Skip to content

Internetoperatör vinner - behöver inte lämna ut namn bakom IP-nummer efter illegal fildelning

Foto: Bertil Ericsson/TT

Tele2 behöver inte lämna ut uppgifter om vem som "äger" de IP-adresser som har använts för illegal fildelning av upphovsrättsskyddade filmer. Orsaken är att det inte är bevisat att Tele2 ens har tillgång till uppgifterna. Det slår Patent- och marknadsöverdomstolen fast.

 

Under hösten 2016 ansökte ett brittiskt bolag som företräder rättighetshavare av film om ett så kallat informationsföreläggande mot den svenska tele- och internetoperatören Tele2.

Bolaget begärde att Tele2 skulle lämna ut upgifter om vem som "ägde" 240 IP-adresser och begärde samtidigt att Patent- och marknadsdomstolen skulle förbjuda Tele2 att radera uppgifterna.

Berättigat intresse
Enligt rättighetsbolaget hade upphovsrättsligt skyddat material olovligen fildelats till allmänheten på internet genom dessa IP-adresser - någonting som också Patent- och marknadsdomstolen ansåg var bevisat.

Enligt domstolen hade rättighetsbolagets ett berättigat intresse att få ut informationen eftersom den kunde antas underlätta utredningen av upphovsrättsintrången.

Tele2 fick därför en månad på sig att – vid vite om 200 000 kronor – lämna ut uppgifterna.

"Tillhör andra bolag"
Tele2 överklagade beslutet till Patent- och marknadsöverdomstolen som nu går i motsatt riktning.

Tele2 pekade på att IP-adresser som omfattas av det överklagade beslutet "i förhållandevis stor utsträckning" tillhör andra bolag än Tele2 - bland annat utländska dotterbolag till Tele2 och att Tele2 inte har tillgång till den begärda informationen.

Rättighetsbolaget, å sin sida, vidhöll att Tele2 visst förfogar över IP-adresserna och att detta framgår av den bevisning som har inlämnats - den så kallade RIPE-databasen.

Höll inga förhör
Överdomstolen tar dock fasta på att Tele2:s uppgifter inte har motbevisats.´Överdomstolen skriver:

"A (rättighetsbolaget) har inte åberopat någon utredning som visar hur identifikationen av de i målet aktuella IP-adresserna gjorts i detta fall eller vem som hos B (datakonsult) ansvarat för denna. Inte heller har A utnyttjat möjligheten att höra företrädare för Tele2 eller andra med insyn i Tele2 om bolaget har tillgång till några av de aktuella IP-adresserna och i så fall vilka."

Patent- och marknadsöverdosmtolen går därför på Tele2:s linje.

Överdomstolens beslut får inte överklagas.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt