Skip to content

RÅ vill att HD ska pröva "mängdrabatten" för systematiska våldtäkter mot barn

Riksåklagaren Anders Perklev vill att HD prövar "mängdrabatten" vid systematiska sexbrott mot barn. Foto: Jonas Ekströmer/TT

De två bröderna dömdes för "ett mycket stort antal" systematiska och grova sexbrott mot barn. Tingsrätten ansåg att straffskalan egentligen inte räckte till och dömde ut det längsta möjliga straffet - 14 års fängelse. Hovrätten sänkte dock straffet. Riksåklagaren vill nu att Högsta domstolen ska pröva fallet utifrån principen om "mängdrabatt" vid flerfaldig brottslighet.

 

Den ena brodern dömdes av tingsrätten till 14 års fängelse för en stor mängd grova sexbrott som riktade sig mot totalt fem barn. Mannen dömdes sammanlagt för:

  • 501 fall av grovt sexuellt utnyttjande av underårig
  • 580 fall av grov våldtäkt mot barn
  • Grovt barnpornografibrott

Överskred straffmaximum
Den andre brodern dömdes av tingsrätten till tolv års fängelse för en stor mängd grova sexbrott som riktade sig mot totalt fyra barn. Mannen dömdes sammanlagt för:

  • 52 fall av grovt sexuellt utnyttjande av underårig
  • 501 fall av grov våldtäkt mot barn
  • Grovt barnpornografibrott

Tingsrätten ansåg att det sammantagna straffvärdet för gärningarna överskred det maximala gemensamma straff som kan dömas ut i ett sådant här fall, nämligen 14 års fängelse.

Bröderna dömdes till 12 respektive 14 års fängelse.

Mycket stort antal brott
Hovrätten för Nedre Norrland ansåg att det inte gick att slå fast att det verkligen handlade om så många brott eller det antal som tingsrätten hade gjort utan nöjde sig med att konstatera att det handlade "ett mycket stort antal" brott.

Hovrätten för Nedre Norrland gjorde också en annan bedömning när det gällde straffvärdet och sänkte därför straffen med fem år vardera för de båda männen - till sju respektive nio års fängelse.

"Mängdrabatt"
Hovrätten använde sig av den så kallade asperationsprincipen - alltså principen för "mängdrabatt" vid flerfaldig brottslighet. Principen bygger på att det allvarligaste brottet döms efter sitt fulla straffvärde medan straffvärdet för de resterande brotten minskas enligt en särskild "formel" - en skala.

Riksåklagaren Anders Perklev anser att hovrättens bedömning är fel och borde prövas av Högsta domstolen.

"Systematisk brottslighet"
Enligt riksåklagaren in
nebär nämligen hovrättens tillämpning av asperationsprincipen att endast ett fåtal av alla de hundratals grova brotten med "mycket höga straffvärden" har vägts in och fått betydelse för straffet.

Riksåklagaren skriver:

"Inte heller har de försvårande omständigheter som föreligger beträffande gärningarna eller antalet återkommande gärningar (systematiken) fått något som helst genomslag vid den samlade straffvärdebedömningen."

"När det som i detta fall är fråga om synnerligen omfattande grov brottslighet där straffvärdet för vardera gärning överstiger minimistraffet och brotten därtill är riktade mot flera målsäganden måste enligt riksåklagaren domstolen vid straffvärdebedömningen kunna komma fram till att brottslighetens svårhet sammantaget är sådan att den förtjänar det maximala straff som kan dömas ut."

Oklart rättsläge
Riksåklagaren pekar på att rättsläget är oklart och att Högsta domstolen därför borde pröva fallet. Riksåklagaren skriver:

"Några generella principer för hur straffvärdebedömningen vid flerfaldig brottslighet ska gå till har inte givits i lag eller förarbeten."

Högsta domstolen har ännu inte fattat beslut i ärendet.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 


 

 


 

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt