Skip to content

"Stark efterfrågan" på forskning om migration och brott - Brå lämnar besked nästa år

En av graferna från Brås studie "Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet" från år 2005.

Brottsförebyggande rådet "överväger förut-sättningar för fördjupningsstudier" när det gäller kriminalitet hos utrikes födda personer. Orsaken är att myndigheten anser att det finns en stark efterfrågan på en ny rapport. Besked lämnas dock först nästa år. 

 

Brå har länge hävdat att att det finns tillräcklig kunskap kring frågan om utrikes och inrikes födda personer. Man bedömer dock att det finns ett nytt behov. Brå skriver.

"Frågan om i vilken utsträckning utrikes födda personer förekommer som misstänkta i brottsutredningar jämfört med inrikes födda har ansetts varit väl utforskad genom ett stort antal studier."

"Kunskapsbilden innebär i korthet att en större andel av de utrikesfödda förekommer som misstänkta jämfört med andelen inrikes födda. Den överväldigande majoriteten av de utrikesfödda har inte misstänkts för brott."

Stark efterfrågan
En av studierna publicerades av Brå själv år 2005 år sedan och Brå har sedan dess inte ansett att det skulle finnas något behov av en ny studie.

Nu skriver dock Brå:

"Det kan nu konstateras att efterfrågan i samhällsdebatten på uppdaterade underlag om relationen mellan brott å ena sidan och härkomst och migration å andra sidan, är så stark att myndigheten behöver överväga möjligheterna igen."

"Uppslag som behöver värderas är exempelvis någon form av uppdaterad studie av det slag som genomförts tidigare, någon form av studie om hur risker fördelar sig och vad som kan göras för att minska dem eller andra fördjupade studier."

Återkommer nästa år
Brå understryker att man inte i förväg uttalar sig om vilka studier man kommer att göra och hur de kommer att utformas innan den förberedande processen är genomförd och att planeringen måste få ta tid.

Brå skriver:

"Vid den här tiden på året inleds arbetet med att planera nästa års verksamhet, inklusive vilka studier som då skulle kunna påbörjas."

"En definitiv verksamhetsplan kan utarbetas först efter det att regeringen beslutat om myndighetens regleringsbrev i december varje år, med de krav som följer av det beslutet. Brå kan alltså återkomma med besked tidigast i början av 2019."

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt