Skip to content

Testamentstagare vill ta över faderskapsmål mot registrerad dotter - HD prövar fallet

Mannen ville att domstolen skulle slå fast att han inte var pappa till en kvinna som var registrerad som hans dotter. Mannen dog dock innan saken var slutligt avgjord. Frågan uppkom om de personer som var upptagna i hans testamente har rätt att driva faderskapsmålet vidare. Högsta domstolen har nu beslutat att pröva fallet.

 

Den äldre mannen stämde år 2015 den 53-åriga kvinna som var registrerad som hans dotter vid Malmö tingsrätt och begärde att domstolen skulle slå fast att han inte var hennes pappa.

Utifrån resultatet av en rättsgenetisk undersökning kom tingsrätten också fram till "att det kunde hållas för visst" att mannen inte var kvinnans pappa.

Ifrågasatte DNA-provet
Tingsrätten avslog samtidigt en begäran om komplettering från kvinnan som ifrågasatte om mannens DNA-prov verkligen var riktigt.

Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd men Högsta domstolen återförvisade senare målet till tingsrätten för fortsatt handläggning. Det hade nämligen visat sig att mannen hade dött i slutet av december 2015 och han kunde därför inte längre vara part när tingsrätten meddelade dom.

Fyra testamentstagare efter mannen begärde då att få träda in i faderskapsmålet i mannens ställe - samtliga upptagna i mannens testamente: hans syster, systerdotter, systerdotterdotter och en man.

Ensam dödsbodelägare
Frågan blev alltså då om dessa personer hade rätt att träda i mannens ställe som part och driva faderskapsmålet vidare.

Kvinnan - som var ensam dödsbodelägare och formell bröstarvinge - begärde i första hand att de fyra testamentstagarnas talan skulle avvisas och i andra hand att målet skulle avskrivas.

Tingsrätten ansåg inledningsvis att en av testamentstagarna, mannens syster, hade rätt att träda in som part i egenskap av närmast arvtagare efter den registrerade dottern enligt den så kallade legala arvsordningen.

Universella testamentstagare
Tingsrätten pekade också på att ett testamenten kan bli beroende av utgången av ett faderskapsmål och att detta kan vara "väl så betydelsefullt" för en så kallad universell testamentstagare (personer som har rätt till en viss andel av arvet genom testamente) som för den som står näst på tur enligt den legala arvsordningen.

Tingsrätten skrev:

"Med beaktande också av detta så framstår det som än mer otillfredsställande med en ordning där en universell testamentstagare - i en sådan situation som är aktuell i det här målet - helt skulle sakna möjlighet att få till stånd ett fullföljande av en process som i annat fall förfaller endast av det skälet att testator avlidit under målets handläggning."

Har rätt att träda in som part
Tingsrätten slog därför fast att även universella testamentstagare får anses stå närmast att ta arv efter "svarandebarnet" på ett sådant sätt att de har rätt att inträda som part i faderskapsmålet. 

Kvinnans yrkanden avslogs därför.

Föräldrabalken
Hon överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge som pekade på den krets av personer som enligt föräldrabalken har rätt att väcka talan om hävande av faderskap istället för den avlidne mannen. Här ingår bara den avlidnes maka och de som jämte eller näst efter barnet är berättigad till arv efter mannen.

Hovrätten skrev:

"Med detta som utgångspunkt bör endast arvingar till M (den nu döde mannen) ha rätt att träda i dennes ställe. Som tingsrätten anför är, efter K (kvinnan), M:s syster S närmaste arvtagare. S bör därmed enligt hovrättens mening ha rätt att träda i M:s ställe. De övriga motparterna, med sin ställning som universella testamentstagare, bör däremot inte ges en sådan rätt." 

HD prövar fallet
Hovrätten slog därför fast att endast mannens syster hade rätt att träda in i rättegången som part och målet återförvisades därför till tingsrätten för fortsatt handläggning under dessa villkor.

Kvinnan överklagade hovrättens beslut till Högsta domstolen som nu har beslutat att meddela prövningstillstånd.

 

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt