Skip to content

Vägras ersättning för privat försvarare efter nedlagd förundersökning - men HD prövar fallet

Foto: DJ

Förundersökningen om grov misshandel mot mannens före detta hustru lades ner men varken tingsrätten eller hovrätten anser att mannen har rätt att få ersättning för sin advokat - en privat försvarare. Högsta domstolen har nu beslutat att pröva frågan.

 

Mannen vände sig ursprungligen till Malmö tingsrätt och begärde ersättning av staten för att han hade anlitat en privat försvarare när han var misstänkt för grov misshandel mot sin ex-fru – en förundersökning som alltså slutade med att den lades ner.

Mannen begärde cirka 10 000 kronor med hänvisning till den bestämmelse i rättegångsbalken som handlar om förundersökningar som har inletts utan skäl.

Fanns skäl för förundersökning
Åklagarmyndigheten höll dock inte med mannen utan skrev i ett yttrande till tingsrätten att det hade funnits skäl att inleda och driva förundersökningen - även om det slutade med att den lades ner.

Tingsrätten instämde i detta. Enligt tingsrätten fanns det inte heller någon annan sådan "synnerlig" anledning som krävs för att staten ska ersätta en misstänkts kostnader under förundersökningen.

Tingsrätten sade därför nej.

Anmälan utan grund
Mannen överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge där han hävdade att kvinnan hade gjort sin anmälan mot honom enbart för att hon skulle få fortsatt uppehållstillstånd i Sverige.

Hovrätten instämde dock i tingsrättens bedömning om att det framgick att förundersökningen skulle ha inletts utan skäl eller att det skulle finnas någon annan anledning för att staten skulle betala mannens kostnader.

Även hovrätten avslog därför mannens överklagande.

Oklart rättsläge
Mannen överklagade till Högsta domstolen. Han skrev i sitt överklagande:

"Det är oklart vilket underlag (bevisning) domstolen ska lägga till grund för sin bedömning av frågan om förundersökningen inletts utan skäl. Fråga är alltså hur domstolen ska ta ställning till frågan om det framgår att förundersökningen inletts utan skäl respektive om det finns synnerligen anledning att ålägga staten ansvar för försvarskostnaderna." 

Minimirättigheter
Mannen hävdar också att nekad ersättning kommer i konflikt med EU-rätten och Europakonventionen:

"Enligt EU-rätten har den misstänkte en ovillkorlig rätt till försvar, vilket medför kostnader för honom. Sådana kostnader orsakar staten. Enligt allmänna rättsliga principer ska staten därför svara för desamma. Enligt art. 6.3 c EKMR har var och en som blivit anklagad för brott minimirättigheter att själv utse ett rättegångsbiträde (privat försvarare)."

Bevisbörda för negativa förhållanden
Mannen pekar dessutom på att det i grunden handlar om ett brottmål och att han därför i princip inte alls har någon bevisbörda, Han skriver dessutom:

"Rekvisitet i 31 kap. 8 § första stycket 'inletts utan skäl- har hovrätten tillämpat så att X (mannen) ska ha bevisbördan för att något inte inträffat, att skälen för förundersökningen inte funnits. En sådan situation motsvarar det läge som avses med probatio diabo/ica, dvs. bevisning om negativa förhållanden." 

Högsta domstolen har nu beslutat att meddela prövningstillstånd i målet.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt