Skip to content

"Risk att Sveriges rättsliga skydd mot diskriminering bryter mot Europakonventionen"

ANALYS - av Stellan Gärde, legal counsel, Johanna Ingemarsson, jurist Malmö mot diskriminering och Paul Lappalainen, svensk och amerikansk jurist

 

Att ha rätt är inte samma sak som att få rätt. En lag på pappret skyddar inga rättigheter.

Att slippa diskrimineras är en mänsklig rättighet som Sverige åtagit sig att göra effektiv. Effektiv är denna rättighet bara om den som kränkts kan upprätthålla sin rätt i domstol.

Nu manifesteras rätten på flera håll; i diskrimineringslagen, i våra grundlagar, i Europakonventionen och andra internationella konventioner. Men frågan är om denna omfattande viktiga rättsliga reglering är effektiv i Sverige.

Vi menar att reglerna mot diskriminering inte är effektiva. En enskild person har idag normalt inga ekonomiska möjligheter att få en kränkning prövad i domstol.

Detta har - förutom att den enskilde inte får sin rätt - även lett till att det föreligger en brist på praxis i domstol. Det är många gånger oklart vad reglerna konkret innebär, i form av vilket ansvar som föreligger, vilka rättsföljder som diskriminering får i form av till exempel kompensation och kostnader.

Det saknas idag en kritisk massa av enskilda fall för att lagen ska få en tydligt normerande effekt. Detta blir helt fel även av det skälet att lagstiftningen bygger på grundtanken att domstolar genom rättspraxis ska utveckla innebörden av lagens begrepp och skyddsregler.

De rättsliga verktygen som ges i lagarna ligger och väntar på att få användas men förutsättningarna saknas. En orsak är frågan om underläge och bristande ekonomiska resurser. De grupper som är berörda har inte någon större makt, varken politiskt eller ekonomiskt.

En kvinna med lågavlönat jobb utsätts för sexuella trakasserier av chefen på jobbet, en dyslektiker fråntas sina hjälpmedel inför det nationella provet i skolan, en ensamkommande pojke utsätts för rasistisk mobbning i skolan, ett homosexuellt par trakasseras på en restaurang, en äldre ingenjör 55+ kallas inte ens till intervju trots meriter...

Situationerna är många inom alla diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Typiskt sett saknar de flesta av dessa personer resurser, stöd och hjälp för att kunna ta upp sina fall.

De fackliga organisationerna är en viktig aktör men har ett mandat begränsat till arbetsmarknaden och sina medlemmar.

Även myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en viktig aktör men har en klart begränsad räckvidd eftersom den bara driver ”principiella” fall. Enligt DO gjorde 7 800 personer en anmälan om diskriminering under åren 2013–2016. Av dessa blev endast mellan 10 och 15 procent föremål för utredning. Resultatet för dessa fyra år blev stämningsansökan i 46 fall och förlikningar i 26 ärenden.

Det är dock viktigt att lägga fast att även om facket och DO skulle öka sitt engagemang i ärenden och i domstol kommer det ändå finnas ett stort mörkertal där enskilda, som behöver det, inte kommer att få stöd och hjälp.

Vi vill att fler diskrimineringsfall drivs i domstol. Denna förändring kommer att leda till upprättelse för flera som diskriminerats men också till att lagen får den normerande effekt som är huvudmålet, det vill säga att effektivt förebygga diskriminering så att fler slipper diskrimineras redan från början.

Det behövs helt enkelt fler aktörer. Ett bättre skydd mot diskriminering kan uppnås genom att det civila samhället, utöver facket, får förbättrade ekonomiska möjligheter för att ta fall till domstol och utveckla den juridiska kompetensen som behövs.

Det finns idag ett stort antal organisationer inom bland annat områden etnicitet, funktionsvariation, jämställdhet, sexuell läggning och religion och även andra såsom diskrimineringsbyråer, Civil Rights Defenders och Centrum för Rättvisa som utifrån ideella syften har kunskap och kontakt med enskilda som behöver stöd.

De få som vågar driva fall i domstol idag gör det som förenklat tvistemål på grund av risken för få betala motpartens rättegångskostnader, även om man har skälig anledning av få tvisten prövad.

De med makten att diskriminera har råd - däremot inte de som diskrimineras.

Vi anser att det finns en risk för att tillämpningen av diskrimineringsskyddet som det är idag, kan leda till att Sverige gör sig skyldigt till överträdelser av Europakonventionens regler om rätten till en rättvis rättegång enligt art. 6 och rätten till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13.

Staten har en skyldighet att organisera sitt rättssystem på ett effektivt sätt. Det innebär att enskilda personer har rätt att få det rättsskydd som är nödvändigt vid kränkningar.

Vårt förslag är att regeringen med anledning av detta och även av utfallet från utredningen om ”Bättre skydd mot diskriminering” (SOU 2016:87) genomför följande:

  • Reglerna om rättegångskostnader för diskrimineringsmål ändras så att den som anser sig ha diskriminerats ska riskera att betala motpartens kostnader endast om det är uppenbart att det inte förelegat skäl för att få saken prövad. Detta får beslutas särskilt av berörd domstol inför målets prövning. Detta skulle möjliggöra för enskilda och organisationer att på ett ekonomiskt förutsebart sätt vidta rättsliga åtgärder. 
  • Medel ställs till förfogande av staten genom fondering hos vissa organisationer som samlat kan administrera bidragsgivning till den stora mängden av organisationer som arbetar mot diskriminering för täckande av deras kostnader i diskrimineringsmål. En sådan organisation kan ha syftet att samla in medel för att stödja enskilda och organisationer att driva diskrimineringsmål. Det finns motsvarande paraplyorganisation på till exempel biståndsområdet i Forum Syd som för SIDA:s räkning hanterar ett stort antal ideella organisationers ekonomiska behov.

Vi anser att det nu finns en chans att mobilisera egenmakten hos de diskriminerade med stöd av deras organisationer inom alla diskrimineringsområdena som utifrån ideella syften har kunskap och direkt kontakt med dem som behöver stöd nu.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

11 comments

Slopa diskrimineringslagen och lagen om hets mot folkgrupp. De lagarna är diskriminerande i sig. Hur ska vi någonsin få jämställdhet när vi har lagar av det här slaget. Lagarna är neutrala i sin skrivning men tillämpningen är inte värdig en samhälle som påstår sig vara demokratiskt. Intergrera diskrimineringlagen i tillämpliga delar på lämpligt ställe i lagboken. Om det ska behövas. Ta bort diskrimineringsmannen - hon har igen uppgift att fylla. Något mer odemokratiskt får man leta efter - här kan man snacka om hets mot folkgrupper. Släng lagen om hets mot grupp i sopebingen. Ta bort de juridiska könen.

Plocka bort allt vad religion heter ur lagboken. Ta bort allt statligt stöd till samtliga religiösa samfund. Samma sak med kommunala stöd.

Angående förslaget om rättegångskostnader. Det förefaller som nyskapande juridik att sluta sig till att Europakonventionen skulle kräva att det det inte ska vara förenat med kostnader över huvud taget att föra även en materiellt ogrundad talan som stödjer sig på en konventionsskyddad rättighet.

Vidare riskerar domstolarna om förslaget blir verklighet att dränkas i mål angående privatpersoner utan kompetent ombud som utsatts för moraliska eller känslomässiga kränkningar snarare än de har fått sina juridiska rättigheter kränkta. Allt till en stor kostnad för samhället. Dels i form av domstolsresurser som tas i anspråk men också på grund av att de som för att försvara sig mot påståendet om diskriminering måste anlita ombud. Jag möter dessa människor ofta. Det är bland annat dessa som på goda grunder får nej från fackförbund och DO.

Jag drömmer om den dag när vi alla har rättighet till bostad.
Jag drömmer om den dag när vi alla har råd att gå till tandläkaren och bara betalar 50:-
Jag drömmer om den dag när våra gamla får samma förmåner som de nyanlända gamla.
Jag drömmer om den dag när alla arbetslösa ungdomar får körkortet betalt.
Jag drömmer om den dag när alla kvinnor kan gå säkra i Rinkeby och Malmö.

Jag har en dröm

Som man bäddar får man ligga.
85% av väljarna vill ju ha det såhär.
Det hjälper ju föga att vara sarkastisk. Gillar man inte det Nya Sverige så är det ju bara några månader tills dess att vi kan göra någonting åt det...

Och röstade man på 7-klövern vid det senaste valet, då tycker jag att man tyst bara får gilla läget.

En sak som sticker i ögonen på mig är att man enligt lag inte får diskriminera på grund av religion, men det är tillåtet att göra det på grund av politisk tillhörighet. Vi får alltså sådana absurda situationer som att bokmässan kan vägra Nya tider att delta på politiska grunder men kan inte vägra en religiös eller etnisk intresseorganisation att göra det. (Vilket i praktiken innebär att de som ligger till vänster alltid klarar sig eftersom de har identitetspolitik som paradgren och därför alltid kan utnyttja nuvarande diskrimineringslagstiftning till sin fördel.) Ett annat exempel är Grand Hôtel i Stockholm. Efter att Institute for Direct Democracy in Europe (IDDE) i en tillställning anordnad av SD hade en gala där med bl.a. Nigel Farage som gästtalare på Grand Hôtel i Stockholm där före detta tjeckiska premiärministern och presidenten Václav Klaus tilldelades The Euoprean Freedom Award 2016 så gick man på Grand Hôtel ut och pudlade och tillkännagav att detta inte skulle upprepas. Detta inte bara går för sig, utan applåderas, på politisk basis. Hade det skett med någon som helst annan motivering så hade det varit ett diskrimineringsärende.
Och hur är det med de som förlorat sina jobb på grund av politiska ställningstagande, jag tänker till exempel på Rikard Jomshof (SD) och Annelie Sjöberg (ex. C, numera MED) som bägge förlorade sina arbeten som lärare på grund av sina politiska ställningstaganden.
Det är en väldigt underlig inkonsekvens i synen på diskriminering.

Religion är inte bara diskriminerande, den skapar ofrihet och upplevs som upphetsande. Alla synpunkter undanbedes på grund av böter eller fängelse avhängigt religionens ställning.

Inga synpunkter var det ja. Begåvat. Det här är ingen plats för sådant. Tacka vet jag långpromenader i Guds fria natur .. Aj då. Jahaja, blir det egen inställning till valfri domstol eller hämtas jag av Tor

Vad beträffar kostnader för att driva process. Det räcker ju med att titta på fallet Expressen vs den pensionerade docenten i fysikalisk kemi Jim Olsson. En enskild normal person har ju aldrig resurser för att ta strid med mäktiga företag och institutioner, för att inte tala om staten. Jim Olssons kostnader för att driva detta mål som han förlorade blev närmare 1,5 miljon och andra mål kan bli värre. För vilken normal privatperson som helst handlar det om ofantliga summor, medan några miljoner hit eller dit bara är budgetposter hos stora mediaorganisationer och myndigheter som glatt slänger ut hundratusentals kronor som konfetti för allehanda onyttigheter.
En rimlig ordning vore att de kostnader man åläggas att betala på något vis är inkomstprövade, så även om en förlust i ett mål blir kännbar så blir man inte ruinerad och utslagen för all framtid.

De s.k. ”Mellanmålen” är ju på gång. De flesta diskrimineringsmålen bör väl hamna där ungefär.

Butter to one eye, oil to another eye. In all areas of employment and in the field of education, And in every place where people belong, there is a difference in the way they look. For those who experience the word "discrimination", what is the end? Does a man who faced such a problem get a job equivalent or high post job? What's going on in education?... so many questions for the “discrimination” … etc. "Discrimination is an offense" is just in the law book. People who have disagreed with the law, are not discriminating in the system! “To say ethics, to eat foot trash”.

In my experience, discrimination is happening to me, in the field of employment, in the field of education, in public places. But to whom does it say? Everyone's the same boat thieves. People know the direct and indirect language well. Direct and indirect language first in grammar and practice in many people. You're going to dance, I'm dancing, People asking and saying that, how much should the public be ??? Now i have a question that if you have experienced with discrimination in the society what could you be doing? To whom complaining?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.