Skip to content

Juriststudent vinner i HFD - spegelkopierade hårddiskar hos polisen är allmänna handlingar

Foto: DJ

Juriststudenten begärde att få ta del av kopior som polisen hade gjort av beslagtagna hårddiskar. Både Polismyndigheten och kammarrätten sade dock nej med hänvisning till att originalen hade förstörts och att kopiorna inte var allmänna handlingar. Juriststudenter får dock rätt i Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Juriststudenten begärde att få ta del av ett antal datafiler som fanns på polisens egna servar. Filerna var så kallade spegelkopior som hade gjorts av datorer hade tagits i beslag av polisen och sedan förklarats förverkade av domstol.

Polismyndigheten ansåg att filerna inte var att betrakta som allmänna handlingar. Orsaken var enligt polisen att de kommer från originalhandlingar som redan har förstörts. Mannen fick därför avslag på sin begäran.

"Kammarrätten har fel"
Han överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm och pekade på att uppgifterna var tillgängliga hos Polismyndigheten. Han dömde också ut ett tidigare avgörande från kammarrätten.

Hans uppfattning redovisades i kammarrättens dom:

"Kammarrätten har i en dom den 13 mars 2017 (mål nr 8304-16) gjort bedömningen att en spegelkopia av en förverkad hårddisk inte är en allmän handling. Det finns dock inte något lagstöd för den bedömningen. Det går inte att, som kammarrätten har gjort, hänvisa till 'syftet med offentlighetsprincipen' till stöd för avslaget. Tryckfrihetsförordningen (TF) ska tolkas strikt och grundlag går före lag."

Kravet på insyn
Kammarrätten konstaterade att en spegelkopia i och för sig får betraktas som en handling i grundlagens mening. Frågan var då om den var att betrakta som en allmän handling.

Kammarrätten skrev:

"I förarbetena till den ändring av TF:s bestämmelser som innebar att det klargjordes att en säkerhetskopia inte anses som allmän handling anförs bl.a.följande (prop. 2009/10:58 s. 17 och 19). IT-utvecklingen inom statsförvaltningen får inte leda till en försvagning av offentlighetsprincipen. Detta innebär dock inte att all information bör vara tillgänglig för allmänheten, trots att den i och för sig är tekniskt möjlig att tillgå. Kravet på offentlighetsinsyn innebär inte att all information som finns hos en myndighet ska kunna vara föremål för insyn från allmänheten."

Förverkat och förstört
Kammarrätten ansåg dock att förverkandet och förstörandet av hårddiskarna innebar att själva spegelkopiorna ändå inte kunde anses utgöra allmänna handlingar.

Kammarrätten skrev:

"Kammarrätten bedömer att Polismyndigheten till följd av det lagakraftvunna beslutet om förverkande, som har lett till att hårddiskarna och all information på dessa har förstörts, inte längre får göra innehållet i spegelkopioma tillgängligt. Den upptagning som innehåller de filer som X (mannen) har begärt utlämnade kan därför inte anses förvarad hos Polismyndigheten och utgör därmed inte allmän handling".

Inga undantag i grundlagen
Mannens överklagande avslogs därför. Han överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som inledningsvis skriver:

"Tryckfrihetsförordningen är grundlag och innehåller inte några bestämmelser som föreskriver undantag från regleringen om allmänna handlingars offentlighet såvitt avser handlingar som en myndighet har tagit i beslag (jfr RÅ 1987 not. 150 och RÅ 1990 not. 147)."

Vinner i HFD
Enligt HFD har de nu aktuella filerna inkommit till Polismyndigheten när beslaget av hårddiskarna verkställdes och att de blev allmänna handlingar redan då. Samma sak gäller den spegelkopia som upprättades av myndigheten:

"Kopiorna förvaras alltjämt hos myndigheten, trots att hårddiskarna har förstörts till följd av domstols beslut om förverkande. Kopiorna utgör, som redan konstaterats, allmänna handlingar sedan de skapades. Detta förhållande förändras inte av att hårddiskarna inte längre finns i behåll (jfr rättsfallet HFD 2015 ref. 45 där domstolen fann att en s.k. säkerhetskopias status som en icke allmän handling inte förändras redan till följd av att den handling som kopierats har raderats)."

Mannen får därför rätt mot Polismyndigheten.

 

 

 

 

  • Stefan Wahlberg
  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt