Skip to content

"IP-nummer inga triviala kunduppgifter" - operatör vill stoppa polisens rätt att få ut information

Foto: Bertil Ericson/TT

IP-nummer är inga "triviala" kunduppgifter utan "ett medel som gör det möjligt att kartlägga en persons aktiviteter på Internet". Det anser internet-operatören Bahnhof som vägrar att lämna ut namnen på sina kunder till polisen. Bahnhof förlorade dock i förvaltningsrätten men kammarrätten har nu beslutat att pröva frågan.

 

Post- och telestyrelsen beslutade år 2016 att bredbandsoperatören Bahnhof - vid vite på fem miljoner kronor - skulle lämna ut abonnemangsuppgifter om vissa IP-nummer som Polismyndigheten hade begärt att få med anledning av en brottsutredning.

Bahnhof överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som tillfälligt stoppade utlämnandet tills fallet var slutgiltigt avgjort.

Rätten till privatliv skyddad
Bahnhof åberopade flera avgöranden från EU-domstolen som handlade om hur lagstiftning får vara utformad och när lagring och utlämnande av integritetskänsliga uppgifter får ske utan att det ska anses vara ett olagligt ingrepp i "rätten till skydd för privatliv och rätten till skydd för personuppgifter" enligt EU-stadgan.

Bahnhofs uppfattning redovisades i förvaltningsrättens dom:

"Lagrade IP-nummer är inga triviala uppgifter om vem som är kund hos en viss internetoperatör, utan ett medel som gör det möjligt att kartlägga en persons aktiviteter på Internet. Bahnhof utgår från att syftet med Polismyndighetens begäran om vem som haft ett visst IP-nummer vid ett visst datum och vid ett visst tillfälle är just det senare."

"Enligt Bahnhof är lagrade IP-nummer och kopplingen till en viss abonnent därför typiskt sett sådana integritetskänsliga uppgifter som EU-domstolen anser skyddsvärda." 

Olika grad av känslighet
Förvaltningsrätten delade dock inte Bahnhofs bedömningar utan gjorde skillnad på å ena sidan "abonnemangsuppgifter" och å andra sidan "de mer integritetskänsliga trafik- och lokaliseringsuppgifterna" som det enligt förvaltningsrätten varit fråga om i åtminstone en av de åberopade domarna från EU-domstolen.

Ingen av domarna från EU-domstolen klargör heller, enligt förvaltningsrätten, vad som egentligen gäller för enbart  "abonnemangsuppgifter".

Kammarrätten tar upp fallet
Vid en sammantagen bedömning ansåg förvaltningsrätten att det inte skulle vara oproportionerligt att lämna ut uppgifterna till polisen och Bahnhofs överklagande avslogs därför.

Bahnhof överklagade till Kammarrätten i Stockholm som nu har beslutat att pröva fallet.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt