Skip to content

Lärarlegitimation kan ifrågasättas även för rektor - tilldelas varning efter att ha kränkt elev

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Rektorns kränkning mot eleven är så pass allvarlig att han ska tilldelas en varning i egenskap av legitimerad lärare. Det slår kammarrätten fast och underkänner därmed rektorns och Lärarnas ansvarsnämnds uppfattning att rektorn agerade som rektor och inte som legitimerad lärare.

 

Det var föräldrarna till en pojke i årskurs två på en grundskola i Linköping som anmälde skolans rektor till Skolinspektionen för kränkande behandling.

Enligt anmälan hade rektorn vid två tillfällen filmat pojken när han befann sig i ett "upprört tillstånd". Vid ett av tillfällena hade rektorn fortsatt att filma trots att eleven bad honom att sluta.

Måste vara särskilt allvarligt
Skolinspektionen begärde att Lärarnas ansvarsnämnd skulle ge rektorn - som även är legitimerad lärare i botten - en varning. Ansvarsnämnden avslog dock Skolinspektionens yrkande och skrev:

"Lärarnas ansvarsnämnds bedömning grundar sig på att X (rektorn) agerat som rektor och inte som lärare i de aktuella situationerna. Ett agerande i egenskap av rektor kan visserligen tänkas påverka en persons lämplighet som lärare om det är fråga om ett agerande av särskilt allvarlig art. I detta fall anser Lärarnas ansvarsnämnd att X agerande som rektor har varit klandervärt, men inte så allvarligt att han bör tilldelas en varning."

Skolinspektionen överklagade ansvarsnämndens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm där rektorn hävdade att eleven hade utgjort ett "allvarligt fysiskt, psykiskt och psykosocialt hot" för såväl andra elever som personal och att han filmade eleven för att han själv skulle kunna reflektera över sitt beteende.

"Trygg arbetsmiljö"
Rektorn ansåg att det var hans ansvar att "tillförsäkra en trygg arbets- och studiemiljö" på skolan och att filmandet skedde i syfte att åstadkomma detta.

Rektorn hävdade även i domstolen att han hade agerat i egenskap av rektor och att hans agerande därför inte kunde läggas till grund för en varning inom ramen för lärarlegitimationen.

Saknar stöd i lagen
Förvaltningsrätten delade dock inte hans och ansvarsnämnden uppfattning utan skrev:

"Det uppställs dock varken i skollagen eller dess förarbeten något krav på att det olämpliga agerandet ska ha skett i yrkesutövningen som lärare (jfr. även Kammarrätten i Stockholms dom den 10 december 2014 i mål nr 1318-14). Förvaltningsrätten finner inte stöd i förarbetena eller annorstädes för den bedömning som ansvarsnämnden gjort i fråga om att ett olämpligt agerande som rektor ska vara av särskild allvarlig art för att kunna påverka personens lämplighet som lärare."

När det gällde sakfrågan ansåg förvaltningsrätten att det var "extra allvarligt att filmandet upprepats vid två separata tillfällen".

Mindre lämplig som lärare
Enligt förvaltningsrätten var filmandet inte nödvändigt vare sig för att hantera situationerna eller av andra skäl. Rektorn hade inte heller slutat filma trots att eleven uttryckligen bad honom om det.

Förvaltningsrätten skrev:

"Förvaltningsrätten bedömer att X agerande har varit klart olämpligt och konstaterar att det även har befunnits strida mot skollagens förbud mot kränkning... Det kan enligt förvaltningsrättens mening inte anses följa av en rektors förpliktelser att filma en upprörd elev i strid med elevens önskan."

"Vid en helhetsbedömning anser förvaltningsrätten att X genom det aktuella agerandet visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning."

En nämndeman var skiljaktig och ville "fria" rektorn.

"Sammanblandning av yrkena"
Rektorn överklagade till Kammarrätten i Stockholm där han ännu en gång ansåg att hans agerande skulle bedömas utifrån rollen som rektor och inte som legitimerad lärare. Hans uppfattning redovisas i kammarrättens dom:

"Det går inte att sammanblanda yrkesutövning som rektor med yrkesutövning som lärare eftersom rektorer ska agera för att skydda elever och personal från en elev som kränker och hotar dem. Eleven har vid hundratals tillfallen utsatt andra för risk, skada, hot och kränkningar och många insatser har gjorts under en lång tid för att bryta elevens beteende. Det är oacceptabelt att bortse från alla andra elevers rätt till en trygg och säker skola."

Får inte kränka
Även skolinspektionen stod på sig och även deras uppfattning redovisas i kammarrättens dom:

"Givetvis ska en rektor i sin yrkesutövning verka för att skolan är trygg och säker för samtliga elever och för dess personal. Detta innebär att rektorn ska följa den särskilda lagstiftning som gäller på skolans område samt gällande arbetsmiljölagstiftning. Det innebär emellertid inte att det är i sin ordning att en rektor för att försöka komma tillrätta med vissa problem, exempelvis för att skydda personal och elever mot en viss elevs utåtagerande beteenden, kan vidta åtgärder som innebär att en elev blir utsatt för kränkande behandling." 

Kammarrätten delar dock förvaltningsrättens bedömning och avslår därmed rektorns överklagande. Han tilldelas därför en varning.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


 

Nadja Hägglén

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt