Skip to content

"Rättssäkerheten för arbetskraftsinvandrare stärks" - dom i högsta instans stoppar utvisning

Andrei Myslivets får permanent uppehållstillstånd efter att ha vunnit mot Migrationsverket i Migrationsöverdomstolen. Foto: Henrik Montgomery/TT och Linus Meyer/CFR

Migrationsverket hänvisade till att Andrei Myslivets anställningsvillor hade tre mindre avvikelser från de generella regler som gäller - och att han därför skulle utvisas. Nu har han till slut fått rätt i Migrationsöverdomstolen som slår fast att mindre misstag från seriösa arbetsgivare inte ska leda till att arbetskraftsinvandrare utvisas.

 

- Migrationsöverdomstolen ger ny vägledning i tre olika frågor: det gäller betydelsen av mindre avvikelser från försörjningskravet, semestervillkor och anställningserbjudande, säger Fredrik Bergman, chef för stiftelsen Centrum för rättvisa och ombud för Andrei Myslivets i Migrationsöverdomstolen.

- Enligt domstolen ska samtliga villkor bli föremål för en nyanserad helhetsbedömning. Detta innebär att fler arbetskraftsinvandrare än tidigare kommer slippa utvisning på grund av små fel eller misstag som beror på arbetsgivaren.

Jobb som isoleringsmontör
Andrei Myslivets, som ursprungligen kommer från Vitryssland, hade arbetat som isoleringsmontör i Sverige sedan år 2012 när han år 2015 ansökte om fortsatt arbetstillstånd i Sverige. Han fick dock nej av Migrationsverket för sig själv och sin hustru.

Migrationsverket hänvisade i sitt beslut till tre frågor:

  • att hans lön under tre månader hade understigit det så kallade försörjningskravet på 13 000 kronor
  • att det av hans lönespecifikationer inte gick att utläsa att han hade haft semester år 2012
  • att hans månadslön - även om den var kollektivavtalsenlig - under vissa månader hade understigit den lön som arbetsgivaren hade angett i de anställningserbjudanden som låg till grund för arbetstillstånden.

Fallet med pizzabagaren
Andrei Myslivets överklagade till Migrationsdomstolen i Malmö som dock gick på Migrationsverkets linje.

Han överklagade till Migrationsöverdomstolen som nu hänvisar till sin tidigare dom med pizzabagaren Danyar Mohammed - där frågan om arbetskraftsinvandrare har haft kollektivavtalsenliga villkor inte kan bedömas månad för månad utan ska avgöras genom en helhetsbedömning.

- Precis som i fallet med Danyar Mohammed klargör Migrationsöverdomstolen den viktiga principen att mindre misstag från seriösa arbetsgivare inte ska leda till att arbetskraftsinvandrare utvisas. Det här är en bra dom som ytterligare stärker arbetskraftsinvandrares rättssäkerhet i Sverige, säger Fredrik Bergman.

Undantag möjliga
Överdomstolen slår fast att ett liknande synsätt ska gälla även vid bedömningen av om lönen har motsvarat det så kallade försörjningskravet och vid bedömningen av semesterförmåner. 

Överdomstolen understryker att särskild försiktighet i och för sig ska gälla när det gäller avvikelser från försörjningskravet men att man måste kunna göra undantag från huvudregeln om en persons månadslön någon eller några gånger har understigit 13 000 kronor. 

Eftersom det i Andrei Myslivets fall rörde sig om endast tre månader under fyra år - och eftersom han har kunnat lämna förklaringar till att lönen har varit låg under dessa månader - anser överdomstolen att försörjningskravet vid en helhetsbedömning får anses ha varit uppfyllt.

Godtagbara förklaringar
När det gäller frågan om semester konstaterar överdomstolen att den bild som lönespecifikationerna ger handlar om ett administrativt misstag från arbetsgivarens sida och därför inte kan läggas till grund för ett beslut om utvisning. 

När det slutligen gäller skillnaden mellan lönen i anställningserbjudandet och den lön som Andrei Myslivets fick utbetald så slår överdomstolen fast att varje skillnad i det avseendet inte heller kan läggas till grund för avslag.

Om det finns godtagbara förklaringar till skillnaden och lönen fortfarande är kollektivavtalsenlig ska tillstånd ändå beviljas. 

Byggde på uppskattning
Skälet till att Andrei Myslivets inte hade haft exakt den månadslön som arbetsgivaren hade uppgett i anställningserbjudandet var att han hade rörligt lön som varierade beroende på hur mycket han arbetade varje månad.

Månadslönen i anställningserbjudandet hade därför byggt på en uppskattning. 

Stark anknytning
Migrationsöverdomstolens slutsats blev alltså att Andrei Myslivets och hans hustru får stanna i Sverige. Överdomstolen skriver i sin dom:

"Sammanfattningsvis anser Migrationsöverdomstolen, vid en bakåtsyftande helhetsbedömning, att såväl försörjningskravet i 6 kap. 2 § första stycket 1 utlänningslagen som de grundläggande anställningsvillkoren i 6 kap. 2 § första stycket 2 samma lag varit uppfyllda under de tidigare tillståndsperioderna."

"Några andra skäl mot att bevilja Andrei Myslivets uppehållstillstånd har inte framkommit. Genom sin anställning har han en stark anknytning till den svenska arbetsmarknaden. Förutsättningarna för att bevilja Andrei Myslivets permanent uppehållstillstånd är därför uppfyllda."

Även hans hustru beviljas permanent uppehållstillstånd.

Domen får inte överklagas.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt