Skip to content

Advokat vinner skadeståndsmål mot fd klient i HD - processmiss för tolv miljoner inte "uppenbar"

Foto: Jessica Gow/TT

Om advokaten hade fört sin klients talan på ett annat sätt hade klienten sannolikt vunnit rättegången. Det konstaterade hovrätten och dömde advokatbyrån att betala tolv miljoner kronor i skadestånd till den före detta klienten. Högsta domstolen river nu upp domen eftersom advokatens misstag inte är "uppenbart".

 

Advokaten hade företrätt en bostadsrättsförening i en tvist som handlade om skadestånd för obefogad hävning av ett entreprenadkontrakt.

Tvisten slutade med att föreningens skadeståndstalan ogillades med hänvisning till att föreningen inte hade lyckats visa att den hade orsakats någon skada genom motpartens hävning.

Advokatbyrån stämdes
Föreningen stämde advokatbyrån vid Stockholms tingsrätt och hävdade att advokaten hade varit vårdslös i sitt uppdrag som ombud - bland annat eftersom han inte hade upplyst föreningen om möjligheten att framställa ett alternativt yrkande om att få betalt för de utläggskostnader för entreprenaden som föreningen hade haft.

Utläggen hade inte heller åberopats kvittningsvis mot motpartens genfordran.

Enligt föreningen hade advokatens misstag lett till att föreningen gick miste om ersättning för utlägget, blev tvungen att ersätta motpartens rättegångskostnader och betala ett oskäligt högt arvode till advokatbyrån.

Förlorade i tingsrätten
Tingsrätten kom fram till att det inte var visat att advokaten, när det gällde talans utformning, hade gjort sig skyldig till någon vårdslöshet. Tingsrätten gick därför på advokatens linje.

Föreningen överklagade till Svea hovrätt som gjorde en annan bedömning och påpekade att utläggen enligt entreprenadkontraktet skulle kunna avräknas från den slutliga kontraktssumman.

Hovrätten ansåg därför att utläggen de facto var ersättningsgilla.

"Oseriöst" agerande användes
Hovrätten konstaterade därmed att advokaten hade utformat föreningens talan på ett sådant sätt att föreningens rätt till betalning eller kvittning inte prövades som ett självständigt yrkande - vilket ledde till att föreningen förlorade.

Hovrätten noterade därefter att advokaten däremot i hovrätten hade åberopat de aktuella utläggen kvittningsvis. Hovrätten hade i och för sig tillåtit detta men kommit fram till att kravet, till följd av talans utformning i tingsrätten, omfattades av den domens rättskraft och därför inte kunde prövas.

Hovrätten skrev i sina domskäl: 

"A (advokatens) påstående om att det skulle ha varit 'oseriöst' att grunda ett själständigt yrkande på Entreprenadavtal II förtjänar inte avseende med beaktande av bl.a. att han själv vid pläderingen i tingsrätten gjorde gällande just detta och senare använde samma påstående i överklagandet och i den påföljande hovrättsprocessen."

"A:s underlåtenhet att utforma BRF:s (föreningens) talan så att frågan om ersättning för utläggen inte prövades självständigt får anses ha varit vårdslöst. Om så skett hade enligt hovrättens bedömning BRF:s talan i denna del bifallits." 

12 miljoner
Därmed hade föreningen inte heller behövt stå för motpartens rättegångskostnader och hovrätten ändrade således tingsrättens dom och beslutade att advokatbyrån skulle betala drygt 12 miljoner kronor i skadestånd till föreningen för rättsförlust och betalda rättegångskostnader.

Advokatbyrån överklagade till Högsta domstolen som redan i mars 2017 hade meddelat ett så kallat partiellt prövningstillstånd i frågan om det hade förelegat en reklamationsskyldighet för bostadsrättsföreningen och om, i så fall, reklamation hade skett i rätt tid. HD beslutade i januari i år att utvidga prövningstillståndet till att omfatta hela målet.

 HD river nu upp domen och går helt på advokatbyråns linje.

Särskilt kunnig och erfaren
HD konstaterar att bostadsrättsföreningen anlitade advokaten "som särskilt kunnig och erfaren i entreprenadjuridik" och att de träffades vid flera tillfällen och gick igenom avtalskonstruktionen, särskilt entreprenadkontraktet.

HD skriver:

"Det kan konstateras att det var fråga om ett avtalskomplex som rättsligt lämnade utrymme för olika bedömningar. I A:s uppdrag har legat att noga analysera vad de olika partsavtalen innebar och hur de förhöll sig till varandra och till standardavtalet ABT 94 samt utifrån denna analys bedöma vilka alternativ BRF hade då föreningen övervägde att rikta anspråk mot E (entreprenören) och hur en talan vid domstol skulle läggas upp."

"Vid denna bedömning har han också haft att beakta den information om bl.a. avtalens konstruktion och syfte och om den samlade innebörden av parternas byggprojekt som han kunde få och som kunde bidra till tolkningen av de särskilt utformade avtalsföreskrifter som gällde utöver standardavtalet." 

Snävt synsätt
Enligt HD hade advokaten, med hänvisning till entreprenadkontraktet, kunnat ta upp frågan med sin klient om det fanns grund för att i vart fall "alternativt yrka ersättning för utläggen på kontraktsrättslig grund och kvittningsvis uttryckligen yrka avräkning för utläggen" mot entreprenören.

HD skriver:

"Det kan därför sättas i fråga om A inför och under processen vid tingsrätten har anlagt ett alltför snävt synsätt och därmed om han med tillräcklig omsorg har analyserat avtalen och BRF:s mellanhavanden med E. Detta har påverkat hans möjligheter att urskilja olika handlingsalternativ för BRF och ge föreningen tillfälle att överväga dem." 

Inte uppenbart misstag
HD konstaterar att en advokat i och för sig har en skyldighet att upplysa klienten när det finns olika handlingsalternativ och "framhålla de fördelar och risker som finns med respektive alternativ".

Att underlåta detta kan dock bara resultera i skadeståndsskyldighet i "mer uppenbara fall" och i det här fallet har advokaten enligt HD inte gjort sig skyldig till ett sådant "uppenbart misstag" - även om det alltså kan ifrågasättas om han under processen i tingsrätten verkligen analyserade de rättsliga frågorna med tillräcklig omsorg.

 


 


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt