Skip to content

Juriststudent vinner i HFD - spegelkopierade hårddiskar hos polisen är allmänna handlingar

Foto: DJ

Juriststudenten begärde att få ta del av kopior som polisen hade gjort av beslagtagna hårddiskar. Både Polismyndigheten och kammarrätten sade dock nej med hänvisning till att originalen hade förstörts och att kopiorna inte var allmänna handlingar. Juriststudenter får dock rätt i Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Juriststudenten begärde att få ta del av ett antal datafiler som fanns på polisens egna servar. Filerna var så kallade spegelkopior som hade gjorts av datorer hade tagits i beslag av polisen och sedan förklarats förverkade av domstol.

Polismyndigheten ansåg att filerna inte var att betrakta som allmänna handlingar. Orsaken var enligt polisen att de kommer från originalhandlingar som redan har förstörts. Mannen fick därför avslag på sin begäran.

"Kammarrätten har fel"
Han överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm och pekade på att uppgifterna var tillgängliga hos Polismyndigheten. Han dömde också ut ett tidigare avgörande från kammarrätten.

Hans uppfattning redovisades i kammarrättens dom:

"Kammarrätten har i en dom den 13 mars 2017 (mål nr 8304-16) gjort bedömningen att en spegelkopia av en förverkad hårddisk inte är en allmän handling. Det finns dock inte något lagstöd för den bedömningen. Det går inte att, som kammarrätten har gjort, hänvisa till 'syftet med offentlighetsprincipen' till stöd för avslaget. Tryckfrihetsförordningen (TF) ska tolkas strikt och grundlag går före lag."

Kravet på insyn
Kammarrätten konstaterade att en spegelkopia i och för sig får betraktas som en handling i grundlagens mening. Frågan var då om den var att betrakta som en allmän handling.

Kammarrätten skrev:

"I förarbetena till den ändring av TF:s bestämmelser som innebar att det klargjordes att en säkerhetskopia inte anses som allmän handling anförs bl.a.följande (prop. 2009/10:58 s. 17 och 19). IT-utvecklingen inom statsförvaltningen får inte leda till en försvagning av offentlighetsprincipen. Detta innebär dock inte att all information bör vara tillgänglig för allmänheten, trots att den i och för sig är tekniskt möjlig att tillgå. Kravet på offentlighetsinsyn innebär inte att all information som finns hos en myndighet ska kunna vara föremål för insyn från allmänheten."

Förverkat och förstört
Kammarrätten ansåg dock att förverkandet och förstörandet av hårddiskarna innebar att själva spegelkopiorna ändå inte kunde anses utgöra allmänna handlingar.

Kammarrätten skrev:

"Kammarrätten bedömer att Polismyndigheten till följd av det lagakraftvunna beslutet om förverkande, som har lett till att hårddiskarna och all information på dessa har förstörts, inte längre får göra innehållet i spegelkopioma tillgängligt. Den upptagning som innehåller de filer som X (mannen) har begärt utlämnade kan därför inte anses förvarad hos Polismyndigheten och utgör därmed inte allmän handling".

Inga undantag i grundlagen
Mannens överklagande avslogs därför. Han överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som inledningsvis skriver:

"Tryckfrihetsförordningen är grundlag och innehåller inte några bestämmelser som föreskriver undantag från regleringen om allmänna handlingars offentlighet såvitt avser handlingar som en myndighet har tagit i beslag (jfr RÅ 1987 not. 150 och RÅ 1990 not. 147)."

Vinner i HFD
Enligt HFD har de nu aktuella filerna inkommit till Polismyndigheten när beslaget av hårddiskarna verkställdes och att de blev allmänna handlingar redan då. Samma sak gäller den spegelkopia som upprättades av myndigheten:

"Kopiorna förvaras alltjämt hos myndigheten, trots att hårddiskarna har förstörts till följd av domstols beslut om förverkande. Kopiorna utgör, som redan konstaterats, allmänna handlingar sedan de skapades. Detta förhållande förändras inte av att hårddiskarna inte längre finns i behåll (jfr rättsfallet HFD 2015 ref. 45 där domstolen fann att en s.k. säkerhetskopias status som en icke allmän handling inte förändras redan till följd av att den handling som kopierats har raderats)."

Mannen får därför rätt mot Polismyndigheten.

 

 

 

 

  • Stefan Wahlberg
  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

13 comments

En mycket intressant dom. Vad HFD nu slår fast är att det är information som utgör ”allmän handling”, och det helt oberoende på vilket media det lagras på eller var, papper, eller elektroniskt. Det är helt i steg med dagens utveckling mot alltmer elektroniska media.

Undrar hur man i praktiken lämnar ut en en spegling av en hårddisk, antag att det är en spegling av en JBOD eller någon annan form av sekvensiell raid på 20-30 terabyte, det är inte en helt trivial sak att lämna ut den och det är sannolikt mycket dyrt.

Myndigheterna ska ta ut avgift, både när det gäller pappersutskrifter, kopior och arbete som krävs för att man ska kunna lämna ut digitala offentliga handlingar. Regler finns i avgiftsförordningen och Ekonomistyrningsverket har gett ut allmänna råd:
https://www.esv.se/publicerat/ea-boken?page=eabok_ch_2_sec_Avgiftsf%25C3...

Myndigheter får inte ta ut några som helst avgifter för att tillhandahålla färdiga elektroniska handlingar på stället (se 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen), något som yrkades i detta mål. Målet gällde dessutom inte hela spegelkopiorna, utan vissa bilder.

Det är som vanlig klantigt uttryckt. På engelska heter det ”clone”, och är bara en kopia på informationen. Det är hur enkelt som helst att lämna ut in kopia, normalt är det 0.5 eller 1 Tbyte och för det mesta är bara lite av disken använd. Den som vill ha informationen tar med sig en HDD och kopieringen tar ett par minuter. De som arbetar med forensiska utredningar använder en annan teknik, men det är det inte en fråga om här.

Är det inte en rejäl integritetskränkning mot den som fått hårddiskarna beslagtagna och förverkade? Kan ju finnas mängder med privat information på dem.

Lagen tar ingen hänsyn till det. Därför är det viktigt satt alla lär sig om kryptering, och använder skyddad lagring som MEGA. Offentlighetsprincipen, vilken vi snart behöver ifrågasätta, kräver att privat information utelämnas. Slask-journalister har naturligtvis rena julafton i att hänga ut och kränka som följd i sin klick-jakt.

Lagen tar ingen hänsyn till det. Därför är det viktigt satt alla lär sig om kryptering, och använder skyddad lagring som MEGA. Offentlighetsprincipen, vilken vi snart behöver ifrågasätta, kräver att privat information utelämnas. Slask-journalister har naturligtvis rena julafton i att hänga ut och kränka som följd i sin klick-jakt.

Innan ni drar för stora växlar på det här så måste ni skilja på allmän och offentlig allmän handling. Det sökande lyckats med är att få innehållet klassificerat som allmän handling vilket i sig innebär att handlingen över huvud taget kan begäras ut och att endast en sekretessprövning kan hindra utlämnande av vissa uppgifter.

Så det polisen nu har att gör att är gå igenom innehållet för sekretessprövning utifrån bestämmelserna i Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) för utreda vilka uppgifter som de facto kan lämnas ut, alltså utgör offentlig allmän handling.

I två olika utslag med tre års mellanrum kommer HFD fram till diametralt olika utslag. Eftersom de anser att de beslagtagna hårddiskarna redan i sig är inkomna handlingar är då den så kallade spegelkopian en "handling som en myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa information som har gått förlorad i en myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information". Jag tror att justitieråden har gått vilse i den datatekniska djungeln.

Säkerhetskopiering (eng. backup) sker i huvudsak på två sätt, fysisk eller logisk säkerhetskopiering. Den förstnämnda har kommit starkt på senare genom de virtuella systemens intåg. Virtuella system är starkt förenklat ett kostnadseffektivt sätt att dela på en fysisk servers resurser genom speciell programvara. I ett genomsnittligt datacenter lär förhållandet mellan virtuella och fysiska servrar vara minst 100:1. Datalagring sker i lagringsnätverk som är delade. När säkerhetskopiering sker delar lagringsnätverket ut en kopia av de filer som den virtuella servern består av som säkerhetskopieringssystemet kopierar till annat media. Det blir en spegelkopia fast ändå inte då moderna system för säkerhetskopiering bara lagrar unika bitmönster och håller istället reda på identiska bitmönster vilket sparar upp till 90% av lagringsmedia.

Som intäkt på den nära likheten mellan VSS-backup som tekniken kallas och en diskklon är att om man säkerhetskopierar system med ett annat operativsystem än säkerhetskopieringssystemets så krävs ett system av samma typ för att kunna göra en återställning på filnivå.

Så i två fall där originalet gallrats så beslutar HFD att återställning av handling (filer) ska göras i det ena fallet men inte i det andra.

Ännu ett bevis på att offentlighetslagstiftningen inte fungerar. Poängen är ju att myndigheter ska hållas till svars och inte som nu att häxhakt kan bedrivas mot enskilda.

Alla enskildas uppgifter torde vara skyddade i lag.

Offentlighetslagstiftningen skrevs för en värld på papper, en värld som i systemet hade en inbyggd tröghet mot övergrepp mot individerna. Dessutom tillämpades etik och respekt för individen som är borta idag. Den gamla offentlighetsprincipen fungerar inte i den elektroniska värld vi har idag. Den har bara blivit en källa till personliga förföljelser och trakasserier i vinstintresse, främst från de som tar sig titeln journalist. Som du säger, enskilda och deras privatliv måste skyddas, men något sådant skydd finns inte idag. Alla borde få skyddad identitet. En del länder har redan ifört sådan lagstiftning, men som vanlig ligger Sverige mycket långt efter i utvecklingen.

Med ref till Earnies kommentar om skillnaden mellan allmän handling och offentlig allmän handling så undrar jag om någon kort (och därmed ofullständigt, jag vet) kan förklara:

1. Vilken typ av uppgifter som skulle skyddas av sekretess. Jag tänker mig en disk som innehåller såväl jobbrelaterat material (arbetsgivarens data) som privata texter, bilder mm.

2. Vad som gäller för data som hämtats vid husrannsakan och ingår i bevismaterial när en eventuell dom vunnit laga kraft? Är det en allmän handling och skulle i så fall eventuellt sekretesskydd tillämpas på annat sätt än i detta exempel.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.