Skip to content

Allmänna ombudet får upp fall i HFD - inleds ny sjukperiod efter 90 dagar utan sjukpenning?

Foto: Claudio Bresciani/TT

Lagen kan inte tolkas på annat sätt än att en ny sjukperiod inleds om en person inte har fått sjuk-penning på 90 dagar. Lagstiftarens eventuella "intention" ska därför inte vägas in. Det slog kammarrätten fast och gick på de sjukskrivnas linje. Högsta förvaltningsdomstolen beslutar nu att pröva ett av fallen.

 

Allmänna ombudet för socialförsäkringen valde våren 2016 att pröva två sjukpenningsmål i domstol.

En man och en kvinna hade i båda fallen haft nedsatt arbetsförmåga under en sammanhängande tidsperiod på över ett år. Det allmänna ombudet menade därför att deras arbetsförmåga skulle prövas mot hela arbetsmarknaden, enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken.

Mindre fysiskt krävande
Mannen och kvinnan hade tidigare arbetat som vårdbiträden och det var därför tänkbart att de kunde klara av ett arbete som var mindre fysiskt krävande. En sådan prövning mot hela arbetsmarknaden kunde dock innebära att sjukpenningen skulle dras in.

Mannen och kvinnan protesterade och hävdade att de under sina respektive perioder av nedsatt arbetsförmåga hade haft indragen sjukpenning i över 90 dagar. Därför skulle deras sjukperiod enligt socialförsäkringsbalken inte räknas som en sammanhängande tidsperiod.

I sådana fall understeg deras sjukperiod ett år - och således skulle deras arbetsförmåga inte behöva prövas mot hela arbetsmarknaden.

Mot lagstiftarens intentioner
Allmänna ombudet ansåg dock att en sådan tolkning gick emot "lagstiftarens intention" om en mer aktiv sjukskrivningsprocess. Skälet till att deras sjukpenning hade varit indragen var inte att de varit fullt friska under denna tidperiod utan för att så sker automatiskt efter 180 dagar om personen kan prövas mot hela arbetsmarknaden.

Fallet prövades av Förvaltningsrätten i Umeå som alltså skulle ta ställning till om bestämmelserna i socialförsäkringsbalken skulle tolkas endast efter sin ordalydelse eller om även lagstiftarens intention skulle vägas in i bedömningen.

Förvaltningsrätten kom fram till att lagens ordalydelse var så tydlig att det inte fanns någon möjlighet till en annan tolkning än att en ny sjukperiod inleds om en person inte erhållit någon sjukpenning på 90 dagar. Allmänna ombudet förlorade därför i förvaltningsrätten.

HFD prövar frågan
Avgörandet överklagades till Kammarrätten i Sundsvall som delade förvaltningsrättens bedömning.

En ledamot - en kammarrättsassessor - var dock skiljaktig och ansåg att socialförsäkringsbalken definierar sjukperioder utifrån nedsatt arbetsförmåga och inte utifrån utbetald sjukpenning.

Allmänna ombudet ansåg att frågan borde prövas i högsta instans och överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen. HFD har nu beslutat att meddela prövningstillstånd i ett av målen. Den fråga som ska besvaras är ”vad som avses med begreppet sjukperiod i 27 kap. 26 § socialförsäkringsbalken”.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 

 


  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

1 kommentar

Jag finner det oansvarigt att myndigheter inte tidigare satt sig in i den fråga som ska besvaras:
- ”vad som avses med begreppet sjukperiod i 27 kap. 26 § socialförsäkringsbalken”. Eftersom väldigt många människor är beroende av dess tolkning och därmed dess användning, idag har sjukförsäkringen blivit ett obegripligt lotteri baserat på vilken läkare och handläggare sjuka får.

Var det andemeningen när sjukförsäkringen utformades för att från politiskt håll kunna tumma på reglerna för defensiv eller offensiv handläggning. Lagar ska vara tydliga så här har rättssamhället misslyckats och hur många liv det kostat av självmord får vi aldrig veta eftersom ingen ansvarig myndighet vill ha dessa siffror serverade i knät. Självmord ökar fortfarande i Sverige och överstiger antalet dödade i trafiken som fick sin Noll Vision.

Det verkar rimligt att anta att handläggningen av sjuka inte alls har kvalitetssäkrats som så mycket annat inom industrin så varför kan inte folket kräva ISO 9000 standardisering av myndigheter?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.