Skip to content

Kameror med bildanalys i "gränsnära områden" ska bekämpa internationell kriminalitet

Polismyndigheten vill kameraövervaka Sveriges "gränsnära områden". Till höger en bild från rapporten om förekomsten av viss brottslighet utifrån geografiskt område. Foto: Ulf Palm/TT och Polismyndigheten

Polismyndigheten vill få bättre tekniska möjlig-heter för att kunna kontrollera Sveriges "gränsnära områden" - bland annat kameror med automati-serad bildanalys som ska skydda landet från internationell brottsliget. Det framgår av en ny utredning. 

 

- Den här typen av kontroller syftar till att inte behöva ha återinförd gränskontroll och alltså återupprätta den fria rörligheten men samtidigt också upprätthålla hög allmän ordning och inre säkerhet, säger kommissarie Patrik Engström, chef för Gränskontrollsektionen vid Polismyndighetens Nationella operativa avdelning.

Gränsöverskridande brott
Polismyndighetens utredning har skett på uppdrag av regeringen och Polismyndigheten anser nu att det är viktigt att kunna genomföra effektivare kontroller av personer och fordon i "gränsnära områden".

Polismyndigheten skriver i rapporten:

"Baserat på underrättelsearbete har Polismyndigheten kännedom om vilka gränspassager och andra passager, exempelvis knutpunkter i vägnätet, som vid en given tidpunkt är av stor strategisk betydelse i arbetet mot organiserad gränsöverskridande brottslighet."

"Det är vid dessa passagerarflöden irreguljär migration, illegala varor, kriminella aktörer, brottsoffer och stöldgods enklast kan upptäckas."

Stickprovskontroller
Utredningen redovisar bland annat vilka tekniska möjligheter och ekonomiska förutsättningar som behövs för att effektivisera kontrollerna.

Polismyndigheten pekar på behovet av kameraöveravkning och de moderna metoder för automatiserad analys som finns idag - till exempel att läsa av registreringsnummer och identifiera allt från specifika ljud till livlösa kroppar.

Polismyndigheten skriver:

"Vad gäller gränskontrollverksamhet kan kameror med tillhörande videoanalys utgöra ett viktigt verktyg för att effektivisera arbetet mot gränsöverskridande brottslighet... Systemet kan t.ex. användas till att upptäcka mönster eller larma när kända människosmugglare anländer, såväl vid inresa som vid vistelse och utresa."

Systematiska kontroller
Polismyndigheten ser också ett behov av att genomföra "systematiska kontroller" och stickprovskontroller av personer och fordon och understryker att kontrollerna måste bygga på polisiär information och erfarenhet. 

Enligt myndigheten kan detta omfatta kontroller i områden som ligger i nära anslutning till land-, sjö- och luftgräns vid såväl inresa som utresa. 

Behöver bättre stöd
För att kunna göra kontrollerna på ett effektivt och rättssäkert sätt måste det finnas både tekniskt stöd och gediget informationsunderlag för så kallad profilering:

"För att profilera personer och fordon som ska väljas ut för kontroll bör polisen därför ges möjlighet att använda passagerarinformation på Schengenintern trafik."

"En övergripande ansats bör alltså vara att titta på möjligheten att i större utsträckning knyta insamling, slagning i uppgiftssamlingar, profilering och lagring av bildmaterial och andra personuppgifter för kontroller i gränsnära om-råden till en tydligt avgränsad organisatorisk enhet inom Polismyndigheten."

 

Läs hela utredningen från Polismyndigheten här.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

 

 


  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt