningsyrkandet avser."

"Frågan är därför om Sture Bergwall, om han inte hade dömts för mord, på grund av domen 1991 ändå skulle ha varit föremål för rättspsykiatrisk vård under den tidsperiod som han nu har begärt ersättning för. För att kunna bedöma detta är det nödvändigt att ta ställning till ett hypotetiskt händelseförlopp där Sture Bergwall inte hade dömts enligt de numera resta domarna."  

Enligt JK:s bedömning är det inte de numera resta morddomarna som har orsakat frihetsberövandet.

Långvarig psykoterapi
JK anser i stället att Sture Bergwall - även om han inte hade dömts för de mord som han senare friades från efter resning - skulle ha varit föremål för rättspsykiatrisk vård till följd av domen från 1991 (som alltså inte har varit föremål för resning).

JK skriver:

"Under vårdtiden har Sture Bergwall, enligt tillgänglig utredning, bedömts lida av samma allvarliga psykiska störning som år 1991 föranledde beslutet om överlämnande till sluten rättspsykiatrisk vård. Vidare har risken för återfall i allvarlig brottslighet genomgående bedömts som hög".

"Dessa bedömningar förändrades inte efter att Sture Bergwall hade beviljats resning i samtliga mordfall. Tvärtom ansåg Förvaltningsrätten i domen från februari 2013 att det - oaktat morddomarna - fanns en risk att Sture Bergwall till följd av störningen skulle återfalla i brottslighet av allvarligt slag och att det därför var påkallat att han fortsatt skulle ges sluten rättspsykiatrisk vård." 

Vissa anspråk preskriberade
JK konstaterar dessutom också att preskription har inträtt för den del av hans anspråk som gäller en period som ligger längre tillbaka i tiden än tio år från det att begäran om ersättning inkom till JK, alltså fram till 20 oktober 2007.

 

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt