Skip to content

"Normalt omsorgsfull anbudsgivare borde ha förstått" - Advokatbyrå förlorar upphandlingsmål

Foto: Claudio Bresciani/TT

Den advokatbyrå som överklagat en upphandling gjord av Göteborgs stad får inget gehör i kammarrätten. Domstolen fastställer den tidigare domen där man bland annat konstaterade att en "normalt omsorgsfull anbudsgivare" borde ha förstått vad de olika parametrarna i upphandlingen innebar.

 

Göteborgs stad genomförde en upphandling av juridiska tjänster genom ett så kallat förenklat förfarande med 13 olika rättsområden. En advokatbyrå som hade lämnat anbud förlorade upphandlingen och överklagade beslutet där byrån krävde att upphandlingen för rättsområdena ”Allmän fastighetsrätt”, ”Offentlig rätt” och ”Upphandlingsrätt och konkurrensrätt” skulle göras om. 

Advokatbyrån var inte nöjd med motiveringen om att deras anbud inte uppfyllde "ställda krav avseende referensuppdrag inom aktuellt avtalsområde" eftersom ett av referensuppdraget i uppdragsförteckningen var "ett pågående uppdrag".

"Brister i förutsebarhet"
Enligt byrån var förfrågningsunderlaget otydligt med "stora brister i förutsebarhet och transparens”. Genom sin otydlighet lämnade underlaget enligt byrån "i praktiken helt öppet att fritt pröva" de anbud som lämnades. Dessutom ansåg byrån att anbudsutvärderingen varit bristfällig och att motiveringen till resultatet av kvalitetsutvärderingen varit otydlig. Byrån menade också att det stred mot proportionalitetsprincipen att helt utesluta ett anbud från fortsatt utvärdering på grund av den brist som angivits i motiveringen.

"Överblickbar och tydligt presenterad"
Byrån hade dock ingen framgång i förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Nu gör kammarrätten likadant och skriver att man delar den bedömning som förvaltningsrätten har gjort.

Förvaltningsrätten i Göteborg ansåg att utvärderingsmodellen i upphandlingen visserligen var "tämligen komplicerad" och att den gav "visst utrymme för subjektiva bedömningar" men att den ändå var ”överblickbar och tydligt presenterad”.

Borde ha förstått
”En rimligt informerad och normalt omsorgsfull anbudsgivare" borde enligt förvaltningsrätten ha förstått vad som var betydelsfullt för de olika parametrarna i underlaget.

Dessutom ansåg förvaltningsrätten att den kvalitetsutvärdering som hade lämnats varit tillräcklig samt att det hade framgått tydligt att pågående referensuppdrag skulle leda till att anbudet inte godtogs.

Att hela anbudet inom ”Offentlig rätt” hade uteslutits på grund av detta var enligt rätten inget som stred inte mot proportionalitetsprincipen.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt