Skip to content

Seriebrott kopplas inte ihop - intern rapport visar på stora brister i polisens samordning

Foto: TT

Polisens stora omorganisation skulle leda till bättre samordning mot seriebrott och organiserad brottslighet. En intern tillsynsrapport från riks-polischefens kansli visar dock på stora brister när det gäller just samordningen på detta område.

 

För att kunna koppla ihop enskilda brottssutredningar och utreda dem som seriebrottslighet och organiserad brottslighet ska polisen använda sig av så kallad ärendesamordning och brottssamordning.

Detta var ett av målen med den stora omorganisationen av polisen som genomfördes för tre år sedan. När de 21 länsmyndigheterna slogs ihop till en myndighet med sju regioner förväntades polisen få bättre förutsättningar för just samordning och samarbete. 

En intern tillsynsrapport från polisledningen visar dock att både hanteringen av ärenden och kontrollen av bland annat kriminaltekniska spår och så kallade träffrapporter från både svenska och utländska DNA-register, har stora brister - någonting som också gäller ingripanden mot brottsaktiva personer.

Saknas kontroll över inflödet 
Enligt den genomförda granskningen är grundförutsättningen att polisen ska skapa kontroll över inflödet av ärenden och vara organiserad för att kunna uppmärksamma omständigheter som tyder på att brotten är av seriebrottskaraktär eller om det finns tecken på organiserad brottslighet. 

Men de "funktioner" som ska ägna sig åt detta är varken fullt ut utbyggda eller bemannade. I de fall det överhuvudtaget finns personer på funktionerna används dessa dessutom på olika sätt mellan olika distrikt men även periodvis till helt andra arbetsuppgifter.

Ingen samordning
Kontroller, samordningen och analys sker enligt granskningen sällan tidigt i processen om de genomförs överhuvudtaget.

En polisanmälan kan enligt granskningen passera flera förundersökningsledare utan att det sker någon samordning. Det finns också fall där ärenden till slut redovisas till åklagaren - trots att det finns andra "öppna" misstankar mot samma person.

Rapporten visar också att det polisdistrikt som behöver ta emot ett så kallat samordningsärende ofta upplever det "som en belastning och merarbete". Det uppstår också ofta "diskussioner och meningsskiljaktigheter om vilka åtgärder som behövs i ärendena".

Få vet hur IT-verktyget fungerar
Det IT-verktyg som ska underlätta kontrollen och samordningen används sällan eftersom få vet hur verktyget fungerar.

I granskningen föreslås bland annat att man lägger in en funktion i utredningssystemet som automatiskt signalerar om det finns andra misstankar. 

När det gäller den delen av brottssamordningen som ska hantera nationella och internationella så kallade träffrapporter som kommer in från nationellt forensiskt centrum (NFC) - och som alltså ska användas för att söka samband mellan tillvägagångssätt, iakttagelser och spår - skriver granskningsgruppen att "bristande brottssamordning och brister i de initiala utredningsåtgärderna under flera år har pekats ut som hinder för ett effektivare ärendeflöde".

Saknas personer och kompetens
I vissa fall saknas det förundersökningsledare medan det i andra fall saknas tillgång till forensisk kompetens.

Enligt granskningen har även samarbetet med underrättelsetjänsten succesivt minskat och sker numera endast "i ringa omfattning" samtidigt som viktiga personer inte heller deltar i de regelbundna möten som ska hållas.

Av de intervjuer som har hållits i samband med granskningen framgår också att poliserna själva anser att åklagare i ärenden med häktade personer i större utsträckning bör överta de polisledda förundersökningarna.

Träffrapporter analyseras inte
När det gäller så kallade träffrapporter, såväl nationella som internationella, visar granskningen att dessa ibland inte ens läggs in i ärendena eller enbart läggs in "som en administrativ åtgärd".

Någon notering eller kommentar om bedömningen av träffrapporten görs enligt granskningen sällan. I flera fall saknas registrering av de inkomna träffrapporterna i utredningssystemet. Det saknas även uppgifter om det alls gjorts någon analys av träffrapporten.

Bara Stockhiom har ett team
Ett undantag när det gäller träffrapporterna är enligt granskningen region Stockholm som sedan flera år tillbaka har ett forensiskt analysteam (FA-teamet).

FA-teamet består av personal med kompetens inom forensik och förundersökningsledning som arbetar med att följa det senaste dygnets inkomna anmälningar i form av en så kallad dygnslista.

Utifrån anmälningarna söks samband mellan spår från olika brottsplatser, likheter i tillvägagångssätt och brottstrender som kan tyda på seriebrottslighet eller organiserad brottslighet. 

Oklart vem som har ansvar
Av granskningen framgår också att det råder "en otydlighet i regionerna kring vem som har ansvaret för att registrera, bedöma, analysera och besluta om träffrapportens vidare hanteringen i utredningsprocessen".

Detta får till följd att inkomna träffrapporter ofta vidarebefordras utan att någon åtgärd utförts.

Träffrapporter om personer från vilka spår säkrats på eller i anslutning till brottsplatsen blir i vissa fall inte registrerade som skäligen misstänkta. Motivering till detta saknas i flera fall, enligt rapporten.

Syns inte i misstankeregistret
Det förekommer även öppna ärenden där person registrerats som ”kan misstänkas” trots att det utifrån uppgifterna i träffrapporten funnits skäl för att prova förutsättningarna för "skälig misstanke".

Detta medför bland annat att förutsättningarna för ärendesamordning begränsas då personer som är registrerade som "kan misstänkas" inte synliggörs i misstankeregistret.

Finns varken tid eller resurser
Det har under inspektionen framförts att det är svårt för brottssamordningsfunktionen att "finna såväl operativ avsättningsyta som utredningsresurs för de ärenden som arbetats fram".

En förklaring till detta har uppgetts vara att utredande enheter upplever att de redan har en hög arbetsbelastning och att ytterligare ärenden "känns betungande".

En synpunkt som framförts är otydligheten om vilket mandat brottssamordningen har att själva ta initiativ till att fördela ärenden inom organisationen. 

Jagar inte samma misstänkta
När det gäller hanteringen av brottsaktiva personer konstarera granskningsgruppen också att brottsförebyggande- och ingripandeverksamheten inte håller jämna steg med utredningsverksamheten.

En orsak kan enligt granskningen vara att urvalet av personer görs utifrån olika kriterier vilket gör att man helt enkelt inte har samma misstänkta personer att arbeta mot.

 

Läs hela tillsynsrapporten här.

 

 

 


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

Finns väl inte mycket som fungerar ALLS hos polisen idag?

Det förfallet började - enligt min mening - med tant gunnmo, polisfackets ordförande tillsätts politiskt av vänstern som länspolismästare. Fantastiskt! Nu har VI de VÅRA både som facklig chef och arbetsgivarchef!

tanten fokuserade på polisernas arbetsmiljö och allra främst på deras schemaläggning. Resulterande i att ingen ville jobba helgnätter och att alla jobbade onsdag på dagtid, när det var fullständig polisträngsel på gatorna. 14 bilar ryckte ut på en liten krock i Värtahamnen!

MAN TAPPADE FOKUS HELT på kunden dvs medborgaren och dennes behov.

Så har det fortsatt och ställdes på sin spets med charlatanen eliasson, som hade MÅLET omorganisation, inte medlet omorganisation för att bättre nå målet "serva medborgaren".

Kombinera det med det politiska kravet att dra ner på alla kostnader UTOM idiotiska "miljö-krav", "bistånd" och okontrollerat invällande av bidragssugna utan asylskäl.

DÄRFÖR ser det ut som det gör idag. Därför finns det ingen samordning, eller ens något intresse för att förbättra effektiviteten. Man lever här och nu inom polisen och knappt det.

Blir det bättre med Thornberg? Kanske, han är åtminstone polis om än en av tveksam kvalitet (fråga de som jobbat med honom).

Nu måste det till fokus på att leverera det medborgarna vill ha, trygghet på stan och i hemmet, Börja med att se till att utbildade poliser inte lämnar yrket, det är INTE löner i första rummet utan arbetsglädje! Den tog charlatanen eliasson effektivt död på. Hoppas Thornberg fattar vinken!

När brottsligheten sjunker så kraftigt så blir det naturligtvis svårare att hitta en serie.
Men vad gör det !
Själv är jag mest orolig för alla Poliser som riskerar att bli sysslolösa.

http://lidingosidan.se/debatt/27-arig-aterfallsforbrytare-domd-for-bosta...
I många år har jag ägnat mej åt just återfallsförbrytarna. Det har varit frustrerande att polisen inte velat kommentera den uppenbara metodiken att ägna den största kraften åt att INTE se samband utan kunna lägga ner ärendet. 27-åringen är det senaste exemplet.

Den 42-åring som jag också hänvisar till grep grannarna misstänkt för bostadsinbrott på Skolvägen, Lidingö 24 februari 2015. Samma dag var det ytterligare fyra exakt likadana inbrott i närområdet, med samma brytmärken och samma modus. Trots försäkringar om uppföljning lades de andra brotten ner därför att snabbt åtal prioriterades. Påföljden blev fängelse 2 månader och häktningen hävdes vid rättegången. Brottsligheten har sedan dess fortsatt ! Det finns många tusentals liknande fall.

Det fall som upprör mej och Lidingöborna mest är de 7 ouppklarade kvinnoöverfallen som inträffade hösten 2013 till våren 2014. Då polisen trots 600 tips inte klarade upp brotten började man lägga ner dem och påstod att de inte hörde ihop. Man ljög och förklarade att man "vänt på alla stenar". De förnekade tipset som polisen fått redan efter första överfallet och som pekat ut namngiven gärningsman. Detta tips fick jag först vid årsskiftet, efter sjätte överfallet och gav polisen en i princip färdig utredning där bara förhör med gärningsmannen saknades.

Först då jag gett polisen upplysningar om tid och plats då en polispatrull fått uppgifterna efter första överfallet, medgav man att tipset fanns. Då ville tipsaren som kände sig illa behandlad inte ställa upp ! Metroartikeln från 2014-06-11 ligger fortfarande kvar på internet. Polisen förhörde inte ens den utpekade. Valet mellan att dölja sanningen eller att totalt förlora sin trovärdighet var uppenbarligen lätt !

Jag blev oerhört förvånad över tillsynsrapporten ovan. Jag hoppas verkligen till att den leder till en förändrad metodik. Då först kommer uppklarningen att öka !

Facit beträffande de 7 ouppklarade kvinnoöverfallen på Lidingö är att de upphörde tvärt sedan den utpekade på sin hemort fått psykisk hjälp för sitt kvinnohat. Orsaken till det var att han hatade modern för föräldrarnas skilsmässa och då han mådde illa och sökte upp en närstående på Lidingö så utfördes kvinnoöverfallen. Det var frustrerande att ha lösningen men bli totalt motarbetad av myndigheterna. Jag hindrades från att få ut målsägandeuppgifter för att kunna stödja de drabbade för att begära överprövning. Flera hade målsägandebiträde men de agerade
inte. JO-anmälan och anmälan mot polisen om tjänstefel lades ner. Inte ens Jerzy Sarnecki lyckades få polisen att gå till botten med ärendet.

Hur samordnar man nedlagda brottsutredningar? Överlåter man den uppgiften åt Leif GW Persson?

Detta är nog inte ett problem om några år.
Samtliga riksdagspartier (utom 1) samt Aftonbladet, DN och SVT har ju i flera år sagt att antalet brott går ned i Sverige. Och i den takten så är vi ju nere på 0 snart.

Detta, nästan utopialiknande tillståndet i landet, har ju även bekräftats av experter på området som Malena Ernman, Henrik Schyffert, Magnus Betnér, Özz Nujen m.fl.

Tur i alla fall att vi vita, förvärvsarbetande medelålders män finns. Som kulturetablissemanget ondgör sig över. För då blir ju i alla fall polisen inte sysslolös. Dom kan fortsätta bötfälla oss för fortkörning till och från jobbet. Något som dom ju, till skillnad från annat, är riktigt riktigt duktiga på...

Intressant. Att ni tar bort kommentarer som är kritiska till detta.
Man kan ju tycka att ni borde måna om vår rätt till yttrandefrihet.

Vad hjälper det att koppla ihop seriebrott när ingenting sedan händer i alla fall.

Hur kan t.ex. en sådan här __________ gå lös på gatorna?

Dömd för 30 brott, och utvisad, men är i alla fall här och mördar en man i Malmö.

”Den 36-årige mannen nekar till mord – han hävdar att han inte ens var på Möllan den 28 maj.
Men egentligen hade han inte rätt att vara i landet överhuvudtaget. Den mordmisstänkte mannen har sedan han kom till Sverige 2011 dömts för över 30 brott – många av dem sex- eller våldsrelaterade.
Det finns också två utvisningsbeslut mot mannen. Han fick först avslag på sin asylansökan.
2011 dömdes han också för en rad brott, bland annat ett våldtäktsförsök och sexuellt ofredande. Han utvisades med förbud om att återvända till sig Sverige inom tio år.”

https://www.expressen.se/kvallsposten/37-arig-man-atalas-for-mord-pa-hem...

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.