Skip to content

Kommun vinner mot annan kommun - ensamkommandes biståndsärende ska flyttas

Hans Unander (S) kommunstyrelsens ordförande i Sälen-Malung och Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande Helsingborg. Foto: Timea Hedlund, Henrik Montgomery/TT och David Lundin

Den ensamkommande pojken har beviljats uppe-hållstillstånd och ska hanteras som vilket barn som helst. Det konstaterar kammarrätten och slår fast att den kommun som pojkens ursprungligen hänvisades till har rätt att få pojkens ärende om bistånd överflyttat till den kommun där pojken numera bor.  

 

Den tolvårige pojken kom till Sverige som ensamkommande barn år 2015 och anvisades då till Malung-Sälens kommun. Han har beviljats permanent uppehållstillstånd.

I oktober samma år flyttade han till sin faster i Helsingborg där han också går i skola och har sitt sociala nätverk.

Vände sig till IVO
När pojken skulle beviljas bistånd för familjehemsplacering vände sig Malung-Sälens kommun till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och begärde att pojkens ärende skulle flyttas över till Helsingborgs kommun eftersom han bodde där. 

IVO avslog dock kommunens begäran med hänvisning till att "en överflyttning inte är lämplig då hjälpbehovets varaktighet inte går att bedöma. Det har inte heller framkommit att X (pojkens) hjälpbehov skulle bli bättre tillgodosett om ärendet överflyttades till Helsingborgs kommun". 

Malung-Sälens kommun överklagade till Förvaltningsrätten i Karlstad som underströk att ett ärende som gäller vård eller någon annan åtgärd kring en enskild person kan flyttas över till en annan kommun om den som berörs av ärendet har starkast anknytning till den andra kommunen. Pojken och hans gode man samtyckte dessutom till överflyttningen.

Varaktigt hjälpbehov
Förvaltningsrätten tog också fasta på att pojken - kort efter att han hade anvisats till Malung-Sälens kommun - de facto hade flyttat till sin faster i Helsingborg där han också går i skola. Förvaltningsrätten kom därför fram till att pojken har starkast anknytning till Helsingborgs kommun och gick på Malung-Sälens linje.

Förvaltningsrätten skrev:

"X har beviljats permanent uppehållstillstånd och blir myndig om fyra år (2021). Denna tid får i sig anses tillräckligt lång för att motsvara kraven på varaktighet. Vad IVO anfört om att varaktigheten inte går att bedöma verkar grunda sig på att X vårdnadshavare skulle kunna komma till Sverige, och att hjälpbehovet därmed skulle upphöra före myndighetsdagen. Det finns dock ingenting konkret som talar för att de skulle komma till Sverige. X får därför i nuläget anses ha ett varaktigt hjälpbehov."

"Ett sammanhållet ansvar"
Helsingborgs kommun ville dock inte gå med på detta och överklagade till Kammarrätten i Göteborg där man pekade på syftet med den lagändring som gjordes året innan pojken kom till Sverige.

Helsingborgs uppfattning redovisas i kammarrättens dom:

"Vid lagändring år 2014 utökades Migrationsverkets möjligheter att anvisa barn till kommuner som saknar överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn. Syftet med lagändringen var att säkerställa ett gemensamt kommunalt mottagande av ensamkommande barn som motsvarar behovet. Frågan om överflyttning av ärendet måste belysas utifrån detta syfte."

"Anvisningskommunens ansvar inbegriper en skyldighet att utreda var barnet ska bo. Privata placeringar ska således utredas och följas upp. Utgångspunkten är att en och samma kommun ska ha ett sammanhållet ansvar för stöd och hjälp till en enskild under placeringstiden. Denna grundprincip borde gälla även för privata placeringar i ärenden rörande ensamkommande barn." 

Ska behandlas på samma sätt
Kammarrätten delar dock inte Helsingborgs kommuns uppfattning. Domstolen skriver i sin dom:

"Ett ärende som rör ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd bör flyttas över till en annan kommun om barnet har sin starkaste anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till barnets önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt."

"Ensamkommande barn ska behandlas på samma sätt som andra barn som är i behov av stöd och hjälp. Överflyttning av ärenden ska därför göras utifrån samma principer som för ärenden som rör andra barn (jfr prop. 2010/11:49 s. 77)." 

Kammarrätten konstaterar att det inte finns någonting som tyder på att pojken inte även fortsättningsvis skulle "ha ett varaktigt hjälpbehov" och att hans starka anknytning till Helsingborg gör att det är lämpligast att flytta över hans ärende dit.  

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


 

 

Nadja Hägglén

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt