Skip to content

"Uppenbart" att uppehållstillstånd strider mot lagen - men domen får inte överklagas

Foto: Janerik Henriksson/TT

Trots att migrationsdomstolens dom "uppen-barligen strider mot lagen" när det gäller uppehållstillståndet så hade Migrationsverket inte rätt att överklaga den. Det finns inte heller skäl att besluta om resning till nackdel för den asylsökande. Det slår Migrationsöverdomstolen fast.

 

En familj bestående av två föräldrar och två barn ansökte i juni 2016 om asyl i Sverige. Föräldrarna fick sitt tredje barn i maj 2017 och ansökte därefter om asyl även för det barnet.

I juli 2017 avslog Migrationsverket familjens ansökningar.

Synnerligen ömmande
Familjen överklagade till Migrationsdomstolen i Malmö som ansåg att det förelåg "synnerligen ömmande omständigheter" och beviljade därför samtliga familjemedlemmar uppehållstillstånd i två år.

Migrationsverket överklagade till Migrationsöverdomstolen och begärde att giltighetstiden för det tidsbegränsade uppehållstillståndet för det nyfödda barnet skulle bestämmas till 13 månader i stället.

Migrationsverket hänvisade till den bestämmelse i lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige där det framgår att uppehållstillstånd som beviljas på grund av "synnerligen ömmande omständigheter" ska vara tidsbegränsat och gälla i just 13 månader.

Frågan tidigare avgjord
Överdomstolen påpekar nu att Migrationsverket inte har haft några invändningar mot att barnet skulle få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd utan endast mot tillståndstidens längd.

Enligt ett tidigare avgörande från domstolen går det inte enbart att överklaga tillståndstidens längd för ett tidsbegränsat uppehållstillstånd utan bara själva grunderna för uppehållstillståndet.

Inget skäl för resning
Migrationsverket har därmed inte haft rätt att överklaga domen i denna del anser överdomstolen som därför avvisar överklagandet.

Överdomstolen skriver också:

"I detta fall kan det konstateras att den rättstillämpning som ligger till grund för migrationsdomstolens dom uppenbarligen strider mot lag. Att den enskilde till följd härav har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som är elva månader för långt är enligt Migrationsöverdomstolens bedömning inte tillräckligt för att resning ska beviljas." 

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


 

 

Nadja Hägglén

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt