Skip to content

HD: Ingen hovrättsprövning för våldtäktsdömd - advokaten missade överklagandet

Foto: DJ

Trots att det var den offentliga försvararens fel att våldtäktsdomen från tingsrätten inte över-klagades i tid så blir det ingen prövning av fallet i hovrätten. Det beslutar Högsta domstolen som hänvisar till en praxis som är etablerad sedan långt tid.

 

En man i 25-årsåldern dömdes av Uppsala tingsrätt - mot sitt nekande - till två års fängelse för våldtäkt mot barn efter att ha haft sex med en 14-årig flicka.

Mannen hävdar själv att han trodde att flickan var nästan 16 år gammal.

Återställande av försutten tid
Mannen ville överklaga domen men på grund av ett misstag från hans advokat kom överklagandet in för sent.

Advokaten vände sig därför till Svea hovrätt och ansökte om "återställande av försutten tid".

Advokaten förklarade där att hans klient kort efter den fällande domen hade gett honom i uppdrag att överklaga.

Kan enbart tillskrivas advokaten
Tanken var att tre vittnen som inte hörts vid tingsrätten skulle kontaktas och det gjorde advokaten också. Han upptäckte först senare att han hade tagit fel på sista dag för överklagande och att tiden så hade gått ut – ett misstag som enligt advokaten "enbart kan tillskrivas honom".

Advokaten tillade att han hade haft en mycket stressad privat situation med en tonårsdotter som "mår dåligt och kräver mycket uppmärksamhet".

Utanför klientens kontroll
Att överklagandetiden försuttits hade dock legat utanför klientens kontroll och han borde anses ha haft en giltig ursäkt för att inte ha överklagat i rätt tid, menade advokaten.

Hovrätten ifrågasatte inte försvarets uppgifter men konstaterade att praxis innebär att fel eller försummelse av ombudet som regel inte kan räknas klienten till godo i sådana här situationer. Det hade därför i det aktuella fallet krävts ett laga förfall för advokaten för att bifalla ansökan – och något sådant var inte bevisat.

Ansökan om återställande av försutten tid avslogs därför.

Måste ha laga förfall
Advokaten överklagade till Högsta domstolen som nu instämmer i hovrättens bedömning och avslår försvarets överklagande.

HD konstaterar att man enligt rättegångsbalkens regler har laga förfall vid varje situation där det inte skäligen kan krävas att parten ska närvara eller i övrigt vara verksam i rättegången i fråga. Det kan här till exempel handla om sjukdomsfall eller avbrott i allmänna färdmedel.

När ett ombud drabbas av laga förfall tillgodoräknas detta enligt praxis också parten - när det inte går att ordna fram ett annat ombud i tid.

Tillbaka till 1950-talet
Samtidigt är det en rättsgrundsats att fel och försummelser från ombudet med att överklaga i rätt tid också tillräknas parten – någonting som slogs fast redan på 1950-talet, konstaterar HD.

När det gäller straffrättsliga och liknande förfaranden kan det sägas ligga "mindre nära" till hands att låta en part svara för annans försummelse men Europakonventionens rätt till överklagande ställer inte upp några hinder mot överklagandefrister eller mot att låta en tilltalad få svara för försuttna frister från försvararens sida.

HD betonar vikten av de svenska reglerna om domens rättskraft som vilar på den så kallade orubblighetsprincipen – att ett lagakraftvunnet avgörande ska stå fast.

Riskerar förlora betydelse
Återställande av försutten tid är ett undantag från orubblighetsprincipen, som inte får tillämpas "så att utvecklingen går i en riktning som gör att överklagandefristerna riskerar att förlora sin betydelse", skriver HD.

Praxis i frågan är också etablerad sedan mycket lång tid och har en motsvarighet på förvaltningsprocessrättens område. Det krävs därför mycket starka skäl för att ändra på rättsgrundsatsen och ett ombuds miss med att överklaga ska därför även fortsättningsvis tillskrivas parten.

I mannens fall kan försvararen inte anses ha haft laga förfall för att inte överklaga tingsrättens dom i tid. Mannen kan därför inte heller själv sägas ha haft laga förfall för sin egen underlåtenhet att överklaga i tid och överklagandet avslås därför.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt