Skip to content

Advokatbyrå ska betala 75 miljoner till klient för vårdslös rådgivning - trots "snabbt" uppdrag

Det spelar ingen roll att advokaten har haft kort tid på sig och att arvodet har varit förhållandevis lågt för den skatterådgivning som byrån lämnade till klienten. Det slår hovrätten fast och dömer därmed en advokatbyrå att betala 75 miljoner kronor i skadestånd till en klient som tvingats betala skattetillägg efter vårdslös rådgivning. 

 

HSB anlitade i april 2006 en advokatbyrå för skatterådgivning när det gällde en transaktion som hade genomförts av HSB:s fastighetsbolag.

HSB hade i samband med affären tillämpat en ny typ av "paketering" av fastigheter som gav dem skattefördelar.

Skatterättsnämnden
I mars 2006 - alltså en månad före transaktionen - kom Skatterättsnämnden med ett avgörande i det så kallade Cypernmålet - ett beslut som innebar ett negativt förhandsbesked när det gällde en transaktion med liknande upplägg.

Dessförinnan hade HSB:s revisorer lämnat synpunkter på att transaktionerna inte hade redovisats öppet. HSB anlitade därför en advokat för att undersöka vad Skatterättsnämndens besked kunde få för konsekvenser för HSB.

I ett utlåtande till HSB skrev advokaten om risken för att HSB skulle påföras skattetillägg –att han bedömde denna som "liten". Han hjälpte också bolaget med att upprätta en komplettering till 2005 års deklaration som skickades in till Skatteverket.

SKV:s utredningsskyldighet
I sitt utlåtande angav att advokaten att grund för skattetillägg i och för sig förelåg eftersom oriktig uppgift kunde anses ha lämnats men advokaten ansåg att Skatteverkets så kallade utredningsskyldighet hade inträtt och att fastighetsbolagen inte behövde lämna mer uppgifter för att undanröja risken för skattetillägg.

Uppfattningen bekräftades också av bolagets revisorer - en uppfattning som senare visade sig vara felaktigt.

I september 2013 beslutade Kammarrätten i Stockholm att fastighetsbolagen skulle påföras skatt med drygt 163 miljoner kronor och skattetillägg med drygt 65 miljoner kronor.

Stämde advokatbyrån
HSB stämde då advokatbyrån vid Malmö tingsrätt och begärde att byrån skulle betala 75 miljoner kronor.

HSB hävdade att advokaten hade haft i uppdrag att lämna råd i det uttalade syftet att "så långt möjligt undvika risken för skattetillägg".

Advokatens uppfattning att risken för skattetillägg varit liten hade, enligt HSB, varit felaktig och saknat stöd i gällande rätt. Han hade därmed agerat vårdslöst.

Frivillig rättelse
Dessutom hade han felaktigt bedömt att de skrivelser som hade getts in till Skatteverket hade varit tillräckliga för att fastighetsbolagen skulle anses ha lämnat en frivillig rättelse.

Advokatbyrån, å sin sida, menade att fastighetsbolagen inte hade gjort klart för advokaten att det var viktigare att undvika skattetillägg än att slippa bli beskattat för hela vinsten av fastighetsöverlåtelsen. Advokaten gjorde gällande att hans rådgivning inte hade varit felaktig utan att fastighetsbolagen - trots riskerna - hade velat "gå under radarn" för att försöka undvika beskattning.

Ska tillämpas generöst
Tingsrätten underströk särskilt att det i lagförarbeten anges att bestämmelsen om frivillig rättelse "bör kunna tillämpas generöst" och ansåg att advokaten – med hänsyn till att uppdraget hade avsett en kort tid och att han gjort vissa reservationer – gett en uppfattning av rättsläget som hade varit väl förenlig med tillgängliga rättskällor.

Enligt tingsrättens uppfattning hade HSB lämnat så utförlig information att uppgifterna, trots att vissa utredningsåtgärder kunde behövas från Skatteverkets sida, "mycket väl kunde anses utgöra en frivillig rättelse".

Tingsrätten ansåg därför att advokaten inte hade varit vårdslös och gick därför på advokatbyråns linje.

Nådde "ganska långt"
HSB överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge som nu river nu upp tingsrättens dom och slår fast att advokatbyrån ska betala 75 miljoner kronor till fastighetsbolagen.

Hovrätten instämmer i och för sig i tingsrättens uppfattning att skrivelserna till SKV "nådde ganska långt men inte ända fram" till vad myndigheten behövde veta om transaktionerna för att fatta ett riktigt beslut.

Till skillnad från tingsrätten lägger dock hovrätten större vikt vid "kompletteringarnas utformning". Dessa är nämligen utformade just som kompletteringar och inte som rättelser. Enligt hovrätten finns det i själva verket ingenting i dem som tyder på att HSB skulle mena att det tidigare beskattningsbeslutet skulle kunna vara felaktigt.

Måste vara en rättelse
De förarbetsuttalanden om en "generös tillämpning" som tingsrätten hänvisat till förutsätter enligt hovrätten att inlagan verkligen kan uppfattas som en frivillig rättelse.

I en situation där skattetillägg till "mycket höga belopp" kunnat bli aktuella spelar det enligt hovrätten inte heller någon roll att advokaten har haft kort tid på sig att utföra sitt uppdrag eller att kostnaden för hans arbete inte var särskilt hög.

Tveksamheter
Genom att inte informera HSB och fastighetsbolagen om att det var tveksamt om kompletteringarna verkligen var tillräckliga för att kunna betraktas som rättelser har advokaten varit vårdslös på sådant sätt som krävs för skadeståndsskyldighet.

Advokatbyrån ska därför ersätta fastighetsbolagen för de skador som skattetilläggen har medfört - 75 miljoner kronor totalt.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

Detta är ju fantastiskt! Nu börjar det snart bli TVÅ händer fulla med rättsfall sedan sjuttio år där klient fått rätt mot sin f d advokat.
Men man skall inte ropa hej innan sista hindret är forcerat. På HD chefar ju en tidigare advokatordförande! Han såg nyligen till att ett hovrättsfall, där en bostadsrättsförening fick bifall till skadestånd för ett ifrågasatt advokatarbete, nu behandlas av HD. Den före detta HSB-advokaten får kanske prövningstillstånd även han.
Typiskt förresten att de lyckosamma klienterna utgörs av samhällsbärande institutioner och stora bolag, plus en tysk!
Lika typiskt är att tingsrätten som vanligt slår vakt om även dem som statsauktoriserats för att CIVILT arbeta inom rättsväsendet. Detta omnämns förstås inte i den nya boken "Domardansen" som lär dansas än idag, men beror nog på författarnas yrkestillhörighet.

Jag slås av samma tanke som Bertil Burström som ju även han har egna dystra erfarenheter av det sk rättsväsendet, som ibland brister å det förskräckligaste - dock i 99,99 procent av fallen helt utan konsekvenser för de jurister, advokater och domare som orsakade skadan. Vem dömer domarna? Vem dömer advokaterna? Regeringen är snabb att lägga fram lagförslag om att envar har rätt att välja kön, men det är ljusår bort att se över rättssäkerheten i "våra" domstolar.

Inte är det advokaterna som ORSAKAR skadan, det har klienten själv gjort redan när de kommer till advokaten och ber om hjälp att rädda sig undan situationen. Ursprunget till skattetillägget för HSB var att de själva hade hittat på en specialkonstruktion (troligen för att undvika skatt). Det kan ingen advokat i efterhand förändra.

Nej tack Skuggan, bättre kan du - eller är du bara en skugga av ditt forna jag?
Din analys är verkligen enögd!
Tvärtemot händer det att advokaten A presterar ett illa formulerat avtal, som gör att klienten lider skada om en motpart bryter mot avtalet. Advokaten B låter sig påverkas av motparten och missköter efterföljande rättsprocess. Klienten anlitar advokaten C , som i lönndom samarbetar med advokat B och därför åsamkar klienten ytterligare skada. O.s.v..... Exemplen att klienten är oskyldig är otaliga.
Däremot finns bara en handfull exempel i Sverige på att advokater fått skadeståndssanktionerad kritik av de i dessa sammanhang partiska domstolarna. Under samma tidsperiod i Danmark har ett halvt tusen misskötta klienter kompenserats genom danska domstolar, som visar sig vara objektiva i alla sammanhang.

Skrämmande om din statistik stämmer. Har Du nån länk. Är ju lika illa som med resningarna. :)

Denna statistik är långt värre. Ingen anonym eller namngiven har med någon trovärdighet kunnat vederlägga mina resultat även om många försökt.
Statistiken är så sned att det blir ett diagram med bara "en stapel". Antalet stämningsansökningar under sjuttio år har jag funnit vara minst 700 stycken. Hur många av dessa som utfallit till ex-klienternas fördel blir bara en tunn linje på x-axeln. (4 st!)
Titta in på min hemsida www.bertilsuppslag.eu och klicka på Debattartiklar. Men läs först min Ansökan 2017-12-19 till Högsta Förvaltningsdomstolen (8 sid). Den avvisades som förväntat men utgör en logisk översikt.
För mera detaljer kolla mitt Klagomål till Förvaltningsrätten 2017-06-26; särskilt sid 39-40.

Nog är det som @Skuggan säger, att orsakssambandet har tappat det mesta av sin forna betydelse i målen om skadestånd för ren förmögenhetsskada. Den som läser skadeståndsrättslig doktrin från 1950-talet (Karlgren är ett bra exempel) slås omedelbart av detta. Idag tycks orsakssambandet ha blivit ett instrument för att i undantagsfall (NJA 2014 s. 272 och "landskronabranden") åstadkomma en av annan orsak önskvärd utgång. Förutsebarheten blir lidande och ansvarsförsäkringspremierna blir dyrare. Och man gör klokt i att begränsa det exorbitanta rådgivaransvaret genom en verksam ansvarsbegränsning kopplad till arvodessumman. Men hur garderar man sig som advokat mot exorbitanta skadeståndsanspråk från andra än klienter? - Även denna avgränsning av skadeståndsansvaret (till egna klienters anspråk) tycks vara på väg att bli avskaffad.

Problemet är att det är väldigt få advokater som är villiga och vågar stämma en f d eller en annan advokat därför det är nästan inga klienter som får rätt mot sin advokat. Det är f n tre skadeståndsmål som är aktuella mot advokater som har vunnits av klienten och har kommit över tröskeln hos tingsrätten, hovrätten och ett finns nu hos högsta domstolen. Det blir intressant att se hur domstolarna prioriterar advokaternas klientslojalitet.

Det är klienten som är huvudman och har sista ordet om huruvida stämningsansökan skall inlämnas eller ej. Enligt min och andras erfarenheter vill alla advokater tjäna stora pengar och uppmuntrar därför klienten extra mycket om denne har en uthållig rättsskyddsförsäkring. Advokaterna och deras samfund känner naturligtvis till rättsläget att möjligheten för en klient att få bifall i svensk domstol är i princip obefintlig. Men detta har mig veterligt ingen advokat lämnat upplysning om.
Advokatens främsta lojalitet riktas till Advokatsamfundet och kollegorna. Detta följer av de stadgar advokaten vid inträdet iklätt sig att följa.
Sätts lojaliteten till klienten respektive en advokatkollega på prov så visar kundernas bistra erfarenheter vad som gäller i praktiken.

Grunden till det hela är väl att advokaten (mot bättre vetande?) åtog sig ett uppdrag utan att ha tillräcklig tid att utföra det på ett bra sätt.
Ingen seriös och förnuftigt konsult åtar sig sådana uppdrag.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.