Skip to content

"Domstolens deltagande i Stockholm Pride är ett ställningstagande för opartiskhet"

REPLIK - av Stefan Holgersson, lagman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

 

Magnus Åhammar skriver i en debattartikel på Dagens Juridik (2018-05-29) om domstolarnas deltagande i Stockholms Pride.

Det är som Magnus Åhammar skriver riktigt att Förvaltningsrätten i Stockholm tillsammans med flera andra domstolar kommer att delta i Stockholm Pride i augusti.

Domstolarna ska delta i Pridetåget den 4 augusti och ha ett tält på Prideområdet.

För domstolarna är det mycket viktigt att slå vakt om sitt oberoende. Detta gäller naturligtvis även under Stockholm Pride. Jag delar inte uppfattningen att deltagande i Stockholm Pride riskerar att underminera förtroendet för domstolarnas opartiskhet.

Av föreningen Stockholm Prides stadgar framgår att den är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.

Från förvaltningsrättens sida är deltagandet inget aktivt arbete för att stärka eller motverka specifika rättigheter.

Anledningen till att förvaltningsrätten har valt att delta är att det är ett bra tillfälle att möta medborgarna i syfte att förmedla att vi inte tar några ovidkommande hänsyn, varken gentemot parter eller i egenskap av arbetsgivare. Det är, om något, ett ställningstagande för opartiskhet.

Vi vill genom vår medverkan stödja tanken om alla människors lika värde oavsett exempelvis läggning.

Det känns därför naturligt att även förvaltningsrätten är representerad i festivalen. Deltagandet är helt frivilligt för medarbetarna och har glädjande nog fått ett stort gensvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

30 comments

-Och där hoppade den gamla floskeln "allas lika värde" fram igen

Märkligt att även en hög jurist, tydligen inte orkat läsa konventionerna - nog jobbigt det där med källstudier.

-För övrigt, så räcker det naturligtvis inte att citera en förenings stadgar, i ett så har pass principiellt viktigt ärende, så måste man även kräva att beslutsfattaren, undersöker hur föreningen, som nu stödjs, de facto agerar.

-I det här fallet, med Pride, så är det uppenbart (floskelvarning) att "allas lika värde" inte respekteras i verkligheten, då ju Sveriges sannolikt största parti, SD, utesluts.

-Nej, här står domstolarna hårt på sin värdegrynna

Helt otroligt. Hur kan en lagman inte begripa regeringsformen 1 kap. 9 §: "Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet." Den till och med uttryckligen nämner domstolar.
Att Stockholm Pride skulle vara en "partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening" är inget försvar. Den må vara ideell, men den är det i en politisk kontext. Det handlar inte om filateli eller handarbete. Att den är "partipolitiskt ... obunden", innebär inte att den är opolitisk. Att man tar ställning MOT ett parti är lika politiskt som att ta ställning för ett.
När Stefan Holgersson deltar i Pride som representant för Förvaltningsrätten i Stockholm begår han ett grundlagsbrott och borde följaktligen åtalas och dömas för det.
Vill han delta i Pride är han fri att göra det som privatperson, inte som myndighetsutövare.
Det borde också framgå av protesterna att det är skadligt för förtroendet. Holgersson kan inte lagstifta eller bestämma över vilket förtroende jag och andra skall ha för rättsväsendet. Att delta i pride är sista spiken i kistan vad mig anbelangar. Jag har redan förlorat allt förtroende för rättsväsendet på grund av en massa dumheter av identitetspolitisk och vänsterfeministisk karaktär.
Faktum är att jag skäms å rättsväsendets vägnar.

-Helt riktigt

De här galenskaperna strider uppenbarligen mot Regeringsformen, vilket även en lagman på Förvaltningsdomstolen, borde ha vett att begripa.

-Att i ord och handling gynna en politisk organisation, vilket som föregående skribent påpekade, den är, då den tar ställning mot ett riksdagsparti; som aktivt därmed visar ett starkt förakt mot den svenska demokratin - Kan inte annat än ge anledning till att betvivla domstolens opartiskhet.

-Agerandet från företrädare för domstolarna, borde föranleda en granskning i Riksdagen, hurvida domstolarnas riktlinjer bör ses över, och i förlängningen även leda till att de ansvariga beslutsfattarna avskedas.

Detta håller inte.
Att det går under "partipolitiskt och religiöst obundet" betyder inte att det är fritt från politik eller religion. Det är tydligt politiskt ställningstagande att gå i pridetåget och´kravet på domstolars opartiskhets är inte begränsat till just partipolitik, det omfattar alla politiska manifestationer. Även de utanför partiväsendet.

Pride är en kommersiell aktör, en arbetsgivare och en part i en rad olika avtal som i alla dessa egenskaper kan komma att bli parter i rättegångar. Om en enstaka domare går i tåget kan denne jäva ut sig. Det kan man också om det är en personalförening eller fackklubb som går. Men en hel domstol kan inte göra det.
Det är faktiskt hårresande resonerat från domstolarnas sida.

Jag håller med Åhammar. Det var både onödigt och omdömeslöst av Förvaltningsrätten. Onödigt eftersom det är en självklarhet att en domstol står för allas lika värde etc. Omdömeslöst för att Pride har, eller åtminstone uppfattas ha, politiska konnotationer.

Det har historiskt sett varit nödvändigt att människor med olika slags läggnings-, intresse- och yrkesinriktningar har organiserat sig för att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. På så sätt har samhället successivt utvecklats till det bättre. För den som kämpar helt ensam är inte stark på annat sätt att man endast då kan undvika att bli sviken av "någon i en obefintlig grupp".
Yrkesdomare måste dock nogsamt undvika att fraternisera och befrynda sig med andra grupper än den egna yrkeskåren. Jävsrisker finns av många olika slag, fick jag lära mig redan i min första juridikkurs. Objektiviteten och trovärdigheten kan lätt bli ifrågasatt och sådant bör undvikas.
Jag anser att särskilt domare måste beakta detta, inte bara i sitt värv utan likaväl på sin fritid.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/soldat-vagrade-prideparad-fa...
Soldat vägrade Prideparad – får rätt

Bör inte försvarsmakten avhålla sig från att deltaga i sådana här spektakel?

Opartiskheten är en viktig del av domarens yrkesutövning.
Om människors förtroende för denna opartiskhet är naggad i kanten, kan jag inte förstå hur den ska kunna återställas genom att domstolen deltar i politiska manifestationer.
Det finns bara ett sätt för domstolarna att vinna tilltro till sin opartiskhet: att lägga ner omsorg på motiveringarna för sina domslut.
Se min artikel http://www.dagensjuridik.se/2018/05/kritik-mot-domskal-traffar-rattssyst...

Pinsamt uttalande av Stefan. Det här är ett dåligt PR-jippo i klass med EA Games.

Men människors värde inkluderar väl också barns säkerhet?

Accepterar vi därför, att på ett eller flera flak har under pridetåg upprepat placerats stora gallerburar med varsin halvnaken kvinna i, kombinerade med män som iförda masker och korslagda armar utanför burarna har varsin piska hängandes utmed sidan?

Själv tvingades jag tillsammans med flera andra personer bevittna den lilla pojke som inför åsynen förskräckt utropade;

"Mamma! Varför sitter hon i buren?"

Är det människovärde? Eller budskap om jämställdhet? Och är det vad DU vill lära DINA barn?

Vi är allt fler homo- och bisexuella personer som känner oss överkörda av, som vi uppfattar det, att vi utnyttjas som varumärken för allt fler sådana intressen som inte nödvändigtvis rör HBTQI.

*

Den lille gossen har uppbarligen inte hängt med i undervisningen i förskolan.

C Andersson Personal på förskolor som ägnar sig åt den sortens "undervisning" eller som uppmuntrar till lagbrott bör både polisanmälas och lagföras - och, för att uttrycka det på mer lättförståelig svenska; Rör inte våra barn!

Vilken sorts undervisning av dina barn ägnar du dig åt?

Är det någon som har synpunkter på den länkade artikeln. Det är publicerad på public service.

Prideansvarig polisanmäler misstänkt hatbrott
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/prideansvarig-polisanmaler-ha...

Vad för synpunkt efterfrågas? Genom SFS 2002:800 är det olagligt att hetsa mot grupper utav personer p.g.a. dess sexuella läggningar. Den som läser individens inlägg kan knappast tolka det som annat än att ett troligt lagbrott begåtts. Jag anser att om man ser ett misstänkt brott begås så bör man anmäla det. Om man ogillar lagen är det bättre att arbeta för att den ändras eller avskaffas snarare än att se mellan fingrarna och låta personer som bryter mot den komma undan utan ansvar.

I artikeln inklusive rubrik, ingress och bildtext förekommer ordet hat inte mindre än nio gånger. Som enskilda ord eller i sammansättningar. Det är inte brottsligt att hata! Dessa upprepningar får mig att ifrågasätta artikeln i sin helhet.

På ett ställe i artikeln nämns hot. Vad det skulle vara för hot framgår inte. Inte heller mot vem eller vilka dessa ospecificerade hot skulle vara riktade.

När det gäller de påstådda kränkningarna är det lagens mening som gäller. Inte vad den som känner sig förfördelad själv tycker.

Hets mot folkgrupp är inget brott i sig. Det gäller att ha lite bättre på fötterna om man ska göra polisanmälan.

Varför fick inte den anklagade komma till tals i artikeln? Kan någon på SVT Blekinge svara på den frågan?

Ja, jag har synpunkter på den länkande artikeln.
Författaren, Michelle Hallberg, skriver": "Bland annat jämför han homosexuella med pedofiler." Det är fräckt att skriva så utan att tala om vad jämförelsen går ut på. Att jämföra olika företeelser kan väl i och för sig inte vara brottsligt. Man har t.ex. jämfört homosexuellas hjärnor med heterosexuellas och funnit vissa skillnader i (vad jag minns) hypotalamus. Skulle en sådan jämförelse vara ett hatbrott? Om man på motsvarande sätt jämförde homosexuellas hjärnor med pedofilers, skulle det vara ett hatbrott? Mot vilka? Mot de homosexuella eller mot pedofilerna?

Jag anser att det rör sig om att journalisten tyvärr använt ett fel uttryck. Jag anser att hon borde skriva "jämställer" snarare än "jämför", då jag vet vem ärendet rör och således sett hur han brukar uttrycka sig. Jag vägrar dock till skillnad från många på nätet lämna ut dennes identitet eftersom han ej dömts än. Om det går till domstol och han döms kan ju alla ta del av förundersökningsprotokollet och skaffa sig sin egna bedömning utav frågan.

Även om hon hade skrivit "jämställer" i stället för "jämför", så hade en precisering behövts. De homosexuella och pedofilerna är ju jämställda i vissa avseenden. Säger man att båda är sexuella minoriteter, så kan det inte vara ett brott. Säger man att det måste vara ett hårt öde att tillhöra en av dessa grupper så kan det inte heller vara ett brott. Etc. Journalisten borde ha skrivit ut i klartext vad den åtalade hade sagt.

Förstår din invändning men problemet är att publicerar man exakt hur den misstänkte uttryckt sig så kan man snabbt identifiera honom genom en exakt citatssökning på Google. Journalister har det pressetiska regelverket att förhålla sig till och då personen i fråga ej är en offentlig person så påbjuder regelverket att det skall väldigt mycket till för att man skall kunna försvara att man möjliggör identifiering utav mannen med sin artikel. Man får helt enkelt ha is i magen och låta ärendet ha sin laga gång.

Oj vad mycket journalisterna tydligen måste ta hänsyn till -- att de till och med kan bli ansvariga för information som andra lägger ut på nätet.

Ja, om du vill utbilda dig själv i frågan kan du börja med t.ex. https://po.se/

Förövrigt är det skillnad på att bli ansvariga för information som andra lägger ut på nätet och att bli ansvarig för vidarebefordrandet av information andra lägger ut på nätet.

Förövrigt, har du möjligtvis varit medlem i KLP, Klassiskt Liberala Partiet? Ditt namn påminner mig om en herre jag kände därifrån men Anders Lundberg är väl rätt vanligt så, men tänkte bara kolla för det vore roligt om så var fallet!

Trevlig dag på dig!

Nej, jag är för gammal (82 år) för att skaffa mig en ny utbildning.

Troligtvis räcker det som Michelle Hallberg redan har skrivit för att någon ska kunna hacka sig fram till namnet på den åtalade. Det vore egendomligt om hon i så fall skulle bli ansvarig för att ha vidarebefordrat uppgiften.

Nej, jag har varit politiskt aktiv under delar av mitt liv, men inte i KLP. Andersar Lundberg vimlar det som sagt av.

Tack, detsamma!

Kommer domstolarna att kommendera personal att deltaga i tåget eller att stå i domstolarnas tält? Vilken verksamhet kommer att bedrivas i tältet? Blir det negativa konsekvenser för personal som ej vill delta i evenemanget?

Det går ju att konstruera ett enkelt test för att kontrollera neutraliteten. Kommer domstolen att närvara vid andra politiska manifestationer anordnade av diverse grupper i samhället? Kanske borde man demonstrera sin opartiskhet vid Nordiska motståndsrörelsens kommande evenemang för att signalera att även nazister möts som tabula rasa vid en konfrontation med rättssamhället.

Jag skrev ett inlägg i förrgår som tydligen försvann. Det pågår Pride-spektakel här i stan. I begynnelsen var det en dag. Nu är det en hel vecka. Inte ens vilodagen är helgad. Stadens busschaufförer tvingas köra sina turer med bussarna utspökade med randiga flaggor. Därtill tvingade av kommunen, länstrafiken, facket och arbetsgivaren som är ett av de största bussbolagen här i landet. För några år sedan hotade busschaufförerna med stridsåtgärder men är numera kvästa.

Jag var ute på stan i förrgår och konstaterade att det fanns sex svenska flaggor utanför tingsrätten och en flagga på taknocken. Vid kungastatyn mitt på torget fanns det två randiga flaggor. Jag är inte helt säker på att kungens skulle uppskattat detta om han hade varit vid sina sinnes fulla bruk. Det är sentida kungar som ska ha haft avvikande beteende. Minst en. Ytterligare två randiga flaggor var hissade i tillfälliga stänger vid fontänen kallad fisken.

I går var jag också nödsakad att passera torget. De randiga flaggorna fanns kvar. Utanför tingsrätten var fyra flaggor utbytta till blågula vimplar. Likaså den på taknocken. De två återstående faggorna var utbytta till flaggor med ett vapen och texten Sveriges Domstolar. Jag funderar på om det kan vara tänkt som en markering.

I dag ska jag åka till Kalmar.

Jag är just hemkommen från Kalmar. Hett som i helvetet annars var det trevligt. Vi var på Giraffen och åt och sedan behövde jag gå på dass. Där låg en bunt med lappar med texten: "Läs sanningen på Sverigs viktiga sajt! www.samnytt.se" Det måste vara en skitsida som annonserar på sådana ställen.

Pride är en vänsterorganisation. Vi minns bl.a. hur de avvisade SD, dvs partiet som representerar 20-25% av Sveriges väljare, partiet som står upp mot Islamisternas hat mot hbtq-människor.

Att Sveriges domstolar anser denna politiserade organisation som opolitisk är antingen stor humor eller oroande.

Magnus pekar på olämpligheten i domstolens avsedda handlande, nu antagligen något förvånad över att han inte är helt skyddad från domstolens, som utgångspunkt, omöjlighet att peka på olämpligheten i hans återkommande inlägg här, som inte sällan angränsar till politik förklädd till ”analyser”.

Kan domstolarna medverka i Almedalen trots att Region Gotland motverkat deltagande från NMR. Var går gränsen?

Det är uppenbart att artikelförfattaren stödjer SD men då borde han kunna stå för det.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.