Skip to content

Norge inte diskriminerat av Sverige - deras riksbank måste betala skatt här

Att svenska staten beskattar Norges riksbank innebär ingen "godtycklig diskriminering" - trots att den svenska riksbanken är skattebefriad under samma omständigheter. Det slog kammarrätten fast. Högsta förvaltningsdomstolen anser att det inte finns skäl att pröva fallet.

 

Det svenska Skatteverket beslutade sommaren 2011 att avslå en ansökan från Norges Bank - den norska motsvarigheten till Svenska Riksbanken - om återbetalning av drygt 15 miljoner kronor för betald så kallad kupongskatt på utdelning från svenska aktibeolag under åren 2004 till 2009.

Norges bank hävdade att den svenska kupongskattelagens regler innebär en otillåten begränsning av den fria rörligheten för kapital.

"Samma karaktär på bankerna"
Dessutom ansåg banken att "den norska och svenska staten till sin natur är av samma karaktär och bedriver liknande verksamhet och uppfyller liknande funktioner" - någonting som borde innebära att den norska och svenska centralbanken borde anses vara "objektivt jämförbara".

Utdelning från svenskt aktiebolag till Norges Bank borde därför - precis som norsk utdelning till den svenska Riksbanken - inte beskattas.

Skatteverket konstaterade att Norges Bank enligt svensk rätt är "begränsat skattskyldig" i Sverige medan den svenska staten är helt undantagen från skattskyldighet.

Överklagade till domstol
Skatteverket ansåg inte att EU-rätten kräver att Norges Bank måste behandlas på samma sätt som Svenska Riksbanken när det gäller skatter och beslutade därför att avslå Norges banks begäran om återbetalning.

Norges Bank överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Falun - som dock delade Skatteverkets bedömning. Förvaltningsrätten ansåg visserligen att Norges Bank var likvärdig med Svenska Riksbanken "ur verksamhetshänseende" men tog fasta på att Svenska Riksbanken är en del av den svenska staten - vilket inte Norges Bank är.

Förvaltningsrätten konstaterade "att situationen att en utländsk juridisk person beskattas med kupongskatt inte är objektivt lika med att svenska staten är skattebefriad, detta med hänvisning till anledningen till statens skattebefrielse samt att skattereglerna för svenska staten inte avser att undvika dubbelbeskattning eller lindra kedjebeskattning".

Ingen otillåten restriktion
Att påföra Norges Bank kupongskatt ansågs därmed inte "utgöra en otillåten restriktion av den fria rörligheten för kapital".

Förvaltningsrätten gick därför på Skatteverkets linje.

Norges bank överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som konstaterade att de båda riksbankerna "verkar under liknande förutsättningar såväl organisatoriskt som sett till funktion och syfte".

Ingen godtycklig diskriminering
Anledningen bakom skattebefrielsen för svenska staten är dock att beskattning av staten inte tillför några medel till det allmänna men det finns också administrativa skäl.

Att beskatta Norges Bank innebär därför inte någon "godtycklig diskriminering eller en förtäckt begränsning av den fria rörligheten för kapital".

Norges Banks överklagande avslogs därför även av kammarrätten.

Norges Banks överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen - som nu har beslutat att inte meddela prövningstillstånd.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt