Skip to content

Därför säger JK nej till skadestånd för Bergwall - "morddomarna orsakade inte frihetsberövandet"

JK nekar Sture Bergwall ersättning för sin tid inom rättspsykiatrin. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sture Bergwall får ingen ersättning för de 23 år han suttit frihetsberövad inom rättspsykiatrin. JK, avslår hans krav på 15 miljoner kronor med hänvisning till att det inte finns ett tillräckligt ”orsakssamband mellan det frihetsberövande som Sture Bergwall varit föremål för och besluten om rättspsykiatrisk vård i de numera resta domarna”.

 

Det var i oktober 2017 som Sture Bergwall begärde 15 miljoner kronor i ersättning enligt frihetsberövandelagen med anledning av att han hade varit frihetsberövad inom den rättspsykiatriska vården sedan april 1991 då han dömdes för bland annat grovt rån, grovt bedrägeri och mordbrand.

I mars år 2014 bedömde Förvaltningsrätten i Falun att Sture Bergwall inte längre led av någon allvarlig psykisk störning och han släpptes fri.

Friades från åtta mord
Justitiekanslern konstaterar att Sture Bergwall har beviljats och resning och friats när det gäller de åtta mord som han dömdes för under perioden 1994 till 2001. 

JK skriver i sitt beslut:

"De faktiska omständigheterna är därmed sådana att Sture Bergwall skulle kunna ha rätt till ersättning för den tid han var frihetsberövad till följd av dessa domar (4 § frihetsberövandelagen). En förutsättning för detta är dock att besluten om rättspsykiatrisk vård i de numera resta brottmålsdomama orsakade frihetsberövandet och därmed det lidande som ersättningsyrkandet avser."

"Frågan är därför om Sture Bergwall, om han inte hade dömts för mord, på grund av domen 1991 ändå skulle ha varit föremål för rättspsykiatrisk vård under den tidsperiod som han nu har begärt ersättning för. För att kunna bedöma detta är det nödvändigt att ta ställning till ett hypotetiskt händelseförlopp där Sture Bergwall inte hade dömts enligt de numera resta domarna."  

Enligt JK:s bedömning är det inte de numera resta morddomarna som har orsakat frihetsberövandet.

Långvarig psykoterapi
JK anser i stället att Sture Bergwall - även om han inte hade dömts för de mord som han senare friades från efter resning - skulle ha varit föremål för rättspsykiatrisk vård till följd av domen från 1991 (som alltså inte har varit föremål för resning).

JK skriver:

"Under vårdtiden har Sture Bergwall, enligt tillgänglig utredning, bedömts lida av samma allvarliga psykiska störning som år 1991 föranledde beslutet om överlämnande till sluten rättspsykiatrisk vård. Vidare har risken för återfall i allvarlig brottslighet genomgående bedömts som hög".

"Dessa bedömningar förändrades inte efter att Sture Bergwall hade beviljats resning i samtliga mordfall. Tvärtom ansåg Förvaltningsrätten i domen från februari 2013 att det - oaktat morddomarna - fanns en risk att Sture Bergwall till följd av störningen skulle återfalla i brottslighet av allvarligt slag och att det därför var påkallat att han fortsatt skulle ges sluten rättspsykiatrisk vård." 

Vissa anspråk preskriberade
JK konstaterar dessutom också att preskription har inträtt för den del av hans anspråk som gäller en period som ligger längre tillbaka i tiden än tio år från det att begäran om ersättning inkom till JK, alltså fram till 20 oktober 2007.

 

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

27 comments

Jag är nyfiken på om det går att hävda preskription i den här situationen.
Vi har ju ett färskt HD-avgörande, där preskription p g a felaktigt fråntaget medborgarskap inte godtogs, därför att när det gäller fordringar som riktar sig mot staten, och som gäller en central och grundläggande rättighet gör sig de skäl som ligger bakom preskriptionsinstitutet inte gällande med någon egentlig styrka. Då räknas preskriptionsfristen från när det funnits en reell möjlighet att göra fordringen gällande.
Så länge som resning inte beviljats finns uppenbarligen ingen möjlighet att driva något krav.

Svensk preskription har aldrig någon betydelse i förhållande till Europakonventionen, vilket förstås är anledningen till HD:s "avgörande" - eller snarare försök till efterrättelse av konventionen (det är inte som så att HD vill förkunna sådan dom utan snarare att den gör det för att förhindra att ärendet dras vidare eftersom HD korrekt bedömt sannolikheten för fällning till ca. 99,9% och att skadeståndet vid fällning skulle bli betydande samt förstås att den statliga vanäran skulle bli omfattande - värdet av medborgarskap skulle både prissättas och regleringens belackare få närmast okristligt mycket vatten på sina kvarnar).

Den primära anledningen till att preskription infördes i rättsverksamheten under 1930-talet var ett stort antal landsflyktiga individer som inte kunde återvända till riket p.g.a. deras av domstol ej fastställda skulder och skadeståndskrav. Preskriptionen ansågs nödvändig för att landsflykterna inte skulle vara "för evigt". Senare och framförallt i modern tid har preskriptionen mest handlat om att aktivt försöka dölja missförhållanden i statsapparaten och myndighetsutövningen - en kamp för att försöka bevara legitimiteten hos en entitet med allt lägre legitimitet.

Rent praktiskt existerar ingen preskriptionstid alls när det handlar om överträdelser av Europakonventionen - däremot har Europadomstolen regler och case law för under vilka förutsättningar de tar upp ett ärende. Europadomstolen har även föreskrivit att den ska tillämpa nationell lag etc. i sådana avseenden så ifall ett land tecknade konventionen i kraft tex. 1962 och ärende härrör från (i Sveriges fall) innan 1936 så existerar ingen preskription alls för skadestånd enligt konventionen under förutsättningen att ärendet fortfarande är levande i termer av Europadomstolens regler och case-law.

Ooooh.....den mäktiga Europadomstolen törs man inte bråka med. Sedan har vi den internationella rätten. Var det inte någon i regeringen nyligen som hotade anmäla Donald Trump till WTO? Guuud va rädd han måste ha blivit. Tänk om den internationella polisen kommer och tar honom och han ställs inför den internationella rätten för att sedan låsas in av den internationella kriminalvården? Man kissar i byxorna för mindre.

Roligt Berra.

Två av Europadomstolens svagheter är förstås att den ibland hoppas på efterrättelse genom tillmötesgående (detta särskilt avseende t.e.x. mindre civiliserade barbarländer som t.e.x. Ukraina där så att säga pågående problem skulle medge landet större frihetsgrader i kränkningar av de mänskliga rättigheterna eftersom det så att säga saknas formell infrastruktur för etablerandet av sådana rättigheter eller att etablerandet av sådana rättigheter så att säga skulle driva kontraktören (staten) i KK (Europadomstolen hade ett sådant ärende förra eller förr-förra månaden från Ukraina)). Problemet är alltså att kontraktören varken kan efterleva regleringen monetärt eller med sin infrastruktur.
Den andra svagheten är femme-fatales som ofta är partiska i förhållande till sin stat (tex. den supersnygga Ukrainska domaren) och då kan misstänkas ha ett något större inflytande över verksamheten "å sitt lands vägnar" än normalt - vilket så att säga skadar domstolen långsiktigt.

Svenska politiker som yttrar sig angående Trumps förehavanden saknar vanligen all trovärdighet - särskilt när politikerna säger att de vill dra någon inför en internationell domstol (vanligen är det Sverige som dras inför sådana domstolar eller aktivt försöker undvika den saken). Skulle politikern ha sagt att de vill lura hit Trump och typ döma honom i (fiktivt) Sörböle tingsrätt så skulle man nog kunna säga att yttrandet var mycket trovärdigt.

WTO vs. USA?, intressant fråga kanske inte helt rimlig såvida inte alla övriga medlemmar backar upp en sådan sak - men USA har nog inskrivet i kontraktet att de kan gå ur WTO på villkor. WTO har förövrigt redan tvingat tex. England att betala till färöarna för mer konkreta fiskeriärenden samt förstås många andra stater som inte velat agera enligt reglerna. Mest vanligt är förstås att USA eller EU tvingar någon annan att betala i enlighet med reglerna - eftersom USA har en formidabel position i sådana sammanhang (tex. i Svensk mening så flyttar de bara en Svensk guldtacka mellan två rum och sätter en lapp på den "till betalning av er skuld, eller i EU sammanhang så drar de bara skulden från Sveriges bankkonto).

Om likt Putin man skiter i reglerna då. Vad händer då? Sanktioner? HJÄLP...INTE DET!!!!!

Man kan ändå tycka att det är väsentlig skillnad på att vara intagen som seriemördare med åtföljande skriverier eller att vara intagen för vårdbehov som psykiskt sjuk.

Jag tycker det här med preskriptionstider är minst sagt underligt i det här fallet, inte bara vad gäller skadeståndet, utan även om att ställa de till svars som gjorde narr av rättvisan och fick Quick dömd. Jag tog upp det i "Quicka kwastar sopar slarvigt"

Vad var det han dömdes för 1991 som JK menar renderade 23 år på rättspsyk?

Rättspsykiatrisk vård, i vart fall vid tidpunkten för gärningen och i den lag som i samband med denna, inte tidsbestämd utan den intagne/dömde tvångsvårdades till dess att ett behov av vård inte förelåg. Så ingen gärning förskyllde 23 år på rättspsyk i sig själv. Vad Bergvall dömdes för var grovt rån - som jag förstått saken en s.k. home invasion - tillsammans med en annan gärningsman. Innan dess hade han vårdats i några vändor för rätt grov brottslighet. Han hade, enligt wikipedia, antastat fyra småpojkar och kanske försökt ta livet av en av dom, under pågående vård högg han ner i man i Uppsala några år senare men där meddelades åtalsunderlåtelse för försök till dråp, rätt lång tid efter det dömdes han för det grova rånet som renderade tvångsvården. Samlat så framstår det som rätt välgrundat att han nog inte skulle varit på fri fot även om han inte falskeligen erkänt en radda mord.

Nu är inte detta riktat till Berra men i debatten ska man nog hålla isär dels rättsskandalen Bergvall och individen Bergvall. Det förstnämnda är naturligtvis för djävligt och helt oacceptabelt men den senare - vilket glöms bort - är rätt långt från en behaglig typ att döma av vad han gjort. Oavsett skandalen Bergvall så är det inte orimligt att anta att Bergvall ändå hade varit frihetsberövad givet det som är känt om hans gärningar och person.

Nu är det ju på det viset att när mordanklagelserna mot Bergvall började ta fart så satt han alltså på rättspsyk pga rån och då var det ju väldigt bekvämt att behålla honom där. Dessutom ett busenkelt åklagaruppdrag att få honom dömd på tvivelaktiga grunder som vi idag vet skedde. Hur många andra psykiskt störda brottsdömda har suttit så länge pga rån? JK kan säga nej hur mycket hon vill. Det spär bara på rättsskandalen.

Finns många som suttit länge på rättspsyk för brott som skulle gett ett ganska kort fängelsestraff om fängelsestraff dömts ut och brott som är ganska sån banala än rån.

Nämn en eller två!

Medelvårdtiden handlar om drygt 4 år.

Medelvårdtiden handlar om drygt 4 år.

JK och övriga med insikt i hela ärendet vet att objektet inte "suttit så länge" - endast på grund av rån.

Enkelt är att uppdatera att objektet inte är dömd till rättspsykiatrisk vård - "endast för rån".
JK beslut är grundat på all information avseende ett antal betydligt allvarligare gärningar som utgjort att objektet var dömd till rättspsykiatrisk vård.

Läs JK motiveringar och uppdatera ärendet och JK:s bedömning "att det inte är de resta morddomarna som orsakat frihetsberövandet, ty även om objektet inte hade dömts för de mord som han senare friades från efter resning - skulle han ha varit föremål för rättspsykiatrisk vård till följd av Domar från 1991 som - inte - har varit föremål för resning.

Dessutom nämns att fel uppfattat är debattörs påstående att "Medelvårdtiden handlar om drygt 4 år", ty dömd till rättspsykiatrisk vård har ingen "medelvårdtid" .
Mvh Thérèse Angélique med ProBobo Team

Och naturligtvis är det ren slump att när morddomarna blir upphävda, just i det sammanhanget, anses plötsligt ditt så kallade objekt plötsligt frisk nog för att släppas ut? Eller hade han suttit kvar inlåst fortfarande om morddomarna inte hävts kanske?

Varför skulle man inte kunna göra en sammanställning av hur lång vårdtid en dom om rättspsykiatrisk vård ger i medeltal? Hur användbart det är kan självklart diskuteras men siffran måste gå att ta fram och helt utan intresse är den inte heller.

@ Om det är av "ren slump att när morddomarna blir upphävda, just i det sammanhanget" kan inte ges svar på och desamma avser "anses plötsligt ditt så kallade objekt plötsligt frisk nog för att släppas ut".

Avseende: Hade han suttit kvar inlåst fortfarande om morddomarna inte hävts kanske" har svar - uppdatera dig och läs sedan JK motiveringar.

Att "göra en sammanställning av hur lång vårdtid en Dom om rättspsykiatrisk vård ger i medeltal" vore önskvärt men det är naturligtvis inte det enklaste avseende dem som inom rättspsykiatrin i nio fall av tio är dömda till rättspsykiatrisk vård för grova våldsbrott mot vuxna och eller barn och därav saknas av dig benämnd "vårdtid".
Mvh Thérèse Angélique med ProBobo Team.

Hur det sett ut om Bergwall inte blivit dömd för alla mord är naturligtvis en hypotetisk fråga som ingen kan vara säker på. Men man kan ju ha en gissning. Och jag vill ju tro att inte värst många på allvar tror att vårdtiden blivit lika lång utan morddomarna. Naturligtvis hade han varit ute tidigare och dessutom sluppit många konstigheter som snarare gjorde honom sjuk än siktade på att få honom frisk under tiden.

Nu är jag lekman, men tycker nog att jag som en sådan har en ganska hyfsad förståelse av juridik, även om jag ofta betraktar saker från ett "utanför regelboken"-perspektiv. Jag är fullt medveten om att Bergwall/Quick hade saker på sitt samvete som berättigade frihetsberövande (jag vägrar dock kalla tvångsintagning på psykiatrisk institution för vård, jag ser det mer som förtäckt tortyr och ett straff långt värre än fängelse, det är enbart mina värsta fiender jag önskar ett sådant straff, de där dödsstraff är alltför humant), men det står väl klart var och envar att Bergwall/Quick inte spenderade alla åren nerknarkad som psykiatrisk experimentråtta enkom för vad han tidigare korrekt blivit dömd för.
Jag tycker nog att ett partiellt skadestånd vore rimligt, där man avskrev del av tiden som befogat straff, och att han därefter fick skadestånd för övrig tid.
Man skall inte glömma att han inte enbart suttit frihetsberövad, han har blivit utsatt för medicinsk vanskötsel av allra högsta grad och det skaver oerhört på mitt rättsmedvetande att samtidigt som Bergwall/Quick sitter med Svarte Petter, även om han är frigiven, så går de verkliga skurkarna i denna rättsskandal fria och kan inte ens ställas inför rätta på grund av preskription, vilket föranledde mig att skissera ett utslag till några lagparagrafer i inlägget Quicka kwastar sopar slarvigt

Avseende att du har en ganska hyfsad förståelse av juridik, även om du ofta betraktar saker från ett "utanför regelboken"-perspektiv, skriver vi under på och att kunna "se utanför regelboken" är faktiskt en extra styrka du har.
Vi anser också att tvångsintagna på psykiatrisk institution inte är vård
ty såväl de medicinska och övriga benämnda vårdmetoderna är att beakta tortyr.

Vi har följt Bergwall/Quick uttalanden i medierna och fått annan uppfattning än dig avseende "åren han själv säger att han spenderade nerknackad av psykofarmaka".
I Skadeståndslagen finns inte "partiellt skadestånd" och per automatik har de verkliga skurkarna i denna rättsskandal gått fria och med hänsyn till omständigheterna innefattade att de för egen vinning i skydd av tjänsteställning orsakat tidsspillan kan ställas inför rätta!

I EU medlemsstaten Sverige chefstjänstemän för egen vinning i tjänsteställning begångna grova oegentligheter premieras med politisk utnämningsrätt till högre tjänsteställningar och i världens övriga i och u länder hade "skurkarna i denna rättsskandal" med garantier åtalats och dömts.
Om rättssäkerhet funnits Sverige skulle av dig benämnda "chefsskurkar" i så ock Quick/Bergwall ärendet och endast avseende lägsta straffskala likgiltighetsuppsåt åtalats och dömts till fängelse, men avseende JK motivering i beslut följer däremot gängse regelverk.
Mvh Thérèse Angélique med ProBobo Team.

De som är intagna på rättspsykiatrisk vård kanske tycker att det går att jämställa med tortyr och vissa metoder som särskilt synts i det här sammanhanget tål väl att ifrågasätta. Samtidigt, det finns människor som är så sjuka att samhället måste skyddas mot dem. Det behovet borde man kunna se även om man är kritisk till metoderna.

Vad du menar med partiellt skadestånd förstår jag inte men visst kan man få skadestånd för olika delar. Är somligt preskriberat kan man få skadestånd för det som inte är det. Om det nu verkligen inte ska vara skadestånd för frihetsberövande utesluter ju inte det skadestånd för kränkning. Det går ju att jämka ett skadestånd på grund av medvållande. Så, visst är det tänkbart med ett skadestånd som man skulle kunna kalla partiellt.

Ja, men då är det mer rakryggat att kalla det för vad det verkligen är, dvs "internering".

Man borde återinföra internering och i samband med det, avskaffa "vård"-biten.
Så att de åtminstone själva kan få välja vilken medvetandegrad de vill ha under de kommande decennierna inom förvar i förebyggande syfte.

Signaturen "Peter" här ovan har helt rätt, det finns gott om fall där folk förvarats åratal för något med ett straffvärde på en månad.

Se bla SVTs "Agenda" och Ulf Mattmars granskning.

Eller den efterlysning som gick ut på SVT-text för några år sedan om en yngling som förvarades på rättspsyk och "inte utgjorde någon fara för allmänheten, utan hans brottslighet har endast riktats mot polis" sagt om en då 22årig ung man.

Sedan har "anton" nästan rätt när han efterapar min sedan tidigare lämnade uppgift om att, det var 4.5år i median för några år sedan (den siffran hade då legat ganska så konstant från början på 2000talet).

Men under tiden 1992-2015 så "vårdades" ju Bergwall för den osant påstådda störningen som lett till alla morden. Efter att han friats från morden så släpptes han plötsligt. Innan dess hade förvaltningsdomstolen i ca 45 avgöranden slagit fast att han hade den påstådda störningen och behövde fortsatt vård. Men så fort det visade sig att han var oskyldigt dömd så blev bedömningen att han var frisk.
Man kunde ju då ha dragit av en normalt förväntad vårdtid, säg t.ex. 4 år, och gett honom ersättning för resterande inlåsning.
Men sen borde han väl ha särskild ersättning ör de ca 10 år som han satt inlåst på en vårdinrättning och istället utsattes för grymma experiment där han bland annat trycktes full med droger och utsattes för minnesskapande och personlighetsförändrande suggestion. Så även omfattande den förväntade vårdtiden.

Nja, vad jag minns garderade man sig genom att behålla honom några månader innan man helt plötsligt kom fram till att han var frisk.

Nu vet jag inte om JK tagit ställning till det, men borde han inte ha möjlighet få skadestånd från och med den tid förvaltningsrätten bedömde att han skulle vårdas pga morden eller i vart fall antydde att så var fallet?

Upenbarligen blev han dömd för all morden han inte begått och hade det inte nystats upp och ändrats så hade han vart inlåst än idag således skall han få ersättning a 15 miljoner och notan skickas till alla jurister som på det ena eller andra sättet vart i denna rättsrötekandal.

@ Uppenbarligen.
Som du möjligen har sett i vårt inlägg så delar vi till viss del JK beslut strikt baserat på i lagar stiftat, men.
Avseende din åsikt att "notan ska skickas till alla jurister som på ena eller andra sättet varit i (medverkat till) denna rättsröteskandal", håller vi till fullo med om!
Mvh Thérèse Angélique med Pro Bono Team.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.